AV 1611

KING JAMES VERSION - SWEDISH EDITION

Nya Testamentet

Den Andra Episteln av Aposteln Paulus till Timoteus.

2 Timoteus, kapitel 1-4.


Gamla Testamentet, välj bok:

1 MOS2 MOS3 MOS4 MOS5 MOSJOSDOMRUT1 SAM2 SAM1 KUNG2 KUNG1 KRÖN2 KRÖNESRANEHESTJOB: PS: 1-7576-150ORDSPREDHVJESJERKLAGHESDANHOSJOELAMOSOBADJONAMIKANAHHABSEFHAGSAKMAL:

Nya Testamentet, välj bok:

MATTMARKLUKJOHAPGROM1 KOR2 KORGALEFFILKOL1 TH2 TH1 TIM2 TIMTITFILEMHEBRJAK1 PETR2 PETR1 JOH2 JOH3 JOHJUDUPP

2 Timoteus, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 
SVENSKA KJV BIBELN

2 TIMOTEUS, KAPITEL 1

1. Paulus kärlek till Timoteus, och den uppriktiga tron som fanns i Timoteus själv, hans moder, och hans mormor. 6. Han uppmanas att väcka upp den Guds gåva som fanns i honom, 8. att vara orubbliga och tålmodiga i förföljelse, 13. och att framhärda i form och sanning av den doktrin som han hade lärt av honom. 15. Fygelus och Hermogenes, samt liknande personer, noteras, och Onesiforus blir högt rekommenderad.


2Tim 1:1 PAULUS, en Jesus Kristus apostel genom Guds vilja, i enlighet med löftet om liv som finns i Kristus Jesus,

2Tim 1:2 Till Timoteus, min högt älskade son: Nåd, barmhärtighet, och frid, från Gud Fadern och Kristus Jesus vår Herre.

2Tim 1:3 Jag tackar Gud, som jag tjänar från mina förfäder med rent samvete, för att jag utan uppehåll tänker på dig i mina böner natt och dag;

2Tim 1:4 Jag vill så gärna se dig, och tänker på dina tårar, så att jag blir uppfylld av glädje;

2Tim 1:5 När jag erinrar mig den okränkbara tro som finns i dig, och som först bodde hos din farmor Lois och din mor Eunice, och jag är övertygad om att den också finns hos dig.

2Tim 1:6 Därför vill jag erinra dig om att du skall väcka den Guds gåva som finns i dig, genom att jag lägger mina händer på dig.

2Tim 1:7 Ty Gud har inte givit oss anden av fruktan; utan av kraft, och av kärlek, och av ett sunt sinne.

2Tim 1:8 Så skäms nu icke för vår Herres vittnesbörd, ej heller för mig, hans fånge; utan du skall deltaga i evangeliets lidanden, enligt Guds kraft;

2Tim 1:9 Som har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte efter våra gärningar, utan efter sitt eget syfte och sin egen nåd, som gavs oss i Kristus Jesus före världens begynnelse,

2Tim 1:10 Men nu har det blivit uppenbart genom vår Frälsare Jesus Kristus, uppenbarelse, han som har avskaffat döden, och har fört liv och odödlighet till ljuset genom evangeliet:

2Tim 1:11 Vartill jag har blivit utsedd som en predikant, och en apostel, och en lärare för Hedningarna.

2Tim 1:12 Därför lider också jag detta, trots det skäms jag icke: ty jag vet vem jag har trott, och är övertygad om att han kan bevara det som jag har överlämnat till honom intill den dagen.

2Tim 1:13 Håll fast vid den form av sunda ord, som du har hört av mig, i tro och kärlek som är i Kristus Jesus.

2Tim 1:14 Behåll det goda som har blivit dig anförtrott genom den Helige Ande som bor i oss.

2Tim 1:15 Detta vet du, att alla de som är i Asien har vänt sig bort från mig; bland dem är Fygelus och Hermogenes.

2Tim 1:16 Herren vare Onesiforus hus nådig; ty han har ofta bistått mig, och skäms icke för min kedja:

2Tim 1:17 Utan, när han var i Rom, sökte han mig med stor omsorg, och fann mig.

2Tim 1:18 Herren må bevilja till honom att han på den dagen får nåd av Herren: och hur mycket han har betjänat mig i Efesos vet du mycket väl.

2 Timoteus, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 TOP

2 TIMOTEUS, KAPITEL 2

1. Han uppmanas återigen till stabilitet och uthållighet, och att utföra plikten som en trogen tjänare till Herren genom att rätt dela Ordet och undvika profana och löjliga diskussioner. 17. Om Hymeneus och Filetus. 19. Herrens grund är säker. 22. Han lär sig vad han skall akta sig för, och vad han bör eftersträva, och på vilket sätt Herrens tjänare bör bete sig.


2Tim 2:1 DU därför, min son, var stark i den nåd som finns i Kristus Jesus.

2Tim 2:2 Och det som du har hört av mig bland många vittnen, det skall du överlämna till trogna män, som skall kunna undervisa även andra.

