Bibelbiblioteket
SKJVB

INLEDNING TILL SVENSKA KJV BIBELN

1611 AUTHORIZED KING JAMES VERSION - SWEDISH EDITION

Om översättningsarbetet
Inledning till Svenska KJV Bibeln,

den svenska utgåvan av,

 1611 AUTHORIZED KING JAMES VERSION.Introduktion

I en tid där tillgången till olika Bibelöversättningar är större än någonsin står King James Bibeln ut som en fyr som visar oss vägen i mörkret av korrupta Biblar. Projektet SKJVB föddes ur en passion för Guds ord och en övertygelse om att även svensktalande behöver tillgång till en tillförlitlig översättning av King James Bibeln (KJB) - en text som sedan 1611 har stått oförändrad i sin doktrin och bidragit till oöverträffad frukt för Herren.
King James Bibeln, ofta förkortad KJB, har varit en grundsten inom den kristna tron i över 400 år. Dess sanna doktrin har inte bara inspirerat generationer av troende utan även tjänat som en vägledning i deras andliga liv. SKJVB tar sin utgångspunkt i KJB, bevisad av dess oföränderliga doktrin och dess förmåga att beröra människors hjärtan genom århundraden till Gud Faderns och Jesus Kristus, vår Frälsares ära. Ja, King James Bibeln utgör själva bevistexten och grunden för den svenska översättningen. Påståendet att man måste gå till Hebreiskan eller Grekiskan för att förstå Bibeln stämmer inte. Gud har gett oss King James Bibeln; en Bibel som är oförändrad i doktrin sedan 1611 och har producerat mer frukt till Herren än någon annan Bibel i över 400 år.
I ett försök att bringa samma djup och klarhet till den svensktalande delen av världen, har översättningsarbetet av SKJVB strävat efter att noggrant översätta den engelska texten till svenska. Detta arbete, utfört helt genom Guds nåd och utan kommersiella intressen, siktar på att göra Guds orubbliga och levande ord tillgängligt för alla online.

Manuskriptkällorna bakom KJB

KJB baseras på Majoritetstexten, som omfattar cirka 99% av de bevarade manuskripten och har en hög grad av överensstämmelse sinsemellan, medan många moderna Bibelöversättningar grundar sig på Minoritetstexten från Alexandria, vilken utgör mindre än 1% av de bevarade manuskripten och har en låg grad av överensstämmelse sinsemellan. Mer om Manuskriptkällor i Artikeln: Om Bibeln


Om översättningsarbetet

Ord för ord - tanke för tanke

SKJVB — Den Svenska KJV Bibeln är en direktöversättning av 1611 (inklusive 1769) King James Authorized Version. Vi har i översättningsarbetet av King James Bibeln tagit hänsyn till den engelska King James Bibelns språk- och textstruktur och den är väl bevarad och tydliggjord i den svenska översättningen genom en matchad användning av skiljetecken. Med en lättläst svensk språkdräkt har Svenska KJV Bibeln ett litet äldre språkligt tonläge som troget följer den engelska King James Bibeln.

Exempel på översättningsarbetet

En Jämförelse: SKJVB mot Andra Översättningar

Ett konkret exempel på översättningsarbetets betydelse är versen från Första Korintierbrevet 15:2, där SKJVB lyckas bevara den ursprungliga meningen och doktrinen genom att korrekt översätta "är frälsta" istället för "blir frälsta", som det felaktigt står i många andra översättningar. Denna typ av noggrannhet i översättningen är avgörande för att bibehålla den Bibliska doktrinens renhet. Du finner också, i de flesta "moderna" Biblar, samma felaktiga översättning i 1Kor. 1:18, som säger:
Ty predikandet om korset är en dårskap för dem som förgås; men för oss som är frälsta är det Guds kraft. - 1Kor. 1:18. (SKJVB).
For the preaching of the cross is to them that perish foolishness; but unto us which are saved it is the power of God.- 1Cor. 1:18. (KJB).

Se nedanstående jämförelse av Evangeliet; den goda nyheten,

Första Korintierbrevet 15:1-4 mellan KJB och SKJVB.

Read the Gospel, First Corinthians 15:1-4

KJB

1Cor. 15:1

Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received, and wherein ye stand;


1Cor. 15:2

By which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain.

