Biblia 1873

KONUNG CARL DEN TOLFTES BIBEL

Gamla Testamentet

PRIMUS CHRONICORUM.

DEN FÖRSTA BOKEN AF CHRÖNICON.

1 Krönikeboken, kapitel 1-29.Gamla Testamentet, välj bok:

1 MOS2 MOS3 MOS4 MOS5 MOSJOSDOMRUT1 SAM2 SAM1 KUNG2 KUNG1 KRÖN2 KRÖNESRANEHESTJOB: PS: 1-7576-150ORDSPREDHVJESJERKLAGHESDANHOSJOELAMOSOBADJONAMIKANAHHABSEFHAGSAKMAL:

Nya Testamentet, välj bok:

MATTMARLUKJOHAPGROM1 KOR2 KORGALEFFILKOL1 TH2 TH1 TIM2 TIMTITFILEMHEBR1 PETR2 PETR1 JOH2 JOH3 JOHJAK: JUDUPP

1 Krönikeboken, välj kapitel:

1234567891011121314151617181920212223242526272829
1873 Carl XII:s Bibel

1 KRÖNIKEBOKEN, 1. CAPITLET

Adams, Noahs, Abrahams, Esau barn. Edoms Konungar.

1Krön 1:1. Adam, Seth, Enos,

1Krön 1:2. Kenan, Mahalaleel, Jared,

1Krön 1:3. Henoch, Methusalah, Lamech,

1Krön 1:4. Noah, Sena, Ham, Japhet.

1Krön 1:5. Japhets barn äro desse: Gomer, Magog, Madai, Javan, Thubal, Mesech, Thiras.

1Krön 1:6. Men Gomers barn äro: Ascenas, Riphath, Thogarma.

1Krön 1:7. Javans barn äro: Elisa, Tharsisa, Chittim, Dodam, Dodanim.

1Krön 1:8. Hams barn äro: Chus, Mizraim, Phut, Canaan.

1Krön 1:9. Men Chus barn äro desse: Seda, Havila, Sabtha, Raema, Sabtecha, Raema barn äro: Seba och Dedan.

1Krön 1:10. Men Chus födde Nimrod. Han begynte vara väldig på jordene.

1Krön 1:11. Mizraim födde Ludim, Anamim, Lehabim, Naphthuhim,

1Krön 1:12. Patrusim, Casluhim; af hvilkom utkomne äro de Philistim och Caphthorim.

1Krön 1:13. Men Canaan födde Zidon, sin första son, och Heth,

1Krön 1:14. Jebusi, Emori, Girgasi,

1Krön 1:15. Hivi, Arki, Sini,

1Krön 1:16. Arvadi, Zemari och Hamathi.

1Krön 1:17. Sems barn äro desse: Elam, Assur, Arphachsad, Lud, Aram, Uz, Hul, Gether och Maseeh.

1Krön 1:18. Men Arphachsad födde Salah; Salah födde Eber.

1Krön 1:19. Men Eber vordo födde två söner; den ene het Peleg, derföre, att i hans tid vardt landet deladt; och hans broder het Jaketan.

1Krön 1:20. Jaketan födde Almodad, Saleph, Hazarmaveth, Jarah,

1Krön 1:21. Hadoram, Usal, Dikela,

1Krön 1:22. Ebal, Abimael, Seba,

1Krön 1:23. Ophir, Havila och Jobab. Desse äro alle Jaketans barn.

1Krön 1:24. Sem, Arphachsad, Salah,

1Krön 1:25. Eber, Peleg, Regu,

1Krön 1:26. Serug, Nahor, Tharah,

1Krön 1:27. Abram, det är Abraham.

1Krön 1:28. Men Abrahams barn äro: Isaac och Ismael.

1Krön 1:29. Detta är deras ätter: den förste Ismaels son Nebajoth; Kedar, Adbeel, Mibsam,

1Krön 1:30. Misma, Duma, Massa, Hadad, Thema,

1Krön 1:31. Jethur, Naphis, Kedma. Desse äro Ismaels barn.

1Krön 1:32. Men Keturas barn, Abrahams frillos: hon födde Simran, Jaksan, Medan, Midian, Jisbak, Suah. Och Jaksans barn äro: Seba och Dedan.

1Krön 1:33. Och Midians barn äro: Epha, Epher, Hanoch, Abida, Eldaa. Desse äro alle Keturas barn.

1Krön 1:34. Abraham födde Isaac. Isaacs barn äro: Esau och Israel.

1Krön 1:35. Esau barn äro: Eliphas, Reguel, Jeus, Jaelam, Korah.

1Krön 1:36. Eliphas barn äro: Teman, Omar, Zephi, Gatham, Kenas, Thimna, Amalek.

1Krön 1:37. Reguels barn äro: Nahath, Serah, Samma och Missa.

1Krön 1:38. Seirs barn äro: Lotan, Sobal, Zibeon, Ana, Dison, Ezer, Disan.

1Krön 1:39. Lotans barn äro: Hori, Homam; och Thimna var Lotans syster.

1Krön 1:40. Sobals barn äro: Aljan, Manahat, Ebal, Zephi, Onam. Zibeons barn: Aja och Ana.

1Krön 1:41. Ana barn äro: Dison. Disons barn äro: Hamran, Esban, Jithran, Cheran.

1Krön 1:42. Ezers barn äro: Bilhan, Saavan, Jaachan. Disans barn äro: Uz och Aran.

1Krön 1:43. Desse äro de Konungar, som regerade uti Edoms land, förra än någor Konung regerade ibland Israels barn: Bela, Geors son; och hans stad het Dinhaba.

1Krön 1:44. Och då Bela blef död, vardt Konung i hans stad Jobab, Serahs son af Bozra.

1Krön 1:45. Då Jobab blef död, vardt Konung i hans stad Husam, utaf de Themaniters land.

1Krön 1:46. Då Husam blef död, vardt Konung i hans stad Hadad, Badads son, hvilken slog de Midianiter på de Moabiters mark; och hans stad het Avith.

1Krön 1:47. Då Hadad blef död, vardt Konung i hans stad Samla af Masreka.

1Krön 1:48. Då Samla blef död, vardt Konung i hans stad Saul af Rehoboth vid älfvena.

1Krön 1:49. Då Saul blef död, vardt Konung i hans stad Baalhanan, Achbors son.

1Krön 1:50. Då Baalhanan blef död, vardt Konung i hans stad Hadad; och hans stad het Pagi; och hans hustru het Mehetabeel, Matreds dotter, och Mesahabs dotter.

1Krön 1:51. Då Hadad blef död, vordo Förstar i Edom: den Försten Thimna, den Försten Alja, den Försten Jetheth,

1Krön 1:52. Den Försten Aholibama, den Försten Ela, den Försten Pinon,

1Krön 1:53. Den Försten Kenas, den Försten Theman, den Försten Mibzar,

1Krön 1:54. Den Försten Magdiel, den Försten Iram. Desse äro de Förstar i Edom.

1 Krönikeboken, välj kapitel:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 TOP

1 KRÖNIKEBOKEN, 2. CAPITLET

Jacobs, Juda slägt. KiriathJearim.

1Krön 2:1. Desse äro Israels barn: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Isaschar, Sebulon,

1Krön 2:2. Dan, Joseph, BenJamin, Naphthali, Gad, Asser.

1Krön 2:3. Juda barn äro: Er, Onan, Sela; de tre vordo honom födde af Sua dotter den Cananeiskon. Men Er, den förste Juda son, var arg för HERRANOM, derföre drap han honom.

1Krön 2:4. Men Thamar hans sonahustru födde honom Perez och Serah, så att all Juda barn voro fem.

1Krön 2:5. Perez barn äro: Hezron och Hamul.

1Krön 2:6. Men Serah barn äro: Simri, Ethan, Heman, Chalcol, Dara. Desse tillhopa äro fem.

