AV 1611

KING JAMES VERSION - SWEDISH EDITION

Nya Testamentet

Den Andra Allmänna Episteln av Petrus.

2 Petrusbrevet, kapitel 1-3.


Gamla Testamentet, välj bok:

1 MOS2 MOS3 MOS4 MOS5 MOSJOSDOMRUT1 SAM2 SAM1 KUNG2 KUNG1 KRÖN2 KRÖNESRANEHESTJOB: PS: 1-7576-150ORDSPREDHVJESJERKLAGHESDANHOSJOELAMOSOBADJONAMIKANAHHABSEFHAGSAKMAL:

Nya Testamentet, välj bok:

MATTMARKLUKJOHAPGROM1 KOR2 KORGALEFFILKOL1 TH2 TH1 TIM2 TIMTITFILEMHEBRJAK1 PETR2 PETR1 JOH2 JOH3 JOHJUDUPP

2 Petrus, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3
SVENSKA KJV BIBELN

2 PETRUS, KAPITEL 1

1. Han bekräftar dem i hopp om att Guds nåd skall öka, 5. han uppmanar dem genom tro, och goda gärningar att göra sitt kall säkert: 12. Han kommer ihåg dem, medan han vet att hans död är nära: 16. Han varnar dem att vara orubbliga i tron på Kristus, som är Guds sanne Son, genom Apostlarnas ögonvittnesbörd om hans Majestät, och genom Faderns och Profeternas vittnesbörd.

 

2Petr 1:1 SIMON Petrus, en Jesus Kristus tjänare och apostel, till dem som har erhållit samma dyrbara tro som vi genom rättfärdigheten av Gud och vår Frälsare Jesus Kristus:

2Petr 1:2 Nåd och frid må för er mångfaldigas genom kunskapen av Gud, och av Jesus vår Herre,

2Petr 1:3 Såsom hans gudomliga makt har givit oss allt som hör till liv och gudsfruktan, genom kunskapen om honom som har kallat oss till härlighet och dygd:

2Petr 1:4 Varigenom är givna till oss utomordentligt stora och dyrbara löften: att ni genom dem må bli delaktiga av den gudomliga naturen, sedan ni har undgått den korruption som finns i världen genom lust.

2Petr 1:5 Och utöver detta, med all flit, lägg till er tro dygd, och till dygd kunskap;

2Petr 1:6 Och till kunskap måttlighet; och till måttlighet tålamod; och till tålamod gudsfruktan;

2Petr 1:7 Och till gudsfruktan broderlig vänlighet; och till broderlig vänlighet välgörenhet.

2Petr 1:8 Ty om dessa ting finns i er, och i överflöd, så gör de att ni varken skallvara ofruktsamma eller utan frukt i kunskapen om vår Herre Jesus Kristus.

2Petr 1:9 Men han som saknar dessa ting är blind, och kan inte se på långt håll, och har glömt att han blev renad från sina gamla synder.

2Petr 1:10 Sträva därför hellre, bröder, att göra er kallelse och utkorelse säker, ty om ni gör dessa ting, skall ni aldrig falla:

2Petr 1:11 Ty så skall en ingång bli er betjänad i överflöd in i det eviga kungariket av vår Herre och Frälsare Jesus Kristus.

2Petr 1:12 Därför vill jag inte försumma att alltid erinra er om dessa ting, fastän ni känner dem och är etablerade i den närvarande sanningen.

2Petr 1:13 Ja, jag tänker att det är lämpligt, så länge jag är i detta tabernakel, att väcka upp er genom att sätta er i åminnelse;

2Petr 1:14 I vetskap om att jag snart måste avlägga detta mitt tabernakel, såsom vår Herre Jesus Kristus har visat mig.

2Petr 1:15 Dessutom kommer jag att sträva efter att ni alltid må kunna efter min död hålla detta i åminnelse.

2Petr 1:16 Ty vi har inte följt listigt uttänkta fabler, när vi gjorde vår Herre Jesus Kristus kraft och ankomst känd för er, utan var ögonvittnen till hans majestät.

2Petr 1:17 Ty han mottog från Gud Fadern ära och härlighet, när det kom en sådan röst till honom från den excellenta härligheten: Detta är min älskade Son, i vilken jag har välbehag.