1Cor. 15:3

For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the scriptures;

1Cor. 15:4

And that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures:


Läs Evangeliet, Första Korintierbrevet 15:1-4

SKJVB

1Kor. 15:1

Dessutom, bröder, till er kungör jag evangeliet som jag predikade för er, som ni också tog emot, och vari ni står;


1Kor. 15:2

Genom vilket ni också är frälsta, om ni kommer ihåg det ord som jag predikade för er, annars kom ni till tro förgäves.

1Kor. 15:3

Först och främst har jag ju meddelat er vad jag själv tagit emot, hur Kristus dog för våra synder enligt skrifterna;

1Kor. 15:4

Och att han blev begravd, och att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna:
Ordvalet i den svenska översättningen av King James Version står i relation till hur nära ett ord går att översätta till svenska samtidigt som översättningen av ordet är troget i både uttal och betydelse enligt den engelska texten i King James Bibeln.

Se nedanstående 20 exempel på ord i SKJVB i förhållande till KJV:

KJV - shall

SKJVB - skall (istället för ska).

KJV - king

SKJVB - kung (istället för konung).

KJV - prince

SKJVB - prins (istället för furste).

KJV - church

SKJVB - kyrka (istället för församling).

KJV - heal.

SKJVB - hela (helade.) (istället för bota/botade).

KJV - doctrine

SKJVB - doktrin (istället för lära).

KJV - cast

SKJVB - kastade (istället för driver, utdriven).

KJV - preach

SKJVB - predika (istället för förkunna).

KJV - wilderness

SKJVB - vildmarken(istället för öknen).

KJV - mystery

SKJVB - mysterium (istället för hemlighet.).

KJV - field

SKJVB - fält (istället för åker).

KJV - generations

SKJVB - generationer (istället för släkte, släkttavla).

KJV - communicate

SKJVB - kommunicera (istället för tal eller ord).

KJV - triumph

SKJVB - triumf (istället för seger).

KJV - manifest

SKJVB - manifestera. (istället för uppenbara).

KJV - mother, & father

SKJVB - moder & fader (Fader) (istället för mor och far).

KJV - brother

SKJVB -  broder (istället för bror).

KJV - command

SKJVB - kommendera (istället för befalla).

KJV - Bishop 

SKJVB - Biskop (istället för församlingsledare).

Dessa båda epitet gällde för den Kristna Kyrkan i allmänhet, men är idag mer tillägnad den Romerska kyrkan. Trots detta vill vi vara trogen KJV-texten.

KJV - Deacon

SKJVB - Diakon (istället för församlingstjänare).

Dessa båda epitet gällde för den Kristna Kyrkan i allmänhet, men är idag mer tillägnad den Romerska kyrkan. Trots detta vill vi vara trogen KJV-texten.

Exempel på s.k. dynamisk ekvivalens

Vår översättningsstrategi är att översätta den engelska texten ord-för-ord, så nära King James Bibeln som är möjligt i det svenska språket; att så exakt som möjligt återskapa King James Bibelns ordval och grammatik i översättningen. Men när textöversättningen till svenska kräver det, har vi också tagit hänsyn till att översätta "tanke för tanke” (dynamisk ekvivalens) t. ex. med idiomatiska uttryck som består av två eller flera ord som i sin sammansättning har en specifik betydelse. Dessa talesätt vållar ofta problem vid översättning mellan olika språk om de översätts ordagrant. Exempel på s.k. dynamisk ekvivalens i King James Bibeln finner vi i: Matteus 27:44:

Uttrycket: Cast the same in his teeth [ αὐτῷ ὠνείδιζον αὐτόν. ]

”The thieves also, which were crucified with him, cast the same in his teeth.” Mat. 27:44 – KJV*.
”Tjuvarna också, som var korsfästa med honom, kastade samma i hans tänder.” Matt. 27:44 – Ordagrant
”Även tjuvarna, som var korsfästa med honom, kastade hans ord mot honom.” Matt. 27:44 – SKJVB*.
*Cast the same in his teeth, är ett idiom som betyder att skälla ut eller förebrå en person, att kasta tillbaka på en person något som personen har tidigare sagt eller gjort.

