Biblia 1873

KONUNG CARL DEN TOLFTES BIBEL

Gamla Testamentet

PROPHETEN NAHUM.

Nahum, kapitel 1-3.


Gamla Testamentet, välj bok:

1 MOS2 MOS3 MOS4 MOS5 MOSJOSDOMRUT1 SAM2 SAM1 KUNG2 KUNG1 KRÖN2 KRÖNESRANEHESTJOB: PS: 1-7576-150ORDSPREDHVJESJERKLAGHESDANHOSJOELAMOSOBADJONAMIKANAHHABSEFHAGSAKMAL:

Nya Testamentet, välj bok:

MATTMARLUKJOHAPGROM1 KOR2 KORGALEFFILKOL1 TH2 TH1 TIM2 TIMTITFILEMHEBR1 PETR2 PETR1 JOH2 JOH3 JOHJAK: JUDUPP

Nahum, välj kapitel:

123 
1873 Carl XII:s Bibel

NAHUM, 1. CAPITLET

Herrans nit. Assurs fall.

Nah 1:1. Detta är tungen öfver Nineve, och Nahums Propheties bok af Elkos.

Nah 1:2. Gud är nitisk, och HERREN är en hämnare; ja, en hämnare är HERREN, och grym. HERREN är en hämnare uppå sina fiendar, och den der sina ovänner intet förgäter.

Nah 1:3. HERREN är tålig, och af stora magt, och låter intet ostraffadt blifva. Han är HERREN, hvilkens vägar äro uti väder och storm, och tjockt moln under hans fötter;

Nah 1:4. Den som näpser hafvet, och förtorkar det, och uttorkar alla floder; Basan och Carmel försmäkta, och hvad som blomstras på Libanons berg, det måste försmäkta för honom.

Nah 1:5. Bergen bäfva för honom, och högarna förgås; jorden darrar för honom; dertill jordenes krets, och alle de som bo der uppå.

Nah 1:6. Ho kan blifva ståndandes för hans vrede? Och ho kan blifva för hans grymhet? Hans vrede brinner såsom en eld, och hällebergen remna för honom.

Nah 1:7. HERREN är mild, och ett fäste uti nödenes tid; och känner dem som trösta uppå honom.

Nah 1:8. När floden löper öfver, så gör han en ända med henne; men sina fiendar förföljer han med mörker.

Nah 1:9. Hvad är då det, som I tagen eder före emot HERRAN? Han låter del dock intet af varda; ty bedröfvelsen skall icke vara evinnerliga.

Nah 1:10. Ty lika som när törne, de ännu om hvartannat växa, och bästa musten hafva, varda uppbränd såsom hel torr strå;

Nah 1:11. Alltså varder det skalkarådet, som af dig kommer, ondt tänkandes emot HERRAN.

Nah 1:12. Detta säger HERREN: De komme så tillrustade och mägtige som de vilja, så skola de likväl omkullhuggne varda, och gå sin kos; ty jag vill ödmjuka dig, men dock icke platt förderfva dig;

Nah 1:13. Utan vill då kasta hans ok, som du drager, ifrå dig och slita din band sönder.

Nah 1:14. Men emot dig hafver HERREN budit, att ingen dins namns säd mer blifva skall. Uti dins guds huse vill jag förgöra dig; jag skall gifva dig ena graf ibland afgudar och beläte, och du måste till skam varda.

Nah 1:15. Si, på bergen komma ens god bådskaps fötter, den der god tiden de bär: Håll dina högtider, Juda, och betala din löfte; ty skalken skall icke mer komma öfver dig; det är platt ute med honom.

Nahum, välj kapitel:

1  2  3 TOP

NAHUM, 2. CAPITLET

Nineve förstöring.

Nah 2:1. Förskingraren skall uppdraga emot dig, och belägga fästen; men se dig väl om på vägarna, rusta dig det bästa du kan, och stärk dig; det mesta du förmår;

Nah 2:2. Man skall likväl platt afhemta dig, och förderfva dina vinqvistar; ty HERREN skall gifva Jacob segren, lika som han Israel segren gaf.

Nah 2:3. Hans starkas sköldar äro röde; hans härfolk ser ut såsom purpur, hans vagnar lysa såsom en eld, när det drabba skall; deras spetser gå hvar om annan.

Nah 2:4. Vagnarna rulla på gatomen, och bullra uppå vägomen; deras anseende är lika som bloss, och gå hvar om annan, lika som en ljungeld.

Nah 2:5. Men han skall tänka uppå sina väldiga; dock skola de falla ehvartut de vilja, och skola hasta sig lit murarna, och till skärmen, der de må säkre blifva.

Nah 2:6. Men de portar vid floderna varda dock upplåtne, och palatset skall nederslås.

Nah 2:7. Drottningen skall fången bortförd varda, och hennes jungfrur skola sucka, lika som dufvor, och slå sig uppå sitt bröst.

