AV 1611

KING JAMES VERSION - SWEDISH EDITION

Nya Testamentet

Aposteln Paulus Epistel till Efesierna

Efesierna, kapitel 1-6


Gamla Testamentet, välj bok:

1 MOS2 MOS3 MOS4 MOS5 MOSJOSDOMRUT1 SAM2 SAM1 KUNG2 KUNG1 KRÖN2 KRÖNESRANEHESTJOB: PS: 1-7576-150ORDSPREDHVJESJERKLAGHESDANHOSJOELAMOSOBADJONAMIKANAHHABSEFHAGSAKMAL:

Nya Testamentet, välj bok:

MATTMARKLUKJOHAPGROM1 KOR2 KORGALEFFILKOL1 TH2 TH1 TIM2 TIMTITFILEMHEBRJAK1 PETR2 PETR1 JOH2 JOH3 JOHJUDUPP

Efesierna, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6
SVENSKA KJV BIBELN

EFESIERNA, KAPITEL 1

1. Efter hälsningen, 3. och tacksägelse för Efesierna, 4. behandlar han vår Utvaldhet, 6. och Adoption genom nåd, 11. vilket är den sanna och rätta källan till människans frälsning. 13. Och eftersom höjden av detta mysterium inte lätt kan uppnås, 16. ber han att de må därav komma till 18. den fulla kunskapen, och 20. besittningen i Kristus.


Ef 1:1 PAULUS, en Jesus Kristus apostel genom Guds vilja, till de heliga i Efesus, och de trogna i Kristus Jesus:

Ef 1:2 Nåd vare med er, och frid, från Gud vår Fader, och från Herren Jesus Kristus.

Ef 1:3 Välsignad vare Gud och Fadern av vår Herre Jesus Kristus, som har välsignat oss med alla andliga välsignelser i himmelska platser i Kristus:

Ef 1:4 Efter det att han har utvalt oss i honom före världens grundval, för att vi skall vara heliga och utan skuld inför honom i kärlek:

Ef 1:5 Han har förutbestämt oss till att bli adopterade som barn genom Jesus Kristus till sig själv, enligt sin viljas välbehag,

Ef 1:6 Till lovprisning av hans nåds ära, genom vilken han har tagit emot oss i den älskade.

Ef 1:7 I honom har vi återlösning genom hans blod, syndernas förlåtelse, enligt hans nåds rikedom;

Ef 1:8 Genom vilken han har överflödat oss i all vishet och varsamhet;

Ef 1:9 Han har uppenbarat för oss sin viljas mysterium, enligt sin goda vilja, som han har avsett i sig själv:

Ef 1:10 Att i dispensationen av tidernas fulländning han må samla tillsammans i ett alla tingen i Kristus, både de som är i himmelen, och som är på jorden; även i honom:

Ef 1:11 I honom har vi också fått ett arv, eftersom vi är förutbestämda i enlighet med hans avsikt som arbetar allt enligt sin egen viljas råd:

Ef 1:12 För att vi skall bliv hans härlighet till ära, som först förtröstade på Kristus.

Ef 1:13 I honom har ni också förtröstat, efter att ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning: i honom har också ni, efter att ni trodde, blivit förseglade med den utlovade Helige Ande,

Ef 1:14 Som är en pant på vårt arv till dess att den köpta egendomens återlösning sker, till lovprisningen av hans ära.

Ef 1:15 Därför har jag också, efter jag hörde om er tro på Herren Jesus, och er kärlek till alla de heliga,

Ef 1:16 Inte upphört att tacka för er, och att nämna er i mina böner;

Ef 1:17 För att vår Herres, Jesus Kristus, Guds Gud, härlighetens Fader, må ge er visdomens och uppenbarelsens ande i kunskapen om honom:

Ef 1:18 Så att era ögon blir upplysta; att ni må veta vad hoppet om hans kallelse är, och vad rikedomen på härligheten i hans arv i de heliga är,

Ef 1:19 Och vilken överväldigande storhet är hans makt för oss som tror, enligt hans mäktiga krafts verk,

Ef 1:20 Som han har gjort i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himmelska platser,

Ef 1:21 Långt över alla furstendömen, och all makt, och herravälde, och varje namn som nämns, inte bara i denna värld, utan också i den kommande:

Ef 1:22 Och han har lagt alla ting under sina fötter, och givit honom att vara huvudet över alla ting för kyrkan,

Ef 1:23 Som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla.