2Petr 1:18 Och denna röst som kom från himmelen hörde vi, när vi var med honom på det heliga berget.

2Petr 1:19 Vi har också ett säkrare ord av profetia, vartill ni gör klokt i att ta er i akt, som för ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och dagstjärnan stiger upp i era hjärtan:

2Petr 1:20 Vet först och främst detta, att ingen profetia i skriften är av någon privat tolkning.

2Petr 1:21 Ty profetian kom inte i gamla tider genom en människas vilja, utan heliga män av Gud talade när de drevs av den Helige Ande.

2 Petrus, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 TOP

2 PETRUS, KAPITEL 2

1. Han förutsäger för dem om falska lärare, och visar deras ogudaktighet, och bestraffning både för dem och deras följare: 7. från vilka de gudfruktiga ska bli räddade, som Lot blev från Sodom: 10. Och mer fullständigt beskriver han sättet för dessa profana och hädiska bedragare, varigenom de må bli bättre kända, och undvikna.

 

2Petr 2:1 MEN det fanns även falska profeter bland folket, liksom det skall finnas falska lärare bland er, som hemligen skall föra in fördömliga kätterier, ja att förneka Herren som köpte dem, och bringa snabb destruktion över dem själva.

2Petr 2:2 Och många skall följa deras destruktiva vägar; på grund av vilken sanningens väg skall talas ont om.

2Petr 2:3 Och genom girighet skall de med fejkade ord göra er till en handelsvara: vars dom nu sedan länge dröjer inte, och deras fördömelse slumrar inte.

2Petr 2:4 Ty om Gud inte skonade de änglar som syndade, utan kastade ner dem till helvetet, och överlämnade dem i mörkrets kedjor, för att reserveras till domen;

2Petr 2:5 Och inte skonade den gamla världen, utan räddade Noa, den åttonde personen, en predikare av rättfärdighet, och bringade in floden över världen av de ogudaktiga;

2Petr 2:6 Och fördömde städerna Sodom och Gomorra genom att störta dem och förvandla dem till aska, och göra demsom ett exempel för dem som därefter skulle leva ogudaktigt;

2Petr 2:7 Och befriade rättfärdige Lot, förargad över de ondas smutsiga konversation:

2Petr 2:8 (Ty den rättfärdige mannen som bodde bland dem, såg och hörde, vilket förargade hans rättfärdiga själ från dag till dag med deras olagliga handlingar.)

2Petr 2:9 Herren vet hur han skall befria de gudfruktiga från frestelser, och att reservera de orättfärdiga till domens dag för att bli straffade:

2Petr 2:10 Men huvudsakligen de som vandrar efter köttet i orenhetens lusta, och föraktar styrande. De är förmätna, självsvåldiga, de fruktar inte att tala ont om digniteter.

2Petr 2:11 Medan änglar, som är större i styrka och makt, bringar inte skändande anklagelse mot dem inför Herren.

2Petr 2:12 Men dessa, som naturliga brutala djur, gjorda för att tas och förstöras, talar ont om de ting som de inte förstår; och skall till fullo förgås i deras egen korruption;

2Petr 2:13 Och de skall mottaga lönen för orättfärdighet,som de som anse det behagligt att hålla utsvävningar dagtid. De är fläckar och skamfläckar, roande sig med sina egna bedrägerier medan de festar med er;

2Petr 2:14 De har ögonen fulla av äktenskapsbrott, och kan inte avstå från synd; de förför vacklande själar: ett hjärta som de har övat med girighet, förbannade barn:

2Petr 2:15 Som har övergivit den rätta vägen, och gått vilse, med att följa vägen av Bileam sonen till Boers, som älskade orättfärdighetens lön;

2Petr 2:16 Men blev tillrättavisad för hans missgärning: den stumma åsnan som talade med en mans röst förbjöd profetens vansinne.

2Petr 2:17 Dessa är brunnar utan vatten, moln som bärs av en storm; för vilka mörkrets dimma är för evigt reserverad.

2Petr 2:18 Ty när de talar stora svällande ord av fåfänga, lockar de genom lustarna av köttet, genom mycket lösaktighet, de som var rena flydde från dem som lever i villfarelse.

2Petr 2:19 Medan de lovar dem frihet, är de själva korruptionens tjänare: för vilken en man är besegrad, av detsamma fördes han i träldom.