1Krön 2:7. Charmi barn äro: Achar, hvilken bedröfvade Israel, då han förtog sig på det tillspillogifvet var.

1Krön 2:8. Ethans barn äro: Asaria.

1Krön 2:9. Hezrons barn, som honom födde äro: Jerahmeel, Ram, Chelubai.

1Krön 2:10. Ram födde Amminadab; Amminadab födde Nahesson, den Förstan för Juda barn.

1Krön 2:11. Nahesson födde Salma; Salma födde Boas.

1Krön 2:12. Boas födde Obed; Obed födde Isai;

1Krön 2:13. Isai födde sin första son Eliab, AbiNadab den andre, Simea den tredje,

1Krön 2:14. Nethaneel den fjerde, Raddai den femte,

1Krön 2:15. Ozem den sjette, David den sjunde.

1Krön 2:16. Och deras systrar voro: ZeruJa och Abigail. ZeruJa barn äro: Abisai, Joab, Asahel, de tre.

1Krön 2:17. Men Abigail födde Amasa; och Amasa fader var Jether, en Ismaelit.

1Krön 2:18. Caleb, Nezrons son, födde med den qvinnone Asuba och med Jerigoth; och desse äro hennes barn; Jeser, Sobab och Ardon.

1Krön 2:19. Då Asuba blef död, tog Caleb Ephrath; hon födde honom Hur.

1Krön 2:20. Hur födde Uri; Uri födde Bezaleel.

1Krön 2:21. Derefter besof Hezron Machirs dotter, Gileads faders; och han tog henne, då han var sextio åra gammal; och hon födde honom Segub.

1Krön 2:22. Segub födde Jair; han hade tre och tjugu städer i Gileads land.

1Krön 2:23. Och han tog utaf de samma Gesur och Aram, Jairs byar; dertill Kenath med dess döttrar, sextio städer. Desse äro alle Machirs barn, Gileads faders.

1Krön 2:24. Efter Hezrons död i CalebEphrata lefde Hezron sina hustru Abia; hon födde honom Ashur, Thekoa fader.

1Krön 2:25. Jerahmeel, Hezrons förste son, hade barn; den förste Ram, Buna, Oren och Ozem, och Ahia.

1Krön 2:26. Och Jerahmeel hade ännu ena andra hustru, som het Atarah; hon är Onams moder.

1Krön 2:27. Rams barn, Jerahmeels första sons, äro: Maaz, Jamin och Eker.

1Krön 2:28. Men Onam hade barn: Sammai och Jada. Sammai barn äro: Nadab och Abisur.

1Krön 2:29. Men Abisurs hustru het Abihail; hon födde honom Ahban och Molid.

1Krön 2:30. Nadabs barn äro: Seled och Appaim; och Seled blef död barnlös.

1Krön 2:31. Appaims barn äro: Jisei. Jisei barn äro: Sesan. Sesans barn äro: Ahlai.

1Krön 2:32. Jada barn, Sammai broders, äro: Jether och Jonathan; men Jether blef död barnlös.

1Krön 2:33. Men Jonathans barn äro: Peleth och Sasa. Det äro Jerahmeels barn.

1Krön 2:34. Men Sesan hade inga söner, utan döttrar. Och Sesan hade en Egyptisk tjenare, han het Jarha.

1Krön 2:35. Och Sesan gaf Jarha, sinom tjenare, sina dotter till hustru; hon födde honom Attai.

1Krön 2:36. Attai födde Nathan; Nathan födde Sabad.

1Krön 2:37. Sabad födde Ephlal; Ephlal födde Obed;

1Krön 2:38. Obed födde Jehu; Jehu födde Asaria;

1Krön 2:39. Asaria födde Helez; Helez födde Elasa;

1Krön 2:40. Elasa födde Sismai; Sismai födde Sallum;

1Krön 2:41. Sallum födde Jekamia; Jekamia födde Elisama.

1Krön 2:42. Calebs barn, Jerahmeels broders, äro: Mesa, hans förste son; han är Siphs fader, och Maresa barn, Hebrons faders.

1Krön 2:43. Hebrons barn äro: Korah, Thappuah, Rekem och Serna.

1Krön 2:44. Men Serna födde Raham, Jorkeams fader; Rekem födde Sammai.

1Krön 2:45. Sammai son het Maon; och Maon var Bethzurs fader.

1Krön 2:46. Men Epha, Calebs frilla, födde Haran, Moza och Gases. Haran födde Gases.

1Krön 2:47. Men Jahdai barn äro: Regem, Jotham, Gesan, Pelet, Epha och Saaph.

1Krön 2:48. Men Maacha, Calebs frilla, födde Seber och Thirhana;

1Krön 2:49. Och födde desslikes Saaph, Madmanna foder, och Seva, Machbena fader, och Gibea fader. Achsa var Calebs dotter.

1Krön 2:50. Desse voro Calebs barn, Hurs den förste sonens af Ephrata: Sobal, KiriathJearims fader,

1Krön 2:51. Salma, BethLehems fader, Hareph, BethGaders fader.

1Krön 2:52. Och Sobal, KiriathJearims fader, hade söner; han såg halfva Manuhoth.

1Krön 2:53. Men de slägter i KiriathJearim voro: de Jithriter, Puthiter, Sumathiter och Misraiter. Utaf dessom äro utkomne de Zorgathiter och Esthaoliter.

1Krön 2:54. Salma barn äro: BethLehem och de Netophathiter, kronorna till Joabs hus, och hälften af de Manathiter af den Zorgiten.

1Krön 2:55. Och de skrifvares slägter, som i Jabez bodde, äro: de Thirathiter, Simathiter, Suchathiter. Det äro de Kiniter, som komne äro af Hamath, BethRechabs fader.

1 Krönikeboken, välj kapitel:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 ⎜ TOP

1 KRÖNIKEBOKEN, 3. CAPITLET

Davids barn. Juda Konungar, Förstar.

1Krön 3:1. Desse äro Davids barn, som honom födde äro i Hebron: den förste, Ammon, af Ahinoam den Jisreelitiskone; den andre, Daniel, af Abigail den Carmelitiskone;

1Krön 3:2. Den tredje, Absalom, Maachas son, Thalmai dotters, Konungens i Gesur; den fjerde, Adonia, Haggiths son;

1Krön 3:3. Den femte, SephathJa, af Abital; den sjette, Jithream, af hans hustru Egla.

1Krön 3:4. Desse sex äro honom födde i Hebron; förty han regerade der i sju år och sex månader; men i Jerusalem regerade han i tre och tretio år.

1Krön 3:5. Och desse äro honom födde i Jerusalem: Simea, Sobab, Nathan, Salomo, de fyra, af BathSua, Ammiels dotter;

1Krön 3:6. Dertill Jibehar, Elisama, Eliphelet,

1Krön 3:7. Noga, Nepheg, Japhia,

1Krön 3:8. Elisama, Eljada, Eliphelet, de nio.

1Krön 3:9. Desse äro alle Davids barn, förutan de som frillobarn voro. Och Thamar var deras syster.

1Krön 3:10. Salomos son var Rehabeam. Hansson var Abia. Hans son var Asa. Hans son var Josaphat.

1Krön 3:11. Hans son var Joram. Hans son var Ahasia. Hans son var Joas.

1Krön 3:12. Hans son var Amazia. Hans son var Asaria. Hans son var Jotham.

1Krön 3:13. Hans son var Ahas. Hans son var Hiskia. Hans son var Manasse.

1Krön 3:14. Hans son var Amon. Hans son var Josia.

1Krön 3:15. Men Josia söner voro: Den förste, Johanan; den andre, Jojakim; den tredje, Zedekia; den fjerde, Sallum.

1Krön 3:16. Men Jojakims barn voro: Jechonia. Hans son var Zedekia.