Nah 2:8. Ty Nineve är lika som en dam full med vatten; men det måste förflyta. Står, står (skola de ropa); men der skall ingen vända om igen.

Nah 2:9. Så röfver nu silfver, röfver guld; ty här är en skatt, der ingen ände uppå är, och ganska mång kostelig klenodier.

Nah 2:10. Men nu måste han platt afhemtad och utödd varda, att hans hjerta måste förtvifla, knän ostadig vara, alla länder darra, och alla kinder blekna, lika som en lerpotta.

Nah 2:11. Hvar är nu de lejons boning, och de unga lejons vedemark, der lejonet och lejinnan med de unga lejon vistades, och ingen torde rädda dem bort?

Nah 2:12. Utan lejonet röfvade nog för sina ungar, och drap åt sina lejinnor. Sina kulor uppfyllde han med rof, och sina boning med det han rifvit hade.

Nah 2:13. Si, jag vill till dig, säger HERREN Zebaoth, och upptända dina vagnar i rök, och svärdet skall uppfräta din unga lejon, och göra en ända på ditt röfveri på Jordene, att man dina bådskaps röst intet mer höra skall.

Nahum, välj kapitel:

1  2  3 ⎜ TOP

NAHUM, 3. CAPITLET

Nineve trots och undergång.

Nah 3:1. Ve dem mordiska stadenom, den der full är med lögn och röfveri, och vill af sitt röfveri intet återvända;

Nah 3:2. Ty der skall man höra sveper smälla, och hjul bullra, hästar skria, och vagnar rulla.

Nah 3:3. Han förer upp resenärar med blänkande svärd och glimmande glafven; der ligga månge slagne, och store hopar med kroppar, så att på dem intet tal är, och man öfver deras kroppar falla måste;

Nah 3:4. Allt detta för den dägeliga och lustiga skökones stora boleris skull, hvilken trolldom brukar, och med sitt boleri hafver förvärft Hedningar, och med sin trolldom land och folk.

Nah 3:5. Si, jag vill till dig, säger HERREN Zebaoth; jag skall uppkasta din klädefåll öfver ditt ansigte, och skall visa. Hedningomen din blotthet, och Konungariken dina skam.

Nah 3:6. Jag skall göra dig ganska styggelig, och skämma dig, och göra dig till en vederstyggelse;

Nah 3:7. Att alle de, som dig se, skola fly ifrå dig, och säga: Nineve är förderfvadt; ho vill ömka sig öfver dig, och hvar skall jag söka dig hugsvalare?

Nah 3:8. Menar du, att du äst bättre, än den store staden No, som låg vid floderna, och hade vatten allt omkring sig; hvilkens murar och fäste var hafvet?

Nah 3:9. Ethiopien och Egypten var hans otaliga magt; Put och Libya voro dine hjelpare;

Nah 3:10. Likväl måste han fördrifven varda, och fången bortdraga, och hans barn äro på alla gator slagne, och om hans ädlingar kastade man lott, och alle hans väldige vordo satte i kedjor och bojor.

Nah 3:11. Alltså måste du ock drucken varda, och bortgömma dig, och uppsöka ett fäste för fiendanom.

Nah 3:12. Alle dine faste städer äro lika som fikonaträ med mogen fikon; när man skakar dem, falla de honom i munnen, som dem äta vill.

Nah 3:13. Si, ditt folk skall i dig varda till qvinnor, och dins lands portar skola dinom fiendanom öppnade varda, och elden skall upptära dina bommar.

Nah 3:14. Hemta dig vatten, ty du skall belagd varda; förbättra din fäste, gack uti leret och trampa det, och gör starkt tegel.

Nah 3:15. Men elden skall upptära dig, och svärdet döda dig; det skall uppäta dig, lika som en flogmatk; det skall öfverfalla dig, lika som en flogmatk; det skall öfverfalla dig, såsom gräshoppor.

Nah 3:16. Du hafver flera köpmän än stjernorna äro på himmelen; men nu skola de utsprida sig, lika som flogmatk, och flyga bort.

Nah 3:17. Dine herrar äro så månge som gräshoppor, och dine höfvitsmän lika som flogmatkar, hvilke sig lägra uppå gårdar i de kalla dagar; men när solen uppgår, så draga de dädan, att man icke vet hvar de blifva.

Nah 3:18. Dine herdar skola sofva, o Konung i Assur; dine mägtige skola lägga sig, och ditt folk skall uppå bergen förströdt varda, och ingen skall församla dem.

Nah 3:19. Ingen skall begråta din skada, eller bekymra sig om dina plågo, utan alle de, som detta om dig höra, skola klappa med sina händer öfver dig; ty öfver hvem är din ondska utan återvändo icke gången?

Nahum, välj kapitel:

1  2  3 ⎜ TOP