Efesierna, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 TOP

EFESIERNA, KAPITEL 2

1. Genom att jämföra vad vi var av 3. [vår] natur, med vad vi är 5. av nåd: 10. Förklarar han att vi är skapade för goda gärningar; och 13. när vi förs nära av Kristus, bör vi inte leva som 11. Hedningar, och 12. främlingar som förr i tiden, utan som 19. medborgare med de Heliga, och Guds familj.


Ef 2:1 OCH er har han levandegjort, ni som var döda i överträdelser och synder;

Ef 2:2 Vari ni i det förflutna vandrade enligt denna världens sätt, enligt prinsen av luftens välde, den ande som nu verkar i olydnadens barn: 

Ef 2:3 Bland dem har vi alla haft vårt samtal i gångna tider i vårt kötts lustar, då vi uppfyllde köttets och sinnets begär; och var av naturen vredens barn, liksom de andra.

Ef 2:4 Men Gud, som är rik på barmhärtighet, för sin stora kärlek med vilken han har älskat oss,

Ef 2:5 Även när vi voro döda i synder, har han levandegjort oss tillsammans med Kristus, (av nåd är ni frälsta;)

Ef 2:6 Och har upphöjt oss tillsammans, och fått oss att tillsammans sitta på himmelska platser i Kristus Jesus:

Ef 2:7 För att han i kommande tidsåldrar skulle visa hur rik hans nåd är i sin godhet mot oss genom Kristus Jesus.

Ef 2:8 Ty av nåd är ni frälsta genom tro; och det är inte av er själva: Guds gåva är det:

Ef 2:9 Inte av gärningar, för att ingen skall kunna berömma sig.

Ef 2:10 Ty vi är hans verk, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud i förväg har förordnat att vi skulle i dem vandra.

Ef 2:11 Kom därför ihåg, att ni som i det förflutna var Hedningar i köttet, och som kallas oomskuren av det som kallas omskuren genom den omskärelse som i köttet görs med händerna;

Ef 2:12 Att på den tiden var ni utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel, och främlingar av förbundens löfte, och var utan hopp, och utan Gud i världen:

Ef 2:13 Men nu, i Kristus Jesus har ni som tidigare var långt borta, kommit nära genom Kristus blod.

Ef 2:14 Ty han är vår frid, han som har gjort oss båda till ett, och som har brutit ned skiljemuren mellan oss;

Ef 2:15 Då han i sitt kött har avskaffat fiendskapen, även lagen om bud som innefattar föreskrifter, för att han i sig själv skulle skapa en ny människa av dessa två, och så skapa frid;

Ef 2:16 Och att han skulle försona de båda med Gud i en enda kropp genom korset, då handärigenom har dräpt fiendskapen:

Ef 2:17 Och kom och predikade frid för er som var långt borta, och för dem som var nära.

Ef 2:18 Ty genom honom har vi båda genom en Ande tillgång till Fadern.

Ef 2:19 Därför är ni nu inte längre främlingar och utlänningar, utan ni är de heligas medborgare, och tillhör Guds hushåll;

Ef 2:20 Och är byggda på apostlarnas och profeternas grund, där Jesus Kristus själv är huvudhörnstenen;

Ef 2:21 I honom växer hela byggnaden som är väl sammanfogad till ett heligt tempel i Herren:

Ef 2:22 I honom är också ni sammanbyggda till en bostad för Gud genom Anden.

