Biblia 1873

KONUNG CARL DEN TOLFTES BIBEL

Gamla Testamentet

PROPHETEN HAGGAI.

Haggai, kapitel 1-2.


Gamla Testamentet, välj bok:

1 MOS2 MOS3 MOS4 MOS5 MOSJOSDOMRUT1 SAM2 SAM1 KUNG2 KUNG1 KRÖN2 KRÖNESRANEHESTJOB: PS: 1-7576-150ORDSPREDHVJESJERKLAGHESDANHOSJOELAMOSOBADJONAMIKANAHHABSEFHAGSAKMAL:

Nya Testamentet, välj bok:

MATTMARLUKJOHAPGROM1 KOR2 KORGALEFFILKOL1 TH2 TH1 TIM2 TIMTITFILEMHEBR1 PETR2 PETR1 JOH2 JOH3 JOHJAK: JUDUPP

Haggai, välj kapitel:

12
1873 Carl XII:s Bibel

HAGGAI, 1. CAPITLET

Templets byggning försummas.

Hagg 1:1. Uti andra årena Konungs Darios, uti sjette månadenom, på första dagen i månadenom, skedde HERRANS ord, genom den Propheten Haggai, till Serubbabel, Sealthiels son, Juda Första, och till Jehosua, Jozadaks son, den öfversta Presten, och sade:

Hagg 1:2. Så säger HERREN Zebaoth: Detta folket säger: Tiden är ännu icke kommen, att man HERRANS hus bygga skall.

Hagg 1:3. Och HERRANS ord skedde genom den Propheten Haggai sägandes:

Hagg 1:4. Månn då edar tid vara kommen, att I bo skolen uti hvälfdom husom, och detta huset måste öde stå?

Hagg 1:5. Nu, så säger HERREN Zebaoth: Ser, huru det går eder.

Hagg 1:6. I sån mycket, och fören litet in; I äten, och varden dock icke mätte; I dricken, och varden dock intet otörstige; I kläden eder, och kunnen dock intet värma eder; och den der penningar förtjenar, han lägger dem uti hålogan pung.

Hagg 1:7. Så säger HERREN Zebaoth: Ser, huru det går eder.

Hagg 1:8. Går upp på berget, och hemter trä, och bygger huset; det skall vara mig tacknämligt och jag skall bevisa mina äro, säger HERREN.

Hagg 1:9. Ty I vänten väl efter mycket, och si, det varder litet; och om I än fören det hem, så blås jag dock det bort. Hvi så? säger HERREN Zebaoth. Derföre, att mitt hus så öde står, och hvar och en hastar med sino huse;

Hagg 1:10. Derföre hafver himmelen förhållit daggena öfver eder, och jorden sina frukt.

Hagg 1:11. Och jag hafver kallat torko, både öfver land och berg, öfver korn, vin, oljo, och öfver allt det utaf jordene kommer; och öfver folk och fä, och öfver allt händers arbete.

Hagg 1:12. Då hörde Serubbabel, Sealthiels son, och Jehosua, Jozadaks son, den öfverste Presten, och alle öfverblefne af folket, sådana HERRANS, deras Guds, röst, och Prophetens Haggai ord; såsom HERREN, deras Gud, honom sändt hade; och folket fruktade sig för HERRANOM.

Hagg 1:13. Då sade Haggai, HERRANS Ängel, som HERRANS bådskap hade till folket: Jag är med eder, säger HERREN.

Hagg 1:14. Och HERREN uppväckte Serubbabels anda, Sealthiels sons, Juda Förstas, och Jehosua anda, Jozadaks sons, dens öfversta Prestens, och allt igenlefda folkens anda; så att de kommo, och arbetade uppå HERRANS Zebaoths, deras Guds, hus.

Haggai, välj kapitel:

1  2 TOP

HAGGAI, 2. CAPITLET

Andra templets härlighet.

Hagg 2:1. På fjerde och tjugonde dagen i sjette månadenom, uti andro årena Konungs Darios;

Hagg 2:2. På första och tjugonde dagen i sjunde månadenom, skedde HERRANS ord genom den Propheten Haggai, och sade:

Hagg 2:3. Tala till Serubbabel, Sealthiels son, Juda Första, och till Jehosua, Jehozadaks son, den öfversta Presten, och till det igenlefda folket, och säg:

Hagg 2:4. Hvilken är ibland eder igenlefd, som detta hus i dess förra härlighet sett hafver? Och huru synes eder nu derom? Är det icke så, att det tycker eder intet vara?