1Krön 3:17. Jechonia barn, den fången vardt, voro: Sealthiel,

1Krön 3:18. Malkiram, Phedaja, Seneazar, Jekamia, Hosama, Nedabia.

1Krön 3:19. Phedaja barn voro: Serubbabel och Simei. Serubbabels barn voro: Mesullam och Hanania, och deras syster Selomith;

1Krön 3:20. Dertill Hasuba, Ohel, Berechia, Hasadia, JusabHesed, de fem.

1Krön 3:21. Hanania barn voro: Pelatia och Jesaia. Hans son var Rephaja. Hans son var Arnan. Hans son var Obadja. Hans son var Sechania.

1Krön 3:22. Men Sechania barn voro: Semaja, Semaja barn voro: Hattus, Jigeal, Bariah, Nearia, Saphat, de sex.

1Krön 3:23. Nearia barn voro: Eljoenai, Hiskia, Asrikam, de tre.

1Krön 3:24. Eljoenai barn voro: Hodaja, Eljasib, Phelaja, Akkub, Johanan, Delaja, Anani, de sju.

1 Krönikeboken, välj kapitel:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 TOP

1 KRÖNIKEBOKEN, 4. CAPITLET

Perez, Jabez, Caleb, Sela, Simeon, Gedor.

1Krön 4:1. Juda barn voro: Perez, Hezron, Charmi, Hur och Sobal.

1Krön 4:2. Men Reaja, Sobals son, födde Jahath. Jahath födde Ahumai och Lahad. Det äro de Zorgathiters slägter.

1Krön 4:3. Detta är den fadrens Ethams slägte: Jisreel, Jisma, Jidbas; och deras syster het Hazelelponi.

1Krön 4:4. Och Pnuel, Gedors fader, och Eser, Husa fader. Det äro Hurs barn, den första Ephrata sons, BethLehems faders.

1Krön 4:5. Men Ashur, Thekoa fader, hade två hustrur: Helea och Naara.

1Krön 4:6. Och Naara födde honom Ahusam, Hepher, Themeni, Ahastari. Det äro Naara barn.

1Krön 4:7. Men Helea barn voro: Zereth, Jesohar och Ethnan.

1Krön 4:8. Men Coz födde Anub, och Hazobeba, och de Aharhels slägter, Harums sons.

1Krön 4:9. Men Jabez var härligare än hans bröder; och hans moder kallade honom Jabez; ty hon sade: Jag hafver födt honom med bekymmer.

1Krön 4:10. Och Jabez åkallade Israels Gud, och sade: Om du välsignar mig, och förvidgar mina gränsor, och din hand blifver med mig, och så skaffar med det onda, att det mig intet bekymrar. Och Gud lät ske som han bad.

1Krön 4:11. Men Chelub, Suahs broder, födde Mehir, det är Esthons fader.

1Krön 4:12. Men Esthon födde Bethrapha, Paseah och Thehinna, fadren till den staden Nahas. Det äro de män af Recha.

1Krön 4:13. Kenas barn voro: Athniel och Seraja. Athniels barn voro: Hathath.

1Krön 4:14. Och Meonothai födde Ophra. Och Seraja födde Joab, en fader åt de timbermän i dalenom; ty de voro timbermän.

1Krön 4:15. Calebs barn, Jephunne sons, voro: Iru, Ela och Naam. Ela barn voro: Kenas.

1Krön 4:16. Jehaleleels barn voro: Siph, Sipha, Thiria och Asareel.

1Krön 4:17. Esra barn voro: Jether, Mered, Epher och Jalon, och Thahar med MirJam, Sammai, Jisbah Esthemoa fader.

1Krön 4:18. Och hans hustru Judija födde Jered, Gedors fader, Heber, Socho fader, Jekuthiel, Sanoahs fader. Desse äro Bithias barn, Pharaos dotters, hvilka Mared tog.

1Krön 4:19. Den hustrunes Hodijas barn, Nahams systers, Kegila faders, voro: Hagarmi, och Esthemoa den Maachathiten.

1Krön 4:20. Simeons barn voro: Amnon, Rinnah, och Benhanan, Thilon. Jisei barn voro: Soheth och Bensoheth.

1Krön 4:21. Sela barn, Juda sons, voro: Er, Lecha fader, Laeda, Maresa fader, och de linväfvares slägter i Asbea hus;

1Krön 4:22. Dertill Jokim, och de män af: Coseba, Joas, Saraph, hvilke husherrar voro i Moab, och bodde i Lahem; som de gamle säga.

1Krön 4:23. De voro pottomakare, och bodde ibland planteringar och gårdar, när Konungenom i hans arbete, och kommo och blefvo der.

1Krön 4:24. Simeons barn voro: Nemuel, Jamin, Jarib, Serah, Saul.

1Krön 4:25. Hans son var Sallum. Hans son var Mibsam. Hans son var Misma.

1Krön 4:26. Misma barn voro: Hamuel. Hans son var Saccur. Hans son var Simei.

1Krön 4:27. Simei hade sexton söner, och sex döttrar; och hans bröder hade icke mång barn; och all deras slägt förökade sig icke så mycket, som Juda barn.

1Krön 4:28. Men de bodde i BerSeba, Molada, HazarSual,

1Krön 4:29. Bilha, Ezem, Tholad,

1Krön 4:30. Bethuel, Horma, Ziklag,

1Krön 4:31. BethMarchaboth, HazarSusim, BethBirei, Saarim. Det voro deras städer, allt intill Konung David.

1Krön 4:32. Dertill deras byar, Etham, Ain, Rimmon, Thochen, Asan, de fem städerna;

1Krön 4:33. Och alle de byar, som voro omkring dessa städerna, allt intill Baal. Det är deras boning, och deras ätt ibland dem.

1Krön 4:34. Och Mesobab, Jamlech, Josa, Amazia son,

1Krön 4:35. Joel, Jehu Josibia son, Seraja sons, Asiels sons,

1Krön 4:36. Eljoenai, Jaacoba, Jesohaja, Asaja, Adiel, Jisimiel, och Benaja,

1Krön 4:37. Sisa, Siphei son, Allons sons, Jedaja sons, Simri sons, Semaja sons.

1Krön 4:38. Desse voro namnkunnige Förstar uti deras ätter, och i deras fäders hus; och delade sig ut, efter det de voro månge.

1Krön 4:39. Och de drogo bort till att fara till Gedor, intill öster på dalen, på det de skulle söka bet för deras får.

1Krön 4:40. Och de funno feta och goda bet, och ett vidt land, stilla och rikt; ty i förtiden bodde der de af Ham.

1Krön 4:41. Och de som nu vid namn beskrifne äro, kommo i Hiskia tid, Juda Konungs, och slogo deras hyddor och boningar, som der funne vordo, och gjorde dem tillspillo, allt intill denna dag; och bodde i deras stad; ty der var bet för får.

1Krön 4:42. Och gingo ut af dem af Simeons barnom, femhundrad män, intill Seirs berg, med deras öfverstar; Pelatia, Nearia, Rephaja, och Ussiel, Jisei barn;

1Krön 4:43. Och slogo de återlefde af de Amalekiter, som undsluppne voro; och bodde der allt intill denna dag.

1 Krönikeboken, välj kapitel:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 ⎜ TOP

1 KRÖNIKEBOKEN, 5. CAPITLET

Ruben, Gad, Manasse, Phuls, ThiglathPilnesers fängelse.

1Krön 5:1. Rubens barn, första Israels sons, ty han var förste sonen; men derföre, att han sins fäders säng besmittade, vardt hans förstfödslorätt gifven Josephs barnom, Israels sons; och han vardt icke räknad till förstfödslona.

1Krön 5:2. Ty Juda, som mägtig var ibland sina bröder, honom vardt Förstadömet för honom gifvet, och Joseph förstfödslorätten.