Efesierna, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 TOP

EFESIERNA, KAPITEL 3

5. Det dolda mysteriet, 6. att Hedningarna skulle bli frälsta, 3. blev känd för Paulus genom uppenbarelse: 8. Och till honom blev den nåd given, att 9. han skulle predika den. 13. Han önskar att de inte skall tappa modet på grund av hans vedermödor, 14. och ber, 19. att de må uppfatta den stora kärlek som Kristus har till dem.


Ef 3:1 PÅ grund av detta är jag Paulus, Jesus Kristus fånge för er Hedningar,

Ef 3:2 Om ni har hört om dispensationen av Guds nåd som har givits mig till er:

Ef 3:3 Hur han genom uppenbarelse har låtit mig få veta mysteriet (vilket jag tidigare skrev med få ord,

Ef 3:4 För att ni, när ni läser, skall förstå min kunskap om Kristus mysterium)

Ef 3:5 Vilket i andra tidsåldrar inte blev känt för människornas söner, så som det nu har uppenbarats för hans heliga apostlar och profeter genom Anden;

Ef 3:6 Att Hedningarna skulle bli medarvingar, och delaktiga i samma kropp, och få del av hans löfte i Kristus genom evangeliet:

Ef 3:7 Varav jag gjordes till tjänare, enligt den gåva som Guds nåd har givit mig, genom den effektiva verkan av hans kraft.

Ef 3:8 Till mig, som är mindre än den minsta av alla heliga, har denna nåd givits, att jag bland Hedningarna skall förkunna Kristus outgrundliga rikedomar;

Ef 3:9 Och för att få alla människor att se vad mysteriets gemenskap är, vilket sedan världens begynnelse har varit dolt i Gud, som har skapat allting genom Jesus Kristus:

Ef 3:10 Med syftet att Guds mångfaldiga vishet nu skall bli känd för furstendömena och makterna i de himmelska platserna genom kyrkan,

Ef 3:11 Enlighet det eviga syfte som han har utlovat i Kristus Jesus, vår Herre:

Ef 3:12 I honom har vi frimodighet och tillträde med förtröstan genom tron på honom.

Ef 3:13 Därför vill jag att ni inte tappar modet av mina vedermödor för er, som är er ära.

Ef 3:14 Av denna anledning böjer jag mina knän inför Fader av vår Herre Jesus Kristus,

Ef 3:15 Efter honom är hela familjen i himmelen och på jorden uppkallad,

Ef 3:16 Att han vill ge er, i enlighet med sin härlighets rikedom, att stärkas med kraft genom sin Ande i den inre människan;

Ef 3:17 För att Kristus må bo i edra hjärtan genom tro, att ni, som är rotade och grundade i kärleken,

Ef 3:18 Kan förstå tillsammans med alla heliga vad som är bredden, längden, djupet och höjden;

Ef 3:19 Och för att lära känna Kristus kärlek, som övergår all kunskap,  att ni kan bli fyllda av all Guds fullhet.

Ef 3:20 Men till honom som förmår att göra mer än allt vad vi ber om eller tänker, i enlighet med den kraft som verkar i oss,

Ef 3:21 Till honom vare ära i kyrkan genom Kristus Jesus i alla tider, världen utan slut. Amen.

Efesierna, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 TOP

EFESIERNA, KAPITEL 4

1. Han uppmanar till enhet, 7. och förklarar att Gud därför ger olika 11. gåvor till människor, för att hans Kyrka skulle bli 13. uppbyggd, och 16. växa upp i Kristus. 18. Han kallar dem från Hedningarnas orenhet. 24. Att ta på sig den nya människan. 25. Att kasta bort lögnen, och 29. korrupt kommunikation.


Ef 4:1 JAG, Herrens fånge, ber er därför att vandra värdigt den kallelse som ni är kallade till,

Ef 4:2 Med all ödmjukhet och saktmodighet, med långmodighet, och med överseende med varandra i kärlek;

Ef 4:3 Sträva efter att bevara Andens enhet i fridens band.