Hagg 2:5. Och nu, Serubbabel, haf ett godt mod, säger HERREN; haf ett godt mod, du Jehosua, Jehozadaks son, öfverste Prest; hafver ett godt mod, allt folk i landena, säger HERREN, och arbeter: ty jag är med eder, säger HERREN Zebaoth.

Hagg 2:6. Efter det ordet, då jag ett förbund med eder gjorde, när I utur Egypten drogen, skall min Ande blifva när eder. Frukter eder intet.

Hagg 2:7. Ty så säger HERREN Zebaoth: Det är ännu en liten tid, att jag skall röra himmel och jord, hafvet och det torra;

Hagg 2:8. Ja, alla Hedningar skall jag röra; så skall då komma alla Hedningars tröst; och jag vill göra detta hus fullt med härlighet, säger HERREN Zebaoth.

Hagg 2:9. Ty mitt är både silfver och guld, säger HERREN Zebaoth.

Hagg 2:10. Detta sista husets härlighet skall större varda, än dess förstas varit hafver, säger HERREN Zebaoth; och jag skall frid gifva i desso rummena, säger HERREN Zebaoth.

Hagg 2:11. På fjerde och tjugonde dagen i nionde månadenom, uti andro årena Darios, skedde HERRANS ord till den Propheten Haggai, och sade:

Hagg 2:12. Detta säger HERREN Zebaoth: Fråga Presterna om lagen, och säg:

Hagg 2:13. Om någor båre heligt kött uti sins klädes sköt, och komme sedan med sitt klädesköt vid bröd, mos, vin, oljo eller hvad det för spis vara kunde; vorde det ock heligt? Och Presterna svarade, och sade: Nej.

Hagg 2:14. Haggai sade: Om nu en, som af ett vederkommet as oren är, komme vid något af dessa tingen, vorde det ock orent? Presterna svarade, och sade: Det vorde orent.

Hagg 2:15. Då svarade Haggai, och sade: Alltså är ock detta folket, och dessa menniskor, för mig, säger HERREN; och allt deras händers verk, och hvad de offra, det är orent.

Hagg 2:16. Och nu, ser huru det eder gånget är, ifrå denna dagen och tillförene, förra än en sten på den andra lagd vardt af HERRANS tempel;

Hagg 2:17. Att när en kom till kornhopen, som skulle hålla tjugo mått, så voro der som nogast tio; kom han till pressen, och mente uppfylla femtio åm, så voro der som nogast tjugu.

Hagg 2:18. Ty jag plågade eder med torko, brandkorn och hagel, uti allo edro arbete. Likväl omvänden I eder intet till mig, säger HERREN.

Hagg 2:19. Så ser nu deruppå ifrå denna dag, och tillförene, nämliga ifrå fjerde och tjugonde dagen i nionde månadenom, allt intill den dagen då HERRANS tempel grundadt vardt, ser deruppå.

Hagg 2:20. Ty säden ligger ännu i lårarna, och ingen ting bär ännu något, hvarken vinträ fikonaträ, granatträ, eller oljoträ; men ifrå denna dag vill jag gifva välsignelse.

Hagg 2:21. Och HERRANS ord skedde annan gången till Haggai, på fjerde och tjugonde dagen i månadenom, och sade:

Hagg 2:22. Tala till Serubbabel, Juda Första, och säg: Jag skall röra himmel och jord;

Hagg 2:23. Och skall omstörta rikens säten, och förgöra de mägtiga Hedningarnas rike, och skall omstörta både vagn och resenär; så att både häst och man skola nederfalla, hvar och en genom den andras svärd.

Hagg 2:24. På den samma tiden, säger HERREN Zebaoth, skall jag taga dig, Serubbabel, Sealthiels son, min tjenare, säger HERREN, och vill hålla dig såsom en signetsring; ty jag hafver utvalt dig, säger HERREN Zebaoth.

Haggai, välj kapitel:

1  2 ⎜ TOP