1Krön 5:3. Så äro nu Rubens, första Israels sons, barn: Hanoch, Pallu, Hezron och Charmi.

1Krön 5:4. Joels barn voro: Semaja. Hans son var Gog. Hans son var Simei.

1Krön 5:5. Hans son var Micha. Hans son var Reaja. Hans son var Baal.

1Krön 5:6. Hans son var Beera, hvilken ThiglathPilneser, Konungen i Assyrien, bortförde fången; han är en Förste ibland de Rubeniter.

1Krön 5:7. Men hans bröder i deras ätter, då de i deras börd räknade vordo, hade Jegiel och Zacharia för höfvitsmän.

1Krön 5:8. Och Bela, Asas son, Serna sons, Joels sons, han bodde i Aroer, och intill Nebo och BaalMeon;

1Krön 5:9. Och bodde emot öster intill man kommer till öknena vid den älfvena Phrath; förty deras boskap var mycken i Gileads land.

1Krön 5:10. Och i Sauls tid förde de örlig emot de Hagariter, så att de föllo genom desses hand, och bodde i deras hyddor, in mot alla den östra ängden Gilead.

1Krön 5:11. Gads barn bodde tvärtöfver ifrå dem, uti de landena Basan, allt intill Salcha:

1Krön 5:12. Joel den främste, Sapham den andre, Jaenai och Saphat i Basan.

1Krön 5:13. Och deras bröder i deras fäders hus voro: Michael, Mesullam, Seba, Jorai, Jaecan, Sia och Eber, de sju.

1Krön 5:14. Desse äro Abihails barn, Huri sons, Jaroahs sons, Gileads sons, Michaels sons, Jesisai sons, Jahdo sons, Bus sons.

1Krön 5:15. Ahi, Abdiels son, Guni sons, var en öfverste uti deras fäders hus;

1Krön 5:16. Och bodde uti Gilead i Basan, och i dess döttrar, och i alla Sarons förstäder, allt intill dess ändar.

1Krön 5:17. Desse vordo alle räknade i Jothams, Juda Konungs, och Jerobeams, Israels Konungs tid.

1Krön 5:18. Rubens barn, de Gaditers, och de halfva slägtenes Manasse, voro stridsamme män, som sköld och svärd föra och båga spänna kunde, och förfarne till att strida; de voro fyra och fyratio tusend, och sjuhundrad och sextio, som i här drogo.

1Krön 5:19. Och då de stridde med de Hagariter, hulpo dem Jetur, Naphis och Nodab;

1Krön 5:20. Och gåfvo de Hagariter i deras händer, och allt det som med dem var; förty de ropade till Gud i stridene, och han bönhörde dem; ty de trodde till honom.

1Krön 5:21. Och de förde bort deras boskap, femtiotusend camelar, tuhundrad och femtio tusend får, tutusend åsnar, och hundradtusend menniskors själar.

1Krön 5:22. Och der föllo månge såre; ty striden var af Gudi. Och de bodde i deras stad allt intill den tiden de fångne vordo.

1Krön 5:23. De halfva slägtenes Manasse barn bodde i de landena, ifrå Basan allt intill BaalHermon och Senir, och det berget Hermon, och de voro månge.

1Krön 5:24. Och desse voro höfvitsmän till deras fäders hus: Epher, Jisei, Eliel, Asriel, Jeremia, Hodavia, Jahdiel; väldige, mägtige män, och namnkunnige höfvitsmän uti deras fäders husom.

1Krön 5:25. Och då de förtogo sig emot deras fäders Gud, och i horeri gingo efter de folks gudar der i landena, som Gud för dem förgjort hade,

1Krön 5:26. Uppväckte Israels Gud Phuls anda, Konungens i Assyrien, och ThiglathPilnesers anda, Konungens i Assyrien, och förde bort de Rubeniter, Gaditer och den halfva slägtena Manasse, och lät komma dem till Halah och Hober och Hara, och till den älfvena Gosan, allt intill denna dag.

1 Krönikeboken, välj kapitel:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 ⎜ TOP

1 KRÖNIKEBOKEN, 6. CAPITLET

Levi slägt, gränsor, ämbete, städer.

1Krön 6:1. Levi barn voro: Gersom, Kehath och Merari.

1Krön 6:2. Kehaths barn voro: Amram, Jizear, Hebron och Ussiel.

1Krön 6:3. Amrams barn voro: Aaron, Mose och MirJam. Aarons barn voro: Nadab, Abihu, Eleazar och Ithamar.

1Krön 6:4. Eleazar födde Pinehas; Pinehas födde Abisua;

1Krön 6:5. Abisua födde Bukki; Bukki födde Ussi;

1Krön 6:6. Ussi födde Serahia; Serahia födde Merajoth;

1Krön 6:7. Merajoth födde Amaria; Amaria födde Ahitob;

1Krön 6:8. Ahitob födde Zadok; Zadok födde Ahimaaz;

1Krön 6:9. Ahimaaz födde Asaria; Asaria födde Johanan;

1Krön 6:10. Johanan födde Asaria, hvilken Prest var i husena, som Salomo byggde i Jerusalem.

1Krön 6:11. Asaria födde Amaria; Amaria födde Ahitob;

1Krön 6:12. Ahitob födde Zadok; Zadok födde Sallum;

1Krön 6:13. Sallum födde Hilkia; Hilkia födde Asaria;

1Krön 6:14. Asaria födde Seraja; Seraja födde Jozadak;

1Krön 6:15. Men Jozadak vardt med bortförd, då HERREN lät bortföra Juda och Jerusalem fångna af NebucadNezar.

1Krön 6:16. Så äro nu Levi barn desse: Gersom, Kehath, Merari.

1Krön 6:17. Gersoms barn heta alltså: Libni och Simei.

1Krön 6:18. Kehaths barn heta: Amram, Jizear, Hebron och Ussiel.

1Krön 6:19. Merari barn heta: Maheli och Musi. Det äro de Leviters ätter efter deras fäder.

1Krön 6:20. Gersoms son var Libni; hans son var Jahath; hans son var Simma;

1Krön 6:21. Hans son var Joah; hans son var Iddo; hans son var Serah; hans son var Jeathrai.

1Krön 6:22. Men Kehaths son var Amminadab; hans son var Korah; hans son var As sir;

1Krön 6:23. Hans son var Elkana; hans son var Ebjasaph; hans son var Assir;

1Krön 6:24. Hans son var Tahath; hans son var Uriel; hans son var Ussia; hans son var Saul.

1Krön 6:25. Elkana barn voro: Amasai och Ahimoth.

1Krön 6:26. Hans son var Elkana; hans son var ElkanaSophai; hans son var Nahath;

1Krön 6:27. Hans son var Eliab; hans son var Jeroham; hans son var Elkana;

1Krön 6:28. Hans son var Samuel; hans förstfödde var Vasni och Abija.

1Krön 6:29. Merari son var Maheli; hans son var Libni; hans son var Simei; hans son var Ussa:

1Krön 6:30. Hans son var Simea; hans son var Haggija; hans son var Asaja.

1Krön 6:31. Desse äro de som David satte till att sjunga i HERRANS hus, då arken hvilade;

1Krön 6:32. Och tjente för boningene och vittnesbördsens tabernakel med sjungande, allt intill Salomo byggde HERRANS hus i Jerusalem; och stodo efter deras sätt i deras ämbete.

1Krön 6:33. Och desse äro de som stodo, och deras barn: Utaf Kehaths barnom var Heman sångaren, Joels son, Samuels sons,

1Krön 6:34. Elkana sons, Jerohams sons, Eliels sons, Thoahs sons,

1Krön 6:35. Zuphs sons, Elkana sons, Mahaths sons, Amasai sons,

1Krön 6:36. Elkana sons, Joels sons, Asaria sons, Zephania sons,

1Krön 6:37. Thahaths sons, Assirs sons, Ebjasaphs sons, Korahs sons;

1Krön 6:38. Jizears sons, Kehaths sons, Levi sons, Israels sons.