Uttrycket: Fetched a compass [ περιελθόντες ] 

And from thence we fetched a compass, and came to Rhegium: and after one day the south wind blew, and we came the next day to Puteoli:” – Acts 28:13. KJV*
Och därifrån hämtade vi en kompass, och kom till Rhegium: och efter en dag blåste sydvinden, och vi kom nästa dag till Puteoli:” – Apg. 28:13. Ordagrant.
Och därifrån cirkulerade vi runt, och kom till Regium: och efter en dag blåste sydvinden, och nästa dag kom vi till Puteoli:” – Apg. 28:13. SKJVB*.
 *En kort förklaring angående uttrycket ”Fetched a compass” i Apg. 28:13 KJV – I sitt sammanhang betyder detta uttryck att fartyget seglade ”runt” (cirkulärt) istället för i en rakt linje. Ordet "compass" används på detta sätt i KJV-Bibeln (Jos. 6:3–4, 7, 14; 2 Krön. 4:2–3; Ps. 17:11, 22:12, 18:5, 49:5, 118:10–12, etc.). Anledningen till att fartyget inte kunde segla rakt till Regium, var att de blev tvungna att först gå runt ett landområde för att kunna segla dit.

Varför använda ordet välgörenhet, istället för ordet kärlek?

Det engelska ordet "charity" kommer från latinets "caritas", och betyder ”Kristen kärlek”. Närhelst ordet "charity”, eller på svenska ”välgörenhet” förekommer i KJV/SKJVB, är det med hänvisning till Kristen kärlek till medkristna, att visa på att kärlek är att giva. Vissa skulle kanske säga att "välgörenhet" i vår tid endast syftar på att ge donationer, nej,  ”välgörenhet” utgör yttringen av kärlek, en kärlek som ger; och detta omfattar även ord som, givmildhet, vänlighet, tillgivenhet, ömhet, vilket visar på hjärtats inställning, att tänka och i varje handling agera välvilligt.
”Ty så älskade Gud världen att HAN UTGAV sin ende avlade Son..” - Joh. 3:16.
 ”Men Gud anförtror sin kärlek till oss, genom att KRISTUS DOG FÖR OSS, medan vi ännu var syndare” - Rom. 5:8.
Det grekiska ordet i fråga är "αγαπη (agapē)". Thayer definierar detta ord som "broderlig kärlek, tillgivenhet, god vilja, kärlek, välvilja" (Thayer's Greek Definitions). "Välgörenhet" är därför en korrekt översättning av "αγαπη”. Definitionen av ordet ”charity” i Webster Dictionary 1828:
1.     I allmän mening kärlek, välvilja, god vilja; den sinnesstämning som får människor att tänka positivt om sina medmänniskor och att göra dem gott. I teologisk mening innefattar det högsta kärlek till Gud och universell god vilja till människor.
2.     I en mer speciell mening kärlek, vänlighet, tillgivenhet, ömhet, som härrör från naturliga relationer; som välgörenhet från far, son och bror.
24 verser som innehåller ordet ”välgörenhet”: 1 Korinthierbrevet 8:1, 13:1-4, 8, 13,  14:1, 16:14; Kolosserna 3:14; 1 Thessalonikerbrevet 3:6; 2 Thessalonikerbrevet 1:3; 1 Timoteus 1:5, 2:15, 4:12; 2 Timoteus 2:22, 3:10; Titus 2:2; 1 Petrusbrevet 4:8, 5:14; 2 Petrusbrevet 1:7; 3 Johannes 1:6; Jude 1:12; Uppenbarelseboken 2:19.

Ordet djävul eller demon?

Varför använda ordet djävul istället för ordet demon?

En kort förklaring till varför King James Bibeln använder ordet ”devil” eller devils” istället för ordet ”demon”i sin översättning. Att andra Bibelöversättningar översätter ordet δαίμων ”daimon” till ”demon” beror på en överbetoning av ”grekiskan”, då ordet ”demon” inte nödvändigtvis skulle innebära en ond ande. I Websters ordbok från 1828 står det t.ex. att ”de forntida trodde att det fanns goda och onda demoner, som hade inflytande över människors sinnen..”. Ett annat exempel är Tykhon, en gud i den grekiska mytologin som betecknades ”daimon agathos”, det vill säga en ”god ande”. Används ordet ”djävul” istället för ordet ”demon” förstår läsaren direkt att det rör sig om en ond ande, som det alltid är ett referat till i Bibeln. I SKJVB har orden självklart översatts med ”djävul och djävlar” för att matcha KJV-Bibeln.  (Se: Matt. 4:-24; Mar. 5:15; Luk. 8:36; Joh. 10:21).

Kursiverade ord eller inte?

