AV 1611

KING JAMES VERSION - SWEDISH EDITION

Nya Testamentet

Den Första Episteln av Johannes.

1 Johannes, kapitel 1-5.


Gamla Testamentet, välj bok:

1 MOS2 MOS3 MOS4 MOS5 MOSJOSDOMRUT1 SAM2 SAM1 KUNG2 KUNG1 KRÖN2 KRÖNESRANEHESTJOB: PS: 1-7576-150ORDSPREDHVJESJERKLAGHESDANHOSJOELAMOSOBADJONAMIKANAHHABSEFHAGSAKMAL:

Nya Testamentet, välj bok:

MATTMARKLUKJOHAPGROM1 KOR2 KORGALEFFILKOL1 TH2 TH1 TIM2 TIMTITFILEMHEBRJAK1 PETR2 PETR1 JOH2 JOH3 JOHJUDUPP

1 Johannes, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5
SVENSKA KJV BIBELN

1 JOHANNES, KAPITEL 1

1. Han beskriver personen Kristus, i vilken vi har evigt liv genom en gemenskap med Gud: 5. till vilken vi måste lägga helighet i livet, för att vittna om sanningen i denna vår gemenskap och trosbekännelse, samt för att försäkra oss om förlåtelsen av våra synder genom Kristus död.


1Joh 1:1 DET som var från begynnelsen, som vi har hört, som vi har sett med våra ögon, som vi har betraktat, och som våra händer har rört vid, livets Ord;

1Joh 1:2 (Ty livet har uppenbarats, och vi har sett det, och vi vittnar, och visa er detta eviga liv, som var hos Fadern, och uppenbarades för oss;)

1Joh 1:3 Det som vi har sett och hört, det kungör vi för er, för att också ni skall ha gemenskap med oss: och sannerligen är vår gemenskap med Fadern, och med hans Son Jesus Kristus.

1Joh 1:4 Och detta skriver vi till er, för att er glädje må till fullo bliva fylld.

1Joh 1:5 Detta är alltså det budskap som vi har hört av honom, och som vi kungör för er: att Gud är ljus, och i honom finns inget mörker alls.

1Joh 1:6 Om vi säger att vi har gemenskap med honom, men vandrar i mörkret, så ljuger vi, och gör inte sanningen:

1Joh 1:7 Men om vi vandrar i ljuset, såsom han är i ljuset, har vi gemenskap med varandra, och blodet från hans Son Jesus Kristus renar oss från all synd.

1Joh 1:8 Om vi säger att vi inte har någon synd, bedrar vi oss själva, och sanningen är inte i oss.

1Joh 1:9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder, och renar oss från all orättfärdighet.

1Joh 1:10 Om vi säger att vi inte har syndat, så gör vi honom till lögnare, och hans ord är inte i oss.

1 Johannes, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 TOP

1 JOHANNES, KAPITEL 2

1. Han tröstar dem mot syndens svaghet. 3. Att rätt känna Gud är att hålla hans bud, 9. att älska våra bröder, 15. och att inte älska världen. 18.  Vi måste akta oss för förförare: 20. vars bedrägerier de fromma är säkert bevarade från genom uthållighet i tro, och helighet i livet.


1Joh 2:1 MINA små barn, dessa ting skriver jag till er, så att ni inte syndar. Och om någon syndar, så har vi en förespråkare hos Fadern, Jesus Kristus, den rättfärdige:

1Joh 2:2 Och han är försoningen för våra synder: och inte bara för våra, utan också för hela världens synder.

1Joh 2:3 Och härigenom vet vi att vi känner honom, om vi håller hans bud.

1Joh 2:4 Han som säger, Jag känner honom, men inte håller hans bud, han är en lögnare, och sanningen är inte i honom.

1Joh 2:5 Men vem som än håller hans ord, i honom fulländas Guds kärlek: därigenom veta vi att vi är i honom.

1Joh 2:6 Han som säger att han förblir i honom bör också så själv vandra, på samma sätt som han har vandrat.

1Joh 2:7 Bröder, jag skriver icke något nytt bud till er, utan ett gammalt bud som ni har haft från begynnelsen. Det gamla budet är det ord som ni hava hört från begynnelsen.

1Joh 2:8 Återigen, ett nytt bud skriver jag till er, vilket är sant i honom och i er; ty mörkret är förbi, och nu skiner det sanna ljuset.

1Joh 2:9 Han som säger sig vara i ljuset, och hatar sin broder, han är i mörkret ända tills nu.

1Joh 2:10 Han som älskar sin broder förblir i ljuset, och det är inget tillfälle av snubblande i honom.