1Krön 6:39. Och hans broder Assaph stod på hans högra sido. Och Assaph var Berechia son, Simea sons,

1Krön 6:40. Michaels sons, Baaseja sons, Malchija sons,

1Krön 6:41. Ethni sons, Serahs sons, Adaja sons,

1Krön 6:42. Ethans sons, Simma sons, Simei sons,

1Krön 6:43. Jahaths sons, Gersoms sons, Levi sons.

1Krön 6:44. Men deras bröder, Merari barn, stodo på venstra sidone, nämliga Ethan, Kisi son, Abdi sons, Malluchs sons,

1Krön 6:45. Hasabia sons, Amazia sons, Hilkia sons,

1Krön 6:46. Amzi sons, Bani sons, Sam ers sons,

1Krön 6:47. Maheli sons, Musi sons, Merari sons, Levi sons.

1Krön 6:48. Men deras bröder, Leviterna, voro skickade till allehanda ämbete uti Guds hus boning.

1Krön 6:49. Men Aaron och hans söner voro i det ämbetet, som var, upptända på bränneoffrets altare, och på rökaltarena, och till alla sysslor uti det aldrahelgaste, och till att försona Israel, såsom Mose Guds tjenare budit hade.

1Krön 6:50. Aarons barn äro desse: Eleazar hans son; hans son var Pinehas; hans son var Abisua;

1Krön 6:51. Hans son var Bukki; hans son var Ussi; hans son var Serahia;

1Krön 6:52. Hans son var Merajoth; hans son var Amaria; hans son var Ahitob;

1Krön 6:53. Hans son var Zadok; hans son var Ahimaaz.

1Krön 6:54. Och detta är deras boning och säte uti deras gränsor, nämliga Aarons barnas af de Kehathiters ätt; ty lotten föll till dem.

1Krön 6:55. Och de gåfvo dem Hebron i Juda land, och dess förstäder allt omkring.

1Krön 6:56. Men stadsens mark och dess byar gåfvo de Caleb, Jephunne son.

1Krön 6:57. Så gåfvo de nu Aarons barnom de fristäder, Hebron och Libna, och dess förstäder, Jattir och Esthemoa, och dess förstäder;

1Krön 6:58. Hilen och dess förstäder, Debir och dess förstäder;

1Krön 6:59. Asan och dess förstäder, BethSemes och dess förstäder;

1Krön 6:60. Och af BenJamins slägte, Geba och dess förstäder, Alemeth och dess förstäder, Anathoth och dess förstäder; så att all städer i deras ätter voro tretton.

1Krön 6:61. Men dem androm Kehaths barnom deras ätter vordo, af den halfva Manasse slägte, genom lott gifne tio städer.

1Krön 6:62. Gersoms barnom i deras ätter vordo i Isaschars slägte, och af Assers slägte, och af Naphthali slägte, och af Manasse slägt i Basan, tretton städer gifne.

1Krön 6:63. Merari barnom i deras ätter vordo genom lott gifne, af Rubens slägte, och af Gads slägte, och af Sebulons slägte, tolf städer;

1Krön 6:64. Och Israels barn gåfvo också Leviterna städer, med deras förstäder;

1Krön 6:65. Nämliga genom lott, af Juda barns slägte, och af Simeons barnas slägte, och BenJamins barnas slägte, de städer, som de vid namn före sade.

1Krön 6:66. Men Kehaths barnas ätt kommo städer till, af Ephraims slägtes gränsor.

1Krön 6:67. Så gåfvo de nu de andra Kehaths barnas ätt de fristäder, Sechem på Ephraims berg och dess förstäder, Geser och dess förstäder,

1Krön 6:68. Jokmeam och dess förstäder, BethHoron och dess förstäder;

1Krön 6:69. Ajalon och dess förstäder, GathRimmon och dess förstäder;

1Krön 6:70. Dertill, af den halfva slägtene Manasse, Aner och dess förstäder, Bileam och dess förstäder.

1Krön 6:71. Men Gersoms barnom gåfvo de, af de halfva Manasse slägtes ätt, Golan i Basa och dess förstäder, Astaroth och dess förstäder;

1Krön 6:72. Af Isaschars slägte, Kades och dess förstäder, Daberath och dess förstäder;

1Krön 6:73. Ramoth och dess förstäder, Anem och dess förstäder;

1Krön 6:74. Af Assers slägte, Masal och dess förstäder, Abdon och dess förstäder;

1Krön 6:75. Hukok och dess förstäder, Rehob och dess förstäder;

1Krön 6:76. Af Naphthali slägte, Kedes i Galilea och dess förstäder, Hammon och dess förstäder, Kiriathaim och dess förstäder;

1Krön 6:77. Dem androm Merari barnom gåfvo de, af Sebulons slägte, Rimmono och dess förstäder, Thabor och dess förstäder;

1Krön 6:78. Och på hinsidon Jordan tvärsöfver Jericho österut vid Jordan: Af Ruben slägte, Bezer i öknene och dess förstäder Jahzah och dess förstäder,

1Krön 6:79. Kedemoth och dess förstäder, Mephaath och dess förstäder;

1Krön 6:80. Af Gads slägte, Ramoth i Gilead och dess förstäder, Mahanaim och dess förstäder,

1Krön 6:81. Hesbon och dess förstäder, Jaeser och dess förstäder.

1 Krönikeboken, välj kapitel:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 ⎜ TOP

1 KRÖNIKEBOKEN, 7. CAPITLET

Isaschar. BenJamin. Naphthali. Manasse. Ephraim. Asser.

1Krön 7:1. Isaschars barn voro: Thola, Phua, Jasub och Simrom, de fyra.

1Krön 7:2. Thola barn voro: Ussi, Rephaja, Jeriel, Jahmai, Jibsam och Samuel, hufvud uti deras fäders hus af Thola, och väldige män i deras ätter, vid det talet i Davids tid tu och tjugu tusend och sexhundrad.

1Krön 7:3. Ussi barn voro: Jisraja. Jisraja barn voro: Michael, Obadja, Joel och Jissija, de fem; och voro alle höfvitsmän.

1Krön 7:4. Och med dem i deras ätter uti deras fäders hus voro väpnade härfolk till strid, sex och tretio tusend; ty de hade många hustrur och barn.

1Krön 7:5. Och deras bröder i alla Isaschars ätter, väldige män, voro sju och åttatio tusend, och vordo alle räknade.

1Krön 7:6. BenJamins barn voro: Bela, Becher och Jediael, de tre.

1Krön 7:7. Bela barn voro: Ezbon, Ussi, Ussiel, Jeremoth och Iri, de fem, höfvitsmän i fädernas hus, väldige män, och vordo räknade tu och tjugu tusend, och fyra och tretio.

1Krön 7:8. Bechers barn voro: Semira, Joas, Elieser, Eljoenai, Omri, Jeremoth, Abia, Anathot och Alameth, de voro alle Bechers barn;

1Krön 7:9. Och vordo räknade i deras ätter efter höfvitsmännerna i deras fäders hus, väldige män, tjugutusend och tuhundrad.

1Krön 7:10. Jediaels barn voro: Bilhan. Bilhans barn voro: Jeus, BenJamin, Ehud, Chenaana, Sethan, Tharsis och Ahisahar.

1Krön 7:11. De voro alle Jediaels barn, fädernas höfvitsmän, väldige män, sjuttontusend tuhundrad, som i här utdrogo till att strida.

1Krön 7:12. Och Suppim och Huppim voro Irs barn; men Husim voro Achers barn.