2Tim 2:3 Därför uthärdar du hårdhet, som en god Jesus Kristus soldat.

2Tim 2:4 Ingen man som krigar engagerar sig i angelägenheterna i detta liv; för att han må vara till behag för honom som har utvalt honom till soldat.

2Tim 2:5 Och om en man också strävar efter herravälde, blir han inte krönt, om han inte strävar lagligt.

2Tim 2:6 Odlaren som arbetar måste först få del av frukterna.

2Tim 2:7 Tänk på vad jag säger; så att Herren ger dig förstånd i alla ting.

2Tim 2:8 Kom ihåg att Jesus Kristus av Davids säd blev uppväckt från de döda enligt mitt evangelium:

2Tim 2:9 Vari jag lider nöd, som en ond gärningsman, till och med till bojor, men Guds ord är inte bunden.

2Tim 2:10 Därför uthärdar jag allt för de utvaldas skull, för att också de må erhålla den frälsning som finns i Kristus Jesus med evig härlighet.

2Tim 2:11 Det är ett troget ordspråk: Ty om vi är döda med honom skall vi också leva med honom:

2Tim 2:12 Om vi lider, skall vi också regera med honom: om vi förnekar honom, skall han också förneka oss:

2Tim 2:13 Om vi icke tror, ändå förblir han trofast: han kan inte förneka sig själv.

2Tim 2:14 Påminn dem om dessa ting, förmana dem inför Herren att de inte skall kämpa om ord till ingen nytta, utan till att omstörta dem som hör.

2Tim 2:15 Studera för att visa dig själv godkänd inför Gud, en arbetare som inte behöver skämmas, som rätt delar sanningens ord.

2Tim 2:16 Men undvik profant och dåraktigt babbel: ty de ökar till ännu mer ogudaktighet.

2Tim 2:17 Och deras ord förtär som en kallbrand: till dem hör Hymeneus och Filetus;

2Tim 2:18 Som har felat i fråga om sanningen, genom att säga att uppståndelsen redan är förbi; och som har undergrävt tron hos några.

2Tim 2:19 Icke desto mindre är Guds grundsättning säker, eftersom den har detta sigill, Herren känner dem som äro hans. Och, Låt var och en som nämner Kristus namn avlägsna sig från orättfärdighet.

2Tim 2:20 Men i ett stort hus finns det inte bara kärl av guld och silver, utan också av trä och av jord; och en del är till ära, och en del är till vanära.

2Tim 2:21 Om en man därför renar sig från dessa, skall han vara ett kärl till ära, helgat, och lämplig att användas av sin herre, och förberedd till varje gott verk.

2Tim 2:22 Fly också ungdomliga lustar: men följ rättfärdighet, tro, välgörenhet, frid, med dem som åkallar Herren av ett rent hjärta.

2Tim 2:23 Men undvik dåraktiga och olärda frågor, eftersom du vet att de skapar strid mellan könen.

2Tim 2:24 Och Herrens tjänare skall inte bråka, utan vara mild mot alla människor, lämplig till att undervisa, tålmodig,

2Tim 2:25 I ödmjukhet undervisar vi dem som motsätter sig själva; om Gud kanhända kommer att ge dem omvändelse till erkännandet av sanningen;

2Tim 2:26 Och för att de må kunna ta sig själva ut ur djävulens snara, de som har tagits till fånga av honom efter hans vilja.

2 Timoteus, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 TOP

2 TIMOTEUS, KAPITEL 3

1. Han informerar honom om de kommande tiderna, 6. beskriver sanningens fiender, 10. presenterar sitt eget exempel för honom, 16. och rekommenderar de heliga Skrifterna.


2Tim 3:1 VET också detta, att det i de sista dagarna skall komma farliga tider.

2Tim 3:2 Ty människorna skall bli älskare av sig själva, vara giriga, skrytare, stolta, hädiska, olydiga mot föräldrarna, otacksamma, oheliga,

2Tim 3:3 Vara utan naturlig tillgivenhet, vapenvilabrytare, falska anklagare, de skall hänge sig åt tygellös lust, vara våldsamma, föraktare av det goda,

2Tim 3:4 Förrädare, besinningslösa, högmodiga, älskare av vällust mer än älskare av Gud;

2Tim 3:5 De har en form av gudsfruktan, men förnekar dess kraft: från sådana vänd dig bort.

2Tim 3:6 Ty av detta slag är de som smyger sig in i husen, och för bort dåraktiga kvinnor som är lastade med synder, och som har förletts av olika lustar,

2Tim 3:7 Alltjämt i färd med att lära sig, men kan aldrig komma till kunskap om sanningen.

2Tim 3:8 Liksom Jannes och Jambres stod emot Mose, så gör också dessa motstånd mot sanningen, män med fördärvade sinnen, förkastade angående tron.

2Tim 3:9 Men de skall inte gå vidare; ty deras dårskap skall bli uppenbar för alla människor, såsom deras dårskap har varit.