1Joh 2:11 Men han som hatar sin broder är i mörker, och vandrar i mörkret, och vet inte vart han går, eftersom mörkret har förblindat hans ögon.

1Joh 2:12 Jag skriver till er, små barn, eftersom era synder är förlåtna för hans namns skull.

1Joh 2:13 Jag skriver till er, fäder, därför att ni har känt honom som är från begynnelsen. Jag skriver till er, unga män, eftersom ni har övervunnit den onde. Jag skriver till er, små barn, eftersom ni har känt Fadern.

1Joh 2:14 Jag har skrivit till er, fäder, därför att ni har känt honom som är från början. Jag har skrivit till er, unga män, eftersom ni är starka och Guds ord förblir i er, och ni har övervunnit den onde.

1Joh 2:15 Älska inte världen, inte heller det som finns i världen. Om någon älskar världen, är Faderns kärlek inte i honom.

1Joh 2:16 Ty allt som finns i världen, köttets lust, och ögonens lust, och för livets stolthet, kommer icke från Fadern, utan från världen.

1Joh 2:17 Och världen förgås, och dess lustar: men han som gör Guds vilja förblir evigt.

1Joh 2:18 Mina små barn, det är den sista tiden: och som ni har hört att antikrist skall komma, så finns även nu många antikrister; varigenom vi vet att det är den sista tiden.

1Joh 2:19 De gick ut från oss, men de var inte av oss; ty om de hade varit av oss, hade de utan tvivel stannat kvar hos oss: men de gick ut, för att de skulle bliva uppenbara, att de icke var alla av oss.

1Joh 2:20 Men ni har en smörjelse från den Helige, och ni vet allting.

1Joh 2:21 Jag har inte skrivit till er för att ni inte känner sanningen, utan för att ni känner den, och att ingen lögn är av sanningen.

1Joh 2:22 Vem är en lögnare utom den som förnekar att Jesus är Kristus? Han är antikrist, som förnekar Fadern och Sonen.

1Joh 2:23 Var och en som förnekar Sonen, har inte heller Fadern: [men] han som erkänner Sonen har också Fadern.

1Joh 2:24 Låt alltså det förbliva i er, som ni har hört från begynnelsen. Om det som ni har hört från begynnelsen förblir i er, så skall också ni förbliva i Sonen, och i Fadern.

1Joh 2:25 Och detta är det löfte som han har lovat oss, nämligen evigt liv.

1Joh 2:26 Detta har jag skrivit till er angående dem som förför er.

1Joh 2:27 Men den smörjelse som ni har fått av honom förblir i er, och ni behöver inte att någon människa undervisar er: utan såsom samma smörjelse lär er allt, och som är sanning, och är ingen lögn, och såsom den har lärt er, skall ni förbliva i honom.

1Joh 2:28 Och nu, små barn, förbliven i honom; så att vi, när han skall framträda, kan hava förtröstan, och inte skämmas inför honom vid hans återkomst.

1Joh 2:29 Om ni vet att han är rättfärdig, så vet ni att var och en som gör rättfärdighet är född av honom.

1 Johannes, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 TOP

1 JOHANNES, KAPITEL 3

1. Han förklarar Guds enastående kärlek till oss genom att göra oss till sina söner: 3. Som därför bör lydigt hålla hans bud, 11. samt att broderligt älska varandra.


1Joh 3:1 SE, vilken kärlek Fadern har gett oss, så att vi kan kallas Guds söner: därför känner världen oss inte, eftersom den inte har känt honom.

1Joh 3:2 Mina älskade, vi är nu Guds barn, och det är ännu inte uppenbart vad vi skall vara; men vi vet att, när han framträder, skall vi vara lika honom: ty vi skall se honom som han är.

1Joh 3:3 Och var man som har detta hopp i sig renar sig själv, liksom han själv är ren.

1Joh 3:4 Var och en som begår synd bryter också mot lagen: ty synd är överträdelse av lagen.

1Joh 3:5 Och ni vet att han blev uppenbarad för att ta bort våra synder; och i honom finns ingen synd.

1Joh 3:6 Var och en som förblir i honom syndar inte: var och en som syndar har varken sett honom, inte heller känt honom.

1Joh 3:7 Mina små barn, låt ingen bedraga er: han som gör rättfärdighet är rättfärdig, såsom han är rättfärdig.

1Joh 3:8 Den som begår synd är av djävulen; ty djävulen syndar från begynnelsen. I detta syfte blev Guds Son uppenbarad, för att han skulle förstöra djävulens verk.

1Joh 3:9 Var och en som är född av Gud begår ingen synd; ty hans säd förblir i honom: och han kan inte synda, eftersom han är född av Gud.