Om de kursiverade ord som finns i KJV och SKJVB

Kursiverade ord visar att orden inte finns i original grekiskan. Kritikerna hävdar att dessa ord är inte en del av Guds ord eftersom de lades till av översättarna. Men hur kan detta påstående vara sant när Lukas, Paulus, Johannes, Petrus och till och med Herren Jesus själv citerade dessa kursiverade ord* från Gamla Testamentet, tyder inte detta på att de fanns med i originaltexterna. De kursiverade ord som finns i KJV är återgivet i SKJVB, plus en del tillagda ord som är nödvändiga för det svenska språket; detta för att underlätta förståelsen av en del engelska ord eller idiom vars motsvarighet inte finns på svenska. SKJVB följer därför KJV-Bibelöversättarnas exempel och sätter de tillagda orden i kursiv stil så att vi kan se skillnaden.
*Se: 5 Mos.. 25:4, 8:3; Ps 16:8, 82:6; Jes. 28:16 — Från N.T. Apg. 2:25; I Kor. 9:9; I Tim. 5:18; Matt. 4:4; Joh. 10:34; I Petr. 2:6; Matt. 4:4 — Se också det kursiverade ordet ”brother”i KJV-Bibeln som visar att Elhanan dödade Goliats broder och inte Goliat: 2 Sam. 21:19; 1 Krön. 20:5).

Ordet Helvetet, eller ett oöversatt ord?

Hör ordet ”helvetet” hemma i Bibeln? eller räcker ett oöversatt grekiskt eller hebreiskt ord? [ γέενναν ]

I hela King James Bibeln förekommer ordet "hell" totalt 54 gånger. Ordet "hell" används för att översätta olika hebreiska och grekiska ord i Bibeln som syftar till en plats förberedd åt Satan. Jesus säger i Matt. 25:41
”Då skall han också säga till dem på vänster sida, Gå bort ifrån mig, ni förbannade, in i evig eld, förberedd åt djävulen och hans änglar:” – (SKJVB). (Se: Matt. 25:41; Upp. 20:10). Ordet helvetet används i Bibeln för att beskriva en plats av evigt lidande, ett evigt straff för de ogudaktiga; en varning om konsekvenserna av att som syndare vända sig bort från Gud, utan frälsning genom tron i Kristus. SKJVB följer King James Bibeln och översätter ordet ”hell” till ordet ”helvetet” på svenska, istället för att lämna kvar de hebreiska eller grekiska orden utan översättning eller översätta orden med t.ex. dödsriket eller döden*. Här är några av de vanligaste orden i Bibeln som har översatts till ordet ”hell” i King James Bibeln som det grekiska ordet "γέεννα" (Gehenna) och förekommer 12 gånger. Det grekiska ordet "ᾅδης" (Hades) som förekommer 10 gånger. Det hebreiska ordet "שְׁאוֹל" (Sheol) förekommer 31 gånger. Korrupta Biblar försöker dölja Bibelns doktrin om helvetet, där innebördet av ord som ”Gehenna” saknar betydelse för läsaren; se t.ex. i Matt: 23:33 och jämför: ”..hur ska ni kunna undgå att dömas till Gehenna?” Eller ..hur kan ni undkomma helvetets fördömelse?”, Hur många vet vad Gehenna betyder? Är dock ordet "γέεννα" (Gehenna) översatt till helvetet råder det inget tvivel om vad det handlar om. Så svaret är Ja, ordet helvetet hör hemma i Bibeln.
*Notera: Om Gehenna endast betyder döden, varför skulle de i Matt. 23:33 ”undkomma den” år 33 e.Kr?, alla på den tiden har ju varit döda i nästan 2000 år och varför av samma anledning skulle då någon bl.a. hugga av sig handen enligt Matt. 5:30, 18:8; Mar: 9:43, de skulle ju ändå dö, oavsett om de hade ”huggit av sig handen” eller inte? Om helvetet endast är en grav varför är eld eller ugn förknippad med den? Helvetet är en viktig Biblisk doktrin, en varning om en verklig plats av plåga som är av Gud förberedd åt djävulen, inte åt människor (men alla människor som inte finns skrivna i Livets bok Upp. 20:15; hamnar där. Vår enda väg till himlen är tron på Jesus.
"Jesus sade till honom, Jag är vägen, sanningen, och livet: ingen kommer till Fadern, utom genom mig." - Joh. 14:6.