2Tim 3:10 Men du har känt till fullo min doktrin, mitt sätt att leva, mitt syfte, tro, långmodighet, välgörenhet, tålamod,

2Tim 3:11 Förföljelser, och lidanden, som jag fick i Antiokia, vid Ikonium, och vid Lystra; vilka förföljelser jag har fått utstå: men Herren befriade mig ur dem alla.

2Tim 3:12 Ja, och alla som lever gudfruktigt i Kristus Jesus skall lida förföljelse.

2Tim 3:13 Men onda män och förförarna skall bli allt värre och värre, och de skall bedra, och bli bedragna.

2Tim 3:14 Men du skall förbliva i det som du har lärt dig och som du har blivit förvissad om, eftersom du vet av vem du har lärt dem;

2Tim 3:15 Och att du redan från barnsben har känt de heliga skrifterna, som kan göra dig vis till frälsning genom tron som finns i Kristus Jesus.

2Tim 3:16 All skrift är given genom Guds inspiration, och är nyttig till doktrin, till tillrättavisning, till rättelse, till instruktion i rättfärdighet:

2Tim 3:17 För att mannen av Gud må vara perfekt, genomgående utrustad för alla goda gärningar.

2 Timoteus, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 TOP

2 TIMOTEUS, KAPITEL 4

1. Han uppmanar honom att utföra sin plikt med all omsorg och flit, 6. Och informerar honom om att hans död är nära, 9. han uppmanar honom att snabbt komma till honom, och att ta med Marcus, och vissa andra ting som han skrev om, 14. varnar honom att akta sig för kopparsmeden Alexander, 16. informerar honom om vad som hade hänt honom när han först försvarade sig, 19. och avslutar snart därefter.


2Tim 4:1 JAG FÖRMANAR dig därför inför Gud och Herren Jesus Kristus, som skall döma levande och döda vid sin uppenbarelse och sitt rike;

2Tim 4:2 Predika ordet; var redo i tid och otid; överbevisa, tillrättavisa, förmana med all långmodighet och doktrin.

2Tim 4:3 Ty det skall komma en tid då de inte tål den sunda doktrinen; utan efter sina egna lustar skall de samla lärare åt sig själva, då de har kliande öron;

2Tim 4:4 Och de skall vända sina öron bort från sanningen, och skall vända sig till fabler.

2Tim 4:5 Men var du vaksam i allting, uthärda lidanden, utför evangelistens arbete, uppnå ett fullgott bevis på din tjänst.

2Tim 4:6 Ty jag är nu redo att offras, och tiden för mitt avsked är nära.

2Tim 4:7 Jag har kämpat en god kamp, jag har fullföljt mitt lopp, jag har bevarat tron:

2Tim 4:8 Hädanefter är för mig en krona av rättfärdighet lagd, som Herren, den rättfärdige domaren, skall ge mig på den dagen: och det gäller inte bara mig, utan också alla dem som älskar hans ankomst.

2Tim 4:9 Sträva efter att snart komma till mig:

2Tim 4:10 Ty Demas har övergivit mig, eftersom han har älskat denna nuvarande värld, och han har gått iväg till Thessalonike; Krescens till Galatien, och Titus till Dalmatien.

2Tim 4:11 Endast Lukas är med mig. Ta Markus, och för honom med dig: ty han är mig till nytta för min tjänst.

2Tim 4:12 Och Tykikus har jag sänt till Efesus.

2Tim 4:13 Den mantel som jag lämnade i Troas hos Karpus, skall du ta med dig när du kommer, liksom böckerna, men särskilt pergamenten.

2Tim 4:14 Kopparsmeden Alexander har gjort mig mycket ont: Herren skall belöna honom efter hans gärningar:

2Tim 4:15 För vem du också skall akta dig; ty han har verkligen stått emot våra ord.

2Tim 4:16 Vid mitt första försvar var det ingen som stod med mig, utan alla övergav mig: jag ber Gud att det icke må läggas dem till last.

2Tim 4:17 Trots detta stod Herren med mig, och stärkte mig; för att predikan till fullo skulle bliva känd genom mig, och för att alla Hedningar skulle höra: och jag blev befriad ut ur lejonets mun.

2Tim 4:18 Och Herren skall befria mig från varje ond gärning och bevara mig till sitt himmelska rike; till honom vare ära i evigheternas evigheter. Amen.

2Tim 4:19 Hälsa Priska och Akvila och Onesiforus hushåll.

2Tim 4:20 Erastus stannade i Korint, men Trofimus lämnade jag sjuk i Miletus.

2Tim 4:21 Sträva efter att komma före vintern. Eubulus hälsar dig, och Pudens, och Linus, och Klaudia, och alla bröderna.

2Tim 4:22 Herren Jesus Kristus vare med din ande. Nåd vare med dig. Amen.¶    Det andra brevet till Timoteus, som utnämndes till den förste biskopen i Efesiernas kyrka, skrevs från Rom, när Paulus för andra gången ställdes inför Nero.

2 Timoteus, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 TOP