1Joh 3:10 Härigenom blir Guds barn uppenbara, och djävulens barn: Var och en som inte rättfärdighet gör är inte av Gud, inte heller han som inte älskar sin broder.

1Joh 3:11 Ty detta är det budskap som ni har hört från begynnelsen, att vi skall älska varandra.

1Joh 3:12 Inte som Kain, som var av den onde, och dödade sin broder. Och varför dödade han honom? Därför att hans egna gärningar var onda, medan hans broders gärningar var rättfärdiga.

1Joh 3:13 Förundras inte, mina bröder, om världen hatar eder.

1Joh 3:14 Vi vet att vi har övergått från döden till livet, eftersom vi älskar bröderna. Han som inte älskar sin broder förblir i döden.

1Joh 3:15 Var och en som hatar sin broder är en mördare: och ni vet att ingen mördare har evigt liv bestående i sig.

1Joh 3:16 Vi förstår nu Guds kärlek, eftersom han har gett sitt liv för oss: och vi borde ge vårt liv för bröderna.

1Joh 3:17 Men vem som än har denna världens goda, och ser sin broder i nöd, och stänger av sin ande av barmhärtighet för honom, hur kan då Guds kärlek bo i honom?

1Joh 3:18 Mina små barn, låt oss inte älska i ord, inte heller med tunga; utan i handling och i sanning.

1Joh 3:19 Och därigenom veta vi att vi är i sanningen, och skall säkerställa våra hjärtan inför honom.

1Joh 3:20 Ty om vårt hjärta fördömer oss, så är Gud större än vårt hjärta, och vet allt.

1Joh 3:21 Mina älskade, om vårt hjärta inte fördömer oss, då har vi förtröstan på Gud.

1Joh 3:22 Och allt vad vi ber om, det får vi av honom, eftersom vi håller hans bud, och gör det som är välbehagligt för honom.

1Joh 3:23 Och detta är hans bud, att vi skall tro på hans sons namn, Jesus Kristus, och älska varandra, såsom han har befallt oss.

1Joh 3:24 Och han som håller hans bud bor i honom, och han i honom. Och härigenom vet vi att han förblir i oss, genom den Ande som han har givit oss.

1 Johannes, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 TOP

1 JOHANNES, KAPITEL 4

1. Han varnar dem att inte tro på alla lärare, som skryter om anden, utan att pröva dem enligt reglerna för den *Allmänna Kristna tron: 7. och av många skäl uppmanar till broderlig kärlek.

[*Det engelska ord som används i kapitelöversikten i 1611 års AV är "Catholike", vilket betyder "universell" eller "allmän". Ursprungligen gavs detta epitet till den Kristna kyrkan i allmänhet, men används nu för den Romersk Katolska kyrkan - Webster's Dictionary 1828].


1Joh 4:1 ÄLSKADE, tro inte varje ande, utan pröva andarna om de är av Gud: ty många falska profeter har gått ut i världen.

1Joh 4:2 Härigenom känner ni igen Anden av Gud: Varje ande som bekänner att Jesus Kristus är kommen i köttet är av Gud:

1Joh 4:3 Och varje ande som inte bekänner att Jesus Kristus är kommen i köttet är inte av Gud: och detta är den ande av antikrist, varav ni har hört att den skulle komma; och redan nu finns den i världen.

1Joh 4:4 Ni är av Gud, små barn, och ni har övervunnit dem: ty han som är i er är större, än han som är i världen.

1Joh 4:5 De är av världen: därför tala de av världen, och världen hör dem.

1Joh 4:6 Vi är av Gud: den som känner Gud hör oss; han som inte är av Gud hör oss inte. Härigenom känna vi sanningens ande, och villfarelsens ande.

1Joh 4:7 Mina älskade, låt oss älska varandra: ty kärleken kommer från Gud; och var och en som älskar är född av Gud, och känner Gud.

1Joh 4:8 Han som inte älskar känner inte Gud; ty Gud är kärlek.

1Joh 4:9 I detta blev Guds kärlek uppenbarad till oss, eftersom Gud sände sin enfödde Son till världen, för att vi skulle leva genom honom.

1Joh 4:10 Däri ligger kärleken, inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss, och sänt sin Son att vara försoningen för våra synder.

1Joh 4:11 Mina älskade, om Gud så har älskat oss, bör vi också älska varandra.

1Joh 4:12 Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra, så bor Gud i oss, och hans kärlek fulländas i oss.

1Joh 4:13 Därigenom vet vi att vi bor i honom, och han i oss, eftersom han har givit oss sin Ande.

1Joh 4:14 Och vi har sett och vittnar verkligen om att Fadern har sänt Sonen till att vara Frälsaren av världen.