2Petr 2:20 Ty om de efter att ha flytt från orenligheterna i världen genom kunskapen om Herren och Frälsaren Jesus Kristus, och de åter är insnärjda däri, och besegras, det sistnämnda slutet är värre med dem än begynnelsen.

2Petr 2:21 Ty det hade varit bättre för dem att inte ha känt rättfärdighetens väg, än att, sedan de hade känt den, hade vänt sig bort från det heliga bud som hade givits dem.

2Petr 2:22 Men det har hänt dem enligt det sanna ordspråket, Hunden är åter vänd till hans egna spyor; och suggan som blev tvättad till hennes vältrande i leran.

2 Petrus, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 TOP

2 PETRUS, KAPITEL 3

1. Han försäkrar dem om Kristus återkomst till dom, mot de bespottare som tvivlar på den: 8. varnande de gudfruktiga för Guds långa tålamod, att skynda på sin omvändelse. 10. Han beskriver också sättet på vilket världen skall förstöras: 11. förmana dem från förväntningen därav till all helighet i livet: 15. Och återigen, att tänka på Guds tålamod för att främja deras frälsning, som Paulus skrev till dem i sina Epistlar.

 

2Petr 3:1 DENNA andra epistel, älskade, skriver jag nu till er; i båda dessa brev vill jag väcka upp era rena sinnen genom åminnelse:

2Petr 3:2 För att ni må vara uppmärksamma på de ord som talades förut av de heliga profeterna, och av budet från oss som är apostlar av Herren och Frälsaren.

2Petr 3:3 Ni vet först och främst att det i de sista dagarna skall komma hånare, som vandra efter sina egna lustar,

2Petr 3:4 Och säger, Var är löftet om hans ankomst? ty sedan fäderna somnade in, har allting varit som det var från skapelsens begynnelse.

2Petr 3:5 Ty detta är de villigt okunniga om, att genom Guds ord var himlarna till för länge sedan, och jorden stående ut ur vattnet och i vattnet:

2Petr 3:6 Varigenom världen som då var, när den överflödades av vatten, förgicks:

2Petr 3:7 Men himlarna och jorden, som nu är, genom samma ord hålls i förvar, reserverade för eld till domens dag, och fördärv av ogudaktiga män.

2Petr 3:8 Men, älskade, var inte okunniga om denna enda sak, att en dag är för Herren som ett tusen år, och ett tusen år är som en dag.

2Petr 3:9 Herren är inte långsam i sitt löfte, såsom vissa människor anser vara långsamhet; utan han är långmodig mot oss och vill inte att någon skall förgås, utan att alla skall komma till omvändelse.

2Petr 3:10 Men Herrens dag skall komma som en tjuv i natten, då skall med ett högt ljud himlarna förgås, och elementen skall smälta i glödande hetta, även jorden och de verk som är däri skall brännas upp.

2Petr 3:11 Eftersom nu att alla dessa ting skall upplösas, vilka slags personer bör ni då vara i all helig konversation och gudsfruktan,

2Petr 3:12 Söker och hastar till dess att Guds dag kommer, varvid himlarna som brinner skall lösas upp, och elementen skall smälta med brinnande hetta?

2Petr 3:13 Ändå ser vi, enligt hans löfte, fram emot nya himlar och en ny jord, vari rättfärdighet bor.

2Petr 3:14 Därför, älskade, eftersom ni ser efter sådana ting, var flitiga så att ni kan bli funna av honom i frid, utan fläck, och oklanderliga.

2Petr 3:15 Och räkna med att vår Herres långmodighet är frälsning; liksom också vår älskade broder Paulus, enligt den visdom som givits honom har skrivit till er;

2Petr 3:16 Likaså i alla hans epistlar, där han talar i dem om dessa ting; i vilka det finns några ting som är svåra att förstå, som de olärda och instabila förvränger, liksom de också gör med de andra skrifterna, till deras egen destruktion.

2Petr 3:17 Ni därför, älskade, eftersom ni tidigare vet dessa ting, se upp så att inte ni också, leds bort med de ogudaktigas villfarelse, och faller från er egen fasthet.

2Petr 3:18 Utan väx i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Till honom vare all ära både nu och i evighet. Amen.

2 Petrus, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 TOP