1Krön 7:13. Naphthali barn voro: Jahziel, Guni, Jezer och Sallum af Bilha barn.

1Krön 7:14. Manasse barn äro desse: Esriel, hvilken hans frilla Aramia födde; men han födde Machir, Gileads fader.

1Krön 7:15. Och Machir gaf Huppim och Suppim hustrur, och hans syster het Maacha; hans andre son het Zelaphehad; och Zelaphehad hade döttrar.

1Krön 7:16. Och Maacha, Machirs hustru, födde en son, den kallade hon Peres: och hans broder het Seres; och hans söner voro: Ulam och Rakem.

1Krön 7:17. Men Ulams son var Bedan. Detta är Gileads barn, Machirs sons, Manasse sons.

1Krön 7:18. Och hans syster Molecheth födde Ishod, Abieser och Mahela.

1Krön 7:19. Och Semida hade dessa barnen: Ahjan, Sechem, Likhi och Aniam.

1Krön 7:20. Ephraims barn voro desse: Suthelah. Hans son var Bered; hans son var Thahath; hans son var Elada; hans son var Thahath;

1Krön 7:21. Hans son var Sabad; hans son var Suthelah, Eser och Elad. Och de män i Gath, infödde i landena, dråpo dem, derföre att de nederdragne voro till att taga bort deras boskap.

1Krön 7:22. Och deras fader Ephraim sörjde i långan tid, och hans bröder kommo till att hugsvala honom.

1Krön 7:23. Och han besof sina hustru; hon vardt hafvandes, och födde en son, och han kallade hans namn Beria, derföre att illa tillgick i hans hus.

1Krön 7:24. Hans dotter var Seera. Hon byggde nedra och öfra BethHoron och UssenSeera.

1Krön 7:25. Hans son var Repha; hans son var Reseph och Thelah; hans son var Thahan;

1Krön 7:26. Hans son var Laedan; hans son var Ammihud; hans son var Elisama;

1Krön 7:27. Hans son var Nun; hans son var Josua.

1Krön 7:28. Och deras ägor och boning var BethEl och dess döttrar, och österut af Naaran, och vesterut ifrå Geser och dess döttrar; Sechem och dess döttrar, allt intill Assa och dess döttrar;

1Krön 7:29. Och intill Manasse barn, BethSean och dess döttrar; Thaanach och dess döttrar; Megiddo och dess döttrar; Dor och dess döttrar. Deruti bodde Josephs barn, Israels sons.

1Krön 7:30. Assers barn voro desse: Jimna, Jisva, Jisvi, Beria, och Serah deras syster.

1Krön 7:31. Beria barn voro: Heber och Malchiel, det är Birsaviths fader.

1Krön 7:32. Heber födde Japhlet, Somer, Hotham, och Suah deras syster.

1Krön 7:33. Japhlets barn voro: Pasach, Bimhal och Asvath; desse voro Japhlets barn.

1Krön 7:34. Somers barn voro: Ahi, Rohgah, Jehubba och Aram.

1Krön 7:35. Och hans broders Helems barn voro: Sopha, Jimna, Seles och Amal.

1Krön 7:36. Sopha barn voro: Suah, Harnepher, Sual, Beri, Jimra,

1Krön 7:37. Bszer, Hod, Samma, Silsa, Jithran och Beera.

1Krön 7:38. Jethers barn voro: Jephunne, Phispah och Ara.

1Krön 7:39. Ulla barn voro: Arah, Haniel och Rizia.

1Krön 7:40. Desse voro alle Assers barn, höfvitsmän, i deras fäders hus utvalde, väldige män, och hufvud öfver Förstar, och vordo räknade i här till strids vid deras tal, sex och tjugu tusend män.

1 Krönikeboken, välj kapitel:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 ⎜ TOP

1 KRÖNIKEBOKEN, 8. CAPITLET

BenJamin, Saul, Jonathan.

1Krön 8:1. BenJamin födde Bela sin första son, Asbel den andra, Ahrah den tredje,

1Krön 8:2. Nohah den fjerde, Rapha den femte.

1Krön 8:3. Och Bela hade barn: Addar, Gera, Abihud;

1Krön 8:4. Abisua, Naaman, Ahoah,

1Krön 8:5. Gera, Sephuphan och Huram.

1Krön 8:6. Desse äro Ehuds barn, som hufvud voro för de fäder, som bodde i Geba, och drogo bort till Manahath;

1Krön 8:7. Nämliga Naaman, Ahia och Gera, den samme förde dem bort; och han födde Ussa och Ahihud.

1Krön 8:8. Och Saharaim födde i Moabs land, (då han hade låtit dem ifrå sig) af Husim och Baara sinom hustrum.

1Krön 8:9. Och han födde af Hodes sine hustru Jobab, Zibia, Mesa, Malcham,

1Krön 8:10. Jeuz, Sachia och Mirma. Desse äro hans barn, hufvud för fäderna.

1Krön 8:11. Af Husim födde han Abitob och Elpaal.

1Krön 8:12. Elpaals barn voro: Eber, Misam och Samed; den samme byggde Ono och Lod, och dess döttrar.

1Krön 8:13. Och Beria och Serna voro hufvud för fäderna ibland dem som bodde i Ajalon; de förjagade dem som bodde i Gath.

1Krön 8:14. Men hans broder, Sasak, Jeremoth,

1Krön 8:15. Sebadia, Arad, Ader,

1Krön 8:16. Michael, Jispa och Joha. Desse äro Beria barn.

1Krön 8:17. Sebadia, Mesullam, Hiski, Heber,

1Krön 8:18. Jismerai, Jislia, Jobab. Desse äro Elpaals barn.

1Krön 8:19. Jakim, Sichri, Sabdi,

1Krön 8:20. Elienai, Zillethai, Eliel,

1Krön 8:21. Adaja, Beraja och Simrath. Desse äro Simri barn.

1Krön 8:22. Jispan, Eber, Eliel,

1Krön 8:23. Abdon, Sichri, Hanan,

1Krön 8:24. Hanania, Elam, Anthothia,

1Krön 8:25. Jiphdeja och Pnuel. Desse äro Sasaks barn.

1Krön 8:26. Samserai, Seharia, Athalia,

1Krön 8:27. Jaresia, Elia och Sichri. Desse äro Jerohams barn.

1Krön 8:28. Desse äro hufvud för fäderna i deras ätter; de bodde i Jerusalem.

1Krön 8:29. Men i Gibeon bodde fadren Gibeon; och hans hustru het Maacha.

1Krön 8:30. Och hans förste son var Abdon, Zur, Kis, Baal, Nadab,

1Krön 8:31. Gedor, Ahio och Secher.

1Krön 8:32. Men Mikloth födde Simea; och de bodde tvärsemot deras bröder i Jerusalem med sinom brödrom.

1Krön 8:33. Ner födde Kis, Kis födde Saul, Saul födde Jonathan, MalchiSua, AbiNadab och Esbaal.

1Krön 8:34. Jonathans son var MeriBaal. MeriBaal födde Micha.

1Krön 8:35. Micha barn voro: Pithon, Melech, Thaerea och Ahas.

1Krön 8:36. Ahas födde Joadda. Joadda födde Alemeth, Asmaveth och Simri. Simri födde Moza.

1Krön 8:37. Moza födde Binea; hans son var Rapha; hans son var Eleasa; hans son var Azel.

1Krön 8:38. Men Azel hade sex söner. De heto: Asrikam, Bochru, Ismael, Searia, Obadja, Hanan. De äro alle Azels söner.

1Krön 8:39. Eseks barn, hans broders, voro: Ullam hans förste son, Jeus den andre, Eliphelet den tredje.

1Krön 8:40. Men Ullams barn voro väldige män, och välbehändige med bågar och hade många söner och sonasöner, hundrade och femtio. De äro alle af BenJamins barnom.