1Joh 4:15 Var och en som bekänner att Jesus är Guds Son, i honom bor Gud, och han bor i Gud.

1Joh 4:16 Och vi har lärt känna och trott den kärlek som Gud har till oss. Gud är kärlek; och han som bor i kärleken bor i Gud, och Gud i honom.

1Joh 4:17 I detta fulländas vår kärlek, så att vi kan ha frimodighet på domens dag: ty såsom han är, så är ock vi i denna värld.

1Joh 4:18 Det finns ingen fruktan i kärleken; utan perfekt kärlek driver bort fruktan, ty fruktan har plåga. Han som fruktar är icke gjord perfekt i kärlek.

1Joh 4:19 Vi älskar honom, eftersom han först älskade oss.

1Joh 4:20 Om en man säger, Jag älskar Gud, och hatar sin broder, så är han en lögnare; ty han som inte älskar sin broder som han har sett, hur kan han då älska Gud, som han inte har sett?

1Joh 4:21 Och detta bud har vi från honom, att han som älskar Gud skall ock älska sin broder.

1 Johannes, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 TOP

1 JOHANNES, KAPITEL 5

1. Han som älskar Gud, älskar också hans barn, och håller hans Bud: 3. som för de troende är ljus, och inte svårt. 9. Jesus är Guds Son, som kan frälsa oss, 14. och höra våra böner, som vi ber för oss själva, och för andra.


1Joh 5:1 VAR OCH EN som tror att Jesus är Kristus är född av Gud: och var och en som älskar honom som har avlat älskar också honom som är avlad av honom.

1Joh 5:2 Av detta vet vi att vi älskar Guds barn, när vi älskar Gud, och håller hans bud.

1Joh 5:3 Ty detta är Guds kärlek, att vi håller hans bud: och hans bud är inte svåra.

1Joh 5:4 Ty han som är född av Gud övervinner världen: och detta är den seger som övervinner världen, nämligen vår tro.

1Joh 5:5 Vem är han som övervinner världen, om inte han som tror att Jesus är Guds Son?

1Joh 5:6 Denne är han som kom genom vatten och blod, nämligen Jesus Kristus; inte bara genom vatten, utan genom vatten och blod. Och det är Anden vilken bär vittnesbörd, ty Anden är sanning.

1Joh 5:7 Ty det finns tre som vittnar i himmelen, Fadern, Ordet, och den Helige Anden: och dessa tre är ett.

1Joh 5:8 Och det finns tre vittnen på jorden: Anden, och vattnet, och blodet: och dessa tre är eniga i ett.

1Joh 5:9 Om vi nu tar emot människors vittnesbörd, så är Guds vittnesbörd större: ty detta är Guds vittnesbörd, som han har vittnat om sin Son.

1Joh 5:10 Han som tror på Guds Son har vittnesbördet i sig själv: han som inte tror på Gud har gjort honom till lögnare, eftersom han inte tror på det vittnesbörd som Gud har gett om sin Son.

1Joh 5:11 Och detta är vittnesbördet, att Gud har givit oss evigt liv, och detta liv är i hans Son.

1Joh 5:12 Han som har Sonen har livet; och han som inte har Guds Son har inte livet.

1Joh 5:13 Detta har jag skrivit till er som tror på Guds Sons namn; för att ni skall veta att ni har evigt liv, och för att ni skall tro på Guds Sons namn.

1Joh 5:14 Och detta är den förtröstan som vi har på honom, att, om vi ber om något enligt hans vilja, så hör han oss:

1Joh 5:15 Och om vi vet att han hör oss, vad vi än ber om, så veta vi att vi har det som vi begärde av honom.

1Joh 5:16 Om någon ser sin broder synda en synd som inte leder till döden, så skall han be, och han skall giva honom liv för dem som inte syndar till döden. Det finns en synd som leder till döden: Jag säger inte att han skall be för den.

1Joh 5:17 All orättfärdighet är synd: och det finns en synd som inte leder till döden.

1Joh 5:18 Vi vet att var och en som är född av Gud inte syndar; utan han som är född av Gud aktar sig själv, och den onde rör honom inte.

1Joh 5:19 Och vi veta att vi är av Gud, och att hela världen ligger i ondska.

1Joh 5:20 Och vi veta att Guds Son har kommit, och givit oss en förståelse, för att vi skall känna honom som är sann, och vi är i honom som är sann, nämligen i hans Son Jesus Kristus. Detta är den sanne Guden, och det eviga livet.

1Joh 5:21 Små barn, håll er borta från avgudar. Amen.

1 Johannes, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 TOP