Ef 4:4 Det finns en kropp, och en ande, såsom ni är kallade i ett hopp vid er kallelse;

Ef 4:5 En Herre, en tro, ett dop,

Ef 4:6 En enda Gud och allas Fader, som är över alla, och genom alla, och i er alla.

Ef 4:7 Men åt var och en av oss har vi givit nåd efter Kristus gåvas mått.

Ef 4:8 Därför säger han, När han steg upp i höjden, förde han ut fångar som hade blivit fångna, och gav människorna gåvor.

Ef 4:9 (Nu när han har stigit upp, vad är det annat än att han också först har stigit ner till jordens nedre delar?

Ef 4:10 Han som steg ned är också densamme som steg upp långt över alla himlavalv, för att han skulle uppfylla allt.)

Ef 4:11 Och han gav några, apostlar; och några, profeter; och några, evangelister; och några, pastorer och lärare;

Ef 4:12 Till de heligas fulländande, till ämbetets arbete, till uppbyggelse av Kristus kropp:

Ef 4:13 Till dess att vi alla har uppnått enhet i tron, och i kunskapen om Guds Son, till en perfekt man, till uppbyggelse av Kristus kropp:

Ef 4:14 Så att vi hädanefter inte längre skall vara barn, som kastas fram och tillbaka, och som drivs omkring av varje vind av doktrin, genom människornas list, och sluga knep, varigenom de ligger på lur för att bedra;

Ef 4:15 Men genom att tala sanningen i kärlek, må ni i alla ting växa upp till honom, som är huvudet, nämligen Kristus:

Ef 4:16 Från vilken hela kroppen är väl sammanfogad och sammanpressad med hjälp av det som varje led bidrar till, enligt den effektiva verkan i måttet som varje del haratt göra kroppens tillblivelse till uppbyggelse av sig själv i kärlek.

Ef 4:17 Detta säger jag därför, och vittnar i Herren, att ni i fortsättningen inte skall vandra som andra Hedningar, som vandra i sina sinnes fåfänga,

Ef 4:18 De har fått sitt förstånd fördunklat, och är främmande för livet av Guds liv genom den okunnighet som finns i dem, på grund av deras hjärtas blindhet:

Ef 4:19 Vilka är bortom känslor har gett sig hän åt lösaktighet, att med girighet bedriva all orenhet.

Ef 4:20 Men så har ni inte lärt er Kristus;

Ef 4:21 Om ni nu haven hört honom, och blivit undervisade av honom, så som sanningen är i Jesus:

Ef 4:22 Att ni angående den tidigare konversationen avlägsnar den gamla mannen, som är fördärvad enligt de bedrägliga lustarna;

Ef 4:23 Och bli förnyad i anden av ert sinne;

Ef 4:24 Och att ni ikläder er den nya mannen, som efter Gud är skapad i rättfärdighet och sann helighet.

Ef 4:25 Lägg därför bort lögnen, tala var och en sanning med sin nästa: ty vi är ju varandras lemmar.

Ef 4:26 Bli ni arga, och syndar icke: låt inte solen gå ner över er vrede:

Ef 4:27 Ge inte heller plats åt djävulen.

Ef 4:28 Låt han som har stulit inte längre stjäla, utan låt honom hellre arbeta och med sina händer göra det som är gott, så att han får något att ge till honom som är i behov av det.

Ef 4:29 Låt ingen fördärvlig kommunikation gå ut ur er mun, utan det som är gott och tjänar till uppbyggelse, så att det kan verka som en nåd för dem som lyssnar.

Ef 4:30 Och bedröva inte Guds heliga Ande, varigenom ni är förseglade till återlösningens dag.

Ef 4:31 Låt all bitterhet, och vrede, och ilska, och skrik, och ont tal, vara borta från er, tillsammans med all elakhet:

Ef 4:32 Och var vänliga mot varandra, ömhjärtade, och förlåt varandra, såsom Gud för Kristus skull har förlåtit er.