1 Krönikeboken, välj kapitel:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 ⎜ TOP

1 KRÖNIKEBOKEN, 9. CAPITLET

Israel fången. Jerusalems invånare. Levi tjenstor. Sauls ätt.

1Krön 9:1. Och hele Israel vardt räknad, och si, de äro uppskrifne i Israels och Juda Konungars bok, och nu bortförde till Babel för sina missgerningars skull;

1Krön 9:2. De som tillförene bodde på sina ägor och städer, nämliga Israel, Prester, Leviter och de Nethinim.

1Krön 9:3. Men i Jerusalem bodde någre af Juda barn, någre af BenJamins barn, någre af Ephraims och Manasse barn;

1Krön 9:4. Nämliga utaf Perez barn, Juda sons, var Athai, Ammihuds son, Omri sons, Imri sons, Bani sons;

1Krön 9:5. Men af Siloni, Asaja förste sonen, och hans andre söner.

1Krön 9:6. Af Serahs barn, Jeguel och deras bröder, sexhundrad och niotio.

1Krön 9:7. Af BenJamins barn, Sallu, Mesullams son, Hodavia sons, Hassenua sons,

1Krön 9:8. Och Jibneja, Jerohams son. Och Ela, Ussi son, Michri sons, och Mesullam, Sephatia son, Reguels sons, Jibneja sons;

1Krön 9:9. Dertill deras bröder uti deras ätter, niohundrad och sex och femtio. Alle desse männerna voro höfvitsmän för fäderna uti deras fäders hus.

1Krön 9:10. Af Presterna, Jedaja, Jojarib, Jachin;

1Krön 9:11. Och Asaria, Hilkia son, Mesullams sons, Zadoks sons, Merajoths sons, Ahitobs sons, en Förste i Guds hus;

1Krön 9:12. Och Adaja, Jerohams son, Pashurs sons, Malchia sons; och Masai, Adiels son, Jahsera sons, Mesullams sons, Mesillemiths sons, Immers sons;

1Krön 9:13. Dertill deras bröder höfvitsmän i deras fäders huse, tusende sjuhundrad och sextio starke män, till att beställa hvad ämbetet tillhörde i Guds hus.

1Krön 9:14. Men af Leviterna, af Merari barnom, Semaja, Hasubs son, Asrikams sons, Hasabia sons,

1Krön 9:15. Och Bakbakkar, den timbermannen, och Galal; och Matthania, Micha son, Sichri sons, Assaphs sons,

1Krön 9:16. Och Obadja, Semaja son, Galals sons, Jeduthuns sons, och Berechia, Asa son, Elkana sons, den som uti de Netophathiters byar bodde.

1Krön 9:17. Dörravaktarena voro: Sallum, Akkub, Talmon, Ahiman, med deras bröder; och Sallum, öfversten.

1Krön 9:18. Ty härtill hade vaktat för Konungsporten östantill Levi barn, i lägre,

1Krön 9:19. Sallum, Kore son, Ebiasaphs sons, Korahs sons, och hans bröder utu hans faders hus, de Korhiter, vid ämbetets sysslo, att de vaktade vid tabernaklets dörrar, och deras fader i HERRANS lägre, att de skulle vakta på ingången.

1Krön 9:20. Men Pinehas, Eleazars son, var Försten öfver dem, derföre att HERREN hade tillförene varit med honom.

1Krön 9:21. Zacharia, Meselemia son, var väktare vid vittnesbördsens tabernakels dörr.

1Krön 9:22. Alle desse voro utvalde till väktare vid dörrarna, tuhundrad och tolf. De voro räknade i deras byar. Och David och Samuel Siaren stiktade dem genom deras tro;

1Krön 9:23. Att de och deras barn skulle taga vara på HERRANS hus, nämliga på tabernaklets hus, att de det vakta skulle.

1Krön 9:24. De samme dörravaktare voro ställde på fyra sidor, östan, vestan, norr, söder.

1Krön 9:25. Men deras bröder voro i sina byar, så att de ju inkommo på sjunde dagen, till att alltid vara när dem.

1Krön 9:26. Förty Leviterna voro dessom fyra öfversta dörravaktaromen betrodde, och de voro öfver kistorna och skatten i Guds hus;

1Krön 9:27. Och blefvo de öfver nattena omkring Guds hus; ty dem hörde vakten till, att de skulle upplåta hvar morgon.

1Krön 9:28. Och somlige af dem voro öfver ämbetstygen; förty de båro dem tald ut och in.

1Krön 9:29. Och somlige af dem voro beställde öfver kärilen, och öfver all helig redskap; öfver semlomjöl, öfver vin, öfver oljo, öfver rökelse, öfver rökverk.

1Krön 9:30. Men Presternas barn gjorde somlige rökverk.

1Krön 9:31. Mattithia utaf Leviterna, dem första Sallums sone, den Korhitens, voro betrodda pannorna.

1Krön 9:32. Utaf de Kehathiter deras bröder, voro till att bereda skådobröden, så att de tillredde dem på hvar Sabbathsdag.

1Krön 9:33. Desse äro de sångare, höfvitsmän ibland Leviternas fäder, öfver kistorna skickade; förty dag och natt voro de der öfver i sysslomen.

1Krön 9:34. Desse äro höfvitsmän förfäderna ibland Leviterna uti deras ätter; och bodde i Jerusalem.

1Krön 9:35. I Gibeon bodde Jegiel, Gibeons fader; hans hustru het Maacha;

1Krön 9:36. Och hans förste son Abdon, Zur, Kis, Baal, Ner, Nadab,

1Krön 9:37. Gedor, Ahio, Zacharia, Mikloth.

1Krön 9:38. Men Mikloth födde Simeam; de bodde också omkring deras bröder i Jerusalem, ibland sina bröder.

1Krön 9:39. Ner födde Kis. Kis födde Saul. Saul födde Jonathan, MalchiSua, AbiNadab, Esbaal.

1Krön 9:40. Jonathans son var Meribaal; Meribaal födde Micha.

1Krön 9:41. Micha barn voro: Pithon, Melech och Thahrea.

1Krön 9:42. Ahas födde Jaera. Jaera födde Alemeth, Asmaveth och Simri. Simri födde Moza.

1Krön 9:43. Moza födde Binea. Hans son var Rephaja, Hans son var Eleasa. Hans son var Azel.

1Krön 9:44. Azel hade sex söner; de heto: Asrikam, Bochru, Ismael, Searia, Obadja, Hanan. Desse äro Azels barn.

1 Krönikeboken, välj kapitel:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 ⎜ TOP

1 KRÖNIKEBOKEN, 10. CAPITLET

Sauls död, hufvud, begrafning.

1Krön 10:1. De Philisteer stridde emot Israel, och de af Israel flydde för de Philisteer, och de slagne föllo på Gilboa berg.

1Krön 10:2. Och de Philisteer gåfvo sig hardt in på Saul och hans söner, och slogo Jonathan, AbiNadab och MalchiSua, Sauls söner.

1Krön 10:3. Och striden vardt skarp emot Saul; och de bågaskyttar kommo inpå honom, så att han blef sår af skyttorna.

1Krön 10:4. Då sade Saul till sin vapnedragare: Drag ditt svärd ut, och stick mig igenom dermed, att desse oomskorne icke komma och fara skamliga med mig. Men hans vapnedragare ville icke; ty han fruktade sig svårliga. Då tog Saul sitt svärd, och föll deruppå.

1Krön 10:5. Som nu hans vapnedragare såg, att Saul var död, föll han ock på svärdet, och blef död.

1Krön 10:6. Alltså blef Saul död, och hans tre söner, och hans hela hus tillika.

1Krön 10:7. Då nu de män af Israel, som i dalenom voro, sågo att de voro flydde, och att Saul och hans söner voro döde, öfvergåfvo de sina städer, och flydde; och de Philisteer kommo, och bodde deruti.