Jesus eller Jesu? Kristus eller Kristi?

Varför använda namnet Jesus Kristus istället för Jesu Kristi?

I den engelska King James Bibeln används namnet från grekiskan Ἰησοῦς ”Iēsoús” genomgående, oavsett syntax, där hela namnet ”Jesus” används och även ”Christ” från grekiskan Χριστός ”Christos”. I KJV-Bibeln förekommer namnet: ”Jesus” 983 gånger. Namnet ”Christ” (Kristus) 555 gånger. Namnet ”Jesus Christ” 196 gånger. Dessutom förekommer namnet ”Christ Jesus” 26 gånger. = Sammanlagt 1760 gånger. Genom att hålla fast vid hela namnet Jesus Kristus bevaras dess innebörd, (2424 Iēsoús - Jesus, Iē = Jehova / soús = frälser. translittereringen av den hebreiska termen 3091 /Lṓt ”Yehoshua”/Jehoshua, sammandraget till ”Joshua” som betyder ”Jehova frälser” och Kristus betyder ”den Smorde”). Svenska KJV Bibeln följer även detta till punkt och pricka, då vi vet att varje namn i Bibeln har en betydelse som vi inte vill förlora. Därför använder vi oss av hela namnet ”Jesus” och  ”Kristus” istället för ”Jesu” och ”Kristi” i vår strävan att den Svenska KJV Bibeln, genom Guds nåd och till hans ära, ska i perfektion följa och återge ordet från Gud, den Heliga Skrift. — I Jesus Kristus namn, Amen.
”Därför har Gud också högt upphöjd honom, och gett honom ett namn som är högre än alla namn:” – Apg. 4:12.

Sammanfattning

King James Version (KJV) är en bevisad text i över 400 år med en oöverträffad frukt till Herren, den är känd för sin tillförlitlighet, historiska riktighet och eftersom den är baserad på den "korrekta" grekiska manuskriptkällan från Antiokia, känd som Majoritetstexten, som omfattar över 5000 texter. Till skillnad från Minoritetstexten från Alexandria, (som inkluderar ungefär 45 texter och är korrupt), saknar KJV inte verser eller ord och har bibehållit samma doktrin sedan 1611. King James Bibeln är felfri och perfekt, och har tjänat som en orubblig källa till tro, förtröstan och vägledning. Gud har bevarat sitt ord som utlovat, och att den svenska översättningen av King James Version har anpassats för att behålla språk- och textstrukturen från den ursprungliga engelska versionen, med en strategi som inkluderar både ordagrann och dynamisk översättning där det behövs.
Vår inställning och ställningstagande till översättningsarbetet av Guds ord till svenska är att det är KJV Bibeln som har den yttersta auktoriteten och det är King James Bibeln, Guds bevarade, felfria och levande ord på engelska, som rättar den svenska översättningen och inte tvärtom; varken det Svenska; Grekiska eller Hebreiska språket rättar KJV Bibeln. Inte heller anpassas Svenska KJV Bibeln till att vara "politiskt korrekt" i något sammanhang då vi i Bibeln är uppmanad att lyda Gud mer än människor. Den Heliga Skrift är sanningens ord givet av Gud; inte ord givet av människor och därför är den Heliga Skrift, vår Bibel den enda slutgiltiga auktoritet i frågor som rör all tro och praxis. (1Thess. 2:13; Ord. 30:5; Ps. 119:160; Matt. 4:4; Luk. 4:4, Apg. 5:29).
SKJVB-projektet startades för att KJV Bibeln ska bli tillgänglig för alla svensktalande människor och för att den skulle göras tillgänglig via internet. Vårt mål är också att avslöja alla korrupta manuskript och förfalskade Biblar, vilka är inget annat än en attack mot Guds ord, då dessa Biblar skapar både en förödande doktrin och tvivel hos läsaren p.g.a. borttagna verser och ord. Vi vill istället visa på att Guds ord inte enbart finns bevarad i ”originaltexten” utan att den är av Gud bevarad och tillgänglig för oss alla idag. Ja, den Bibeln existerar och kallas för King James Version (även Biblar på andra språk från samma textlinje).


Visste du att:

1611 King James Bibeln består av :

(Obs! De Apokryfiska böckerna är ej inräknade, då dessa inte är en del av det Gamla Testamentet).

66
Böcker
1189
Kapitel
31 102
Verser