Efesierna, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 TOP

EFESIERNA, KAPITEL 5

2. Efter allmänna uppmaningar, att älska, 3. att fly otukt, 4. och all orenhet, 7. att inte konversera med de onda, 15. att vandra försiktigt, och att vara 18. fylld av Anden, 22. nedstiger han till specifika plikter, hur hustrur bör lyda sina makar, 25. och män bör älska sina hustrur, 32. även som Kristus älskar sin Kyrka.


Ef 5:1 VAR därför Guds efterföljare, som kära barn;

Ef 5:2 Och vandra i kärlek, såsom Kristus har älskat oss och gett sig själv för oss som en offergåva och ett slaktoffer åt Gud till en välluktande doft.

Ef 5:3 Men otukt, och all orenhet, och all girighet, låt det inte en enda gång nämnas bland er, såsom det anstår de heliga;

Ef 5:4 Varken orenhet, eller dåraktigt tal, eller gyckleri, vilket inte är lämpligt: utan snarare tacksägelse.

Ef 5:5 Ty detta vet ni, att ingen otuktig, eller oren människa, eller girig, ingen avgudadyrkare, har någon arvedel i Kristus rike och av Gud.

Ef 5:6 Låt ingen förleda er med tomma ord: ty på grund av detta kommer Guds vrede över olydnadens barn.

Ef 5:7 Bli därför inte delaktiga med dem.

Ef 5:8 Ty ni var ibland i mörker, men nu är ni ljus i Herren: vandra som ljusets barn:

Ef 5:9 (Ty Andens frukt är all godhet, rättfärdighet och sanning;)

Ef 5:10 Pröva vad som är acceptabelt för Herren.

Ef 5:11 Och ha ingen gemenskap med mörkrets ofruktbara gärningar, utan snarare tillrättavisa dem.

Ef 5:12 Ty det är en skam även att tala om vad de gör i hemlighet.

Ef 5:13 Men allt det som är tillrättavisat görs uppenbart genom ljuset: Ty vad som än görs uppenbart är ljus.

Ef 5:14 Därför säger han, Vakna upp, du som sover, och stå upp från de döda, så skall Kristus ge dig ljus.

Ef 5:15 Se alltså till att ni vandrar med omdöme, inte som dårar, utan som visa,

Ef 5:16 Förvalta tiden, ty dagarna är onda.

Ef 5:17 Därför ska ni inte vara oförnuftiga, utan förstå vad Herrens vilja är.

Ef 5:18 Och bli inte berusad av vin, vari överflödet är; utan låt er fyllas av Anden;

Ef 5:19 Tala till er själva i psalmer och hymner och andliga sånger, och sjung och i era hjärtan gör melodier till Herren;

Ef 5:20 Tacka alltid Gud och Fadern för allt i vår Herres Jesus Kristus namn;

Ef 5:21 Underordnar er varandra i Guds fruktan.

Ef 5:22 Hustrur, underordna er era makar, som inför Herren.

Ef 5:23 Ty maken är hustruns huvud, liksom Kristus är kyrkans huvud: och han är kroppens frälsare.

Ef 5:24 Därför, liksom kyrkan är underordnad Kristus, så må hustrurna vara underställda sina egna makar i allt.

Ef 5:25 Makar, älska era hustrur, såsom Kristus har älskat kyrkan, och gett sig själv för den;

Ef 5:26 För att han skulle helga och rena den med tvättandet av vatten genom ordet,

Ef 5:27 För att han skulle framställa den till sig själv en härlig kyrka, utan fläck, eller rynka, eller något sådant; utan att den skulle vara helig och felfri.

Ef 5:28 Så borde männen älska sina hustrur som sina egna kroppar. Han som älskar sin hustru älskar sig själv.

Ef 5:29 Ty ingen människa har någonsin hatat sitt eget kött; utan vårdar det och tar hand om det, liksom Herren gör för kyrkan:

Ef 5:30 Ty vi är lemmar av hans kropp, av hans kött och ben.