1Krön 10:8. Den andra morgonen kommo de Philisteer till att afkläda de slagna, och funno Saul och hans söner liggande på Gilboa berg;

1Krön 10:9. Och klädde honom af, och togo hans hufvud och hans vapen, och sände uti de Philisteers land allt omkring, och läto förkunnat för deras afgudar och folkena;

1Krön 10:10. Och lade hans vapen i deras guds hus; och hans hufvud slogo de på Dagons hus.

1Krön 10:11. Då nu alle de i Jabes i Gilead hörde allt det de Philisteer Saul gjort hade,

1Krön 10:12. Reste de upp alle stridsamme män, och togo Sauls lekamen, och hans söners, och förde dem till Jabes, och begrofvo deras ben under den eken i Jabes; och fastade i sju dagar.

1Krön 10:13. Alltså blef Saul död i sine missgerning, som han emot HERRAN gjort hade, emot HERRANS ord, det han icke höll; också derföre, att han frågade spåqvinnona,

1Krön 10:14. Och icke frågade HERRAN; derföre drap han honom, och vände riket till David, Isai son.

1 Krönikeboken, välj kapitel:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 ⎜ TOP

1 KRÖNIKEBOKEN, 11. CAPITLET

Davids smörjelse till Konung, stad, hjeltar, törst.

1Krön 11:1. Och hele Israel samlade sig: till David i Hebron, och sade: Si, vi äre ditt ben och ditt kött.

1Krön 11:2. Och tillförene, medan Saul var Konung, förde du Israel ut och in; så hafver ock HERREN din Gud sagt till dig: Du skall föda mitt folk Israel, och du skall vara en Förste öfver mitt folk Israel.

1Krön 11:3. Kommo också alle Israels äldste till Konungen i Hebron. Och David gjorde ett förbund med dem i Hebron för HERRANOM. Och de smorde David till Konung öfver Israel, efter HERRANS ord, genom Samuel.

1Krön 11:4. Och David drog åstad, och hele Israel, till Jerusalem, det är Jebus; ty de Jebuseer bodde i landena.

1Krön 11:5. Och de borgare i Jebus sade till David: Du skall icke komma härin. Men David vann den borgen Zion, det är Davids stad.

1Krön 11:6. Och David sade: Den som de Jebuseer först slår, han skall vara hufvud och öfverste. Då steg Joab, ZeruJa son, först upp, och vardt höfvitsmän.

1Krön 11:7. Och David bodde på borgene; deraf kallar man henne Davids stad.

1Krön 11:8. Och han byggde staden omkring, ifrå Millo och sedan allt omkring; och Joab lät lefva dem som qvare voro i stadenom.

1Krön 11:9. Och David hade framgång, och kom sig före; och HERREN Zebaoth var med honom.

1Krön 11:10. Desse äro de öfverste ibland Davids väldiga, de der manliga höllo med honom i hans rike, när hela Israel, så att man gjorde honom till Konung, efter HERRANS ord, öfver Israel.

1Krön 11:11. Och detta är talet på Davids väldiga män: Jasabeam, Hachmoni son, den ypperste ibland tretio; han hof sin spets upp, och slog trehundrad i en gång.

1Krön 11:12. Näst honom var Eleazar, Dodo son, den Ahohiten, och han var ibland de tre väldiga.

1Krön 11:13. Denne var med David, då de talade hädelse, och de Philisteer sig der församlat hade till strid; och var ett stycke åker fullt med bjugg, och folket flydde för de Philisteer.

1Krön 11:14. Och de trädde midt uppå åkerstycket, och undsatte det, och slogo de Philisteer; och HERREN gaf en stor salighet.

1Krön 11:15. Och de tre utaf de yppersta tretio drogo neder till bergshällen till David, i den kulona Adullam; men de Philisteers lägre var i Rephaims dal.

1Krön 11:16. Och David var i borgene; och de Philisteers folk var på den tid i BethLehem.

1Krön 11:17. Och David fick lusta, och sade: Ho vill gifva mig dricka af det vattnet i den brunnen i BethLehem, under portenom?

1Krön 11:18. Då slogo desse tre genom de Philisteers lägre, och hemtade vatten utu brunnen i BethLehem, under portenom, och båro till David. Men han ville icke drickat, utan utgöt det HERRANOM;

1Krön 11:19. Och sade: Det låte Gud vara långt ifrå mig, att jag detta göra skulle, och dricka dessa mäns blod i deras lifsfara; förty de hafva det hemtat med sins lifs fara; derföre ville han icke drickat. Det gjorde de tre hjeltar.

1Krön 11:20. Abisai, Joabs broder, han var den ypperste ibland tre, och han hof sin spets upp, och slog trehundrad, och han var beprisad ibland tre.

1Krön 11:21. Och han den tredje härligare än de två, och var deras öfverste; men till de tre kom han icke.

1Krön 11:22. Benaja, Jojada son, IsHails sons, den mycket bedrifvit hade, af Kabzeel, han slog tu de Moabiters lejon; och gick neder, och slog ett lejon midt i brunnenom i snötiden.

1Krön 11:23. Han slog ock en Egyptisk man; han var fem alnar lång, och hade en spets i handene såsom ett väfträ; men han gick ned till honom med en staf, och tog honom spetsen utu handene, och drap honom med hans egen spets.

1Krön 11:24. Det gjorde Benaja, Jojada son, och vardt beprisad ibland tre hjeltar;

1Krön 11:25. Och var den härligaste ibland tretio; men till de tre kom han icke; honom gjorde David till sitt hemliga råd.

1Krön 11:26. De stridsamme hjeltar äro desse: Asahel, Joabs broder, Elhanan, Dodo son af BethLehem,

1Krön 11:27. Sammoth den Haroriten, Helez den Peloniten,

1Krön 11:28. Ira, Ikkes son, den Thekoiten, Abieser den Anthothiten,

1Krön 11:29. Sibbechai den Husathiten, Ilai den Ahohiten,

1Krön 11:30. Maharai den Netophathiten, Heled, Baana son, den Netophathiten,

1Krön 11:31. Ithai, Ribai son, af Gibea, BenJamins barnas, Benaja den Pirgathoniten,

1Krön 11:32. Hurai af de bäcker Gaas, Abiel den Arbathiten,

1Krön 11:33. Asmaveth den Baharumiten, Eliahba den Saalboniten,

1Krön 11:34. Hasems barn den Gisonitens, Jonathan, Sage son, den Hararitens,

1Krön 11:35. Ahiam, Sachars son, den Hararitens, Eliphal, Urs son,

1Krön 11:36. Hepher den Mecherathiten, Ahija den Peloniten,

1Krön 11:37. Hezro den Carin eliten, Naarai, Esbai son,

1Krön 11:38. Joel, Nathans broder, Mibhar, Hagri son,

1Krön 11:39. Zelek den Ammoniten, Naharai den Berothiten, Joabs vapnedragare, ZeruJa sons,

1Krön 11:40. Ira den Jithriten, Gareb den Jithriten,

1Krön 11:41. Uria den Hetheen, Sabad, Ahelai son,

1Krön 11:42. Adina, Sisa son, den Rubeniten, en höfvitsmän för de Rubeniter, och tretio voro under honom,

1Krön 11:43. Hanan, Maacha son, Josaphat den Mithniten,

1Krön 11:44. Ussija den Asthrathiten, Sama och Jegiel, Hothams söner, den Aroeritens,

1Krön 11:45. Jediael, Simri son, Joha hans broder, den Thiziten,

1Krön 11:46. Eliel den Mahaviten, Jeribai och Josavja, Elnaams söner, Jithma den Moabiten,

1Krön 11:47. Eliel, Obed, och Jasiel af Mezobaja.