Ef 5:31 Därför skall en man lämna sin far och sin mor, och förena sig med sin hustru, och de två skall vara ett kött.

Ef 5:32 Detta är ett stor mysterium: men jag talar om Kristus och om kyrkan.

Ef 5:33 Men låt var och en av er i synnerhet så älska sin hustru även som sig själv; och hustrun skall se till att hon vördar sin make.

Efesierna, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 TOP

EFESIERNA, KAPITEL 6

1. Barns plikt gentemot sina föräldrar, 5. Tjänares plikt gentemot sina herrar. 10. Vårt liv är ett krig, 12. Inte bara mot kött och blod, utan också andliga fiender. 13. Den fullständiga rustningen för en Kristen, 18. och hur den ska användas. 21. Tykikus  rekommenderas.


Ef 6:1 BARN, lyd era föräldrar i Herren: ty detta är rätt.

Ef 6:2 Hedra din fader och din moder; (vilket är det första budet med löfte;)

Ef 6:3  att det må gå dig väl, och att du må leva länge på jorden.

Ef 6:4 Och, ni fäder, skall inte reta upp era barn till vrede: utan uppfostra dem i Herrens fostran och förmaning.

Ef 6:5 Tjänare, var lydiga mot era herrar enligt köttet, med fruktan och bävan, med ett rent hjärta, som för Kristus;

Ef 6:6 Inte som ögontjänare; som vill behaga människor; utan som Kristus tjänare, som gör Guds vilja av hjärtat;

Ef 6:7 Med god vilja gör du tjänst, för Herren, och inte för människor:

Ef 6:8 Och vet att varje god gärning som någon gör, detsamma skall han ta emot av Herren, vare sig han är träl eller fri.

Ef 6:9 Och, ni herrar, gör samma saker mot dem, var fördragsamma med hotelser: eftersom ni vet att även er Mästare är i himmelen; hos honom finns det inte heller någon aktning för personer.

Ef 6:10 Slutligen, mina bröder, var starka i Herren, och i kraften av hans makt.

Ef 6:11 Ta på er hela Guds rustning,  att ni kan stå emot djävulens list.

Ef 6:12 Ty vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstendömen, mot makter, mot mörkrets härskare av denna världen, mot andlig ondska på höga platser.

Ef 6:13 Ta därför på er Guds hela vapenrustning,  att ni kan stå emot på den onda dagen, och efter att ha gjort allt, för att stå.

Ef 6:14 Stå därför, omgjordade kring edra höfter av sanning, och iförda rättfärdighetens bröstharnesk;

Ef 6:15 Och era fötter ska vara skodda med beredskapen av fridens evangeliums;

Ef 6:16 Ta framför allt, trons sköld, med vilken ni skall kunna släcka alla den ondes eldpilar.

Ef 6:17 Och ta frälsningens hjälm, och Andens svärd, som är ordet från Gud:

Ef 6:18 Be alltid med all bön och åkallan i Anden, och vakta därpå med all uthållighet och åkallan för alla heliga;

Ef 6:19 Och för mig, att yttrande må bli mig givet,  att jag med frimodighet kan öppna min mun, för att göra evangeliets mysterium känt,

Ef 6:20 Jag är ju en ambassadör i bojor: att jag däri kan tala med frimodighet, som jag borde tala.

Ef 6:21 Men för att också ni må veta mina angelägenheter, och hur jag gör, skall Tykikus, en älskad broder och trogen tjänare i Herren, berätta allt för er:

Ef 6:22 Jag har sänt honom till er i samma syfte, för att ni skulle få veta våra angelägenheter, och för att han skall trösta era hjärtan.

Ef 6:23 Frid vare med bröderna, och kärlek i tro, från Gud Fader och Herren Jesus Kristus.

Ef 6:24 Nåd vare med alla dem som uppriktigt älskar vår Herre Jesus Kristus. Amen.¶    Skrivet från Rom till Efesierna av Tykikus.

Efesierna, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 TOP