AV 1611

KING JAMES VERSION - SWEDISH EDITION

Nya Testamentet

Den Allmänna Episteln av Judas.

Judas brev, kapitel 1.


Gamla Testamentet, välj bok:

1 MOS2 MOS3 MOS4 MOS5 MOSJOSDOMRUT1 SAM2 SAM1 KUNG2 KUNG1 KRÖN2 KRÖNESRANEHESTJOB: PS: 1-7576-150ORDSPREDHVJESJERKLAGHESDANHOSJOELAMOSOBADJONAMIKANAHHABSEFHAGSAKMAL:

Nya Testamentet, välj bok:

MATTMARKLUKJOHAPGROM1 KOR2 KORGALEFFILKOL1 TH2 TH1 TIM2 TIMTITFILEMHEBRJAK1 PETR2 PETR1 JOH2 JOH3 JOHJUDUPP

Judas, välj kapitel:

1
SVENSKA KJV BIBELN

JUDAS, KAPITEL 1

1. Han manar dem att vara ständiga i bekännelsen av tron. 14. Falska lärare har smugit in sig för att förföra dem: för vars onda doktrin och uppförande ett fruktansvärt straff är förberett. 20. Med de frommas hjälp av den Heliga Anden, och böner till Gud, kan de förbli och växa i nåd samt skydda sig själva, och rädda andra från bedragarnas snaror.


Jud 1:1 JUDAS, Jesus Kristus tjänare, och Jakobs broder, till dem som är helgade av Gud Fadern, och bevarade i Jesus Kristus, och som är kallade:

Jud 1:2 Må barmhärtighet, och frid, och kärlek, bliva mångfaldig för er.

Jud 1:3 Mina älskade, när jag nu med all min omsorg har skrivit till er om den gemensamma frälsningen, var det nödvändigt för mig att skriva till er, och uppmana er att allvarligt kämpa för den tro som en gång har överlämnats till de heliga.

Jud 1:4 Ty det har smugit sig in vissa män obemärkt, som för länge sedan ordinerats till denna fördömelse, ogudaktiga män, som förvandlar vår Guds nåd till lösaktighet, och förnekar den ende Herren Gud, och vår Herre Jesus Kristus.

Jud 1:5 Jag vill därför påminna er, fastän ni en gång har vetat detta, om hur Herren, efter att ha räddat folket ur Egyptens land, senare förgjorde dem som inte trodde.

Jud 1:6 Och de änglar som inte bevarade sin första befattning, utan lämnade sin boning, dem har han hållit i eviga kedjor under mörkret till domen på den stora dagen.

Jud 1:7 Liksom Sodom och Gomorra, och städerna omkring dem på samma sätt, som gav sig hän åt otukt, och följde efter främmande kött, är ett exempel på detta, och de har fått lida den eviga eldens hämnd.

Jud 1:8 På samma sätt är det med dessa smutsiga drömmare som orenar köttet, som föraktar herraväldet, och talar illa om värdigheter.

Jud 1:9 Men ärkeängeln Mikael, när han i en strid med djävulen tvistade om Moses kropp, vågade han inte föra fram en smädande anklagelse mot honom, utan sade, Må Herren tillrättavisa dig.

Jud 1:10 Men dessa talar ont om det som de inte känner till: utan det som de känner till naturligt, som oförståndiga vilddjur, i detta fördärvar de sig själva.

Jud 1:11 Ve dem! ty de hava gått på Kains väg, och de sprang girigt efter Bileams villfarelse för att få belöning, och de gick under i Koras uppror.

Jud 1:12 Det är fläckar på era kärleksfester, när de äter tillsammans med er, de livnär sig utan rädsla: som moln är de utan vatten, som drivs omkring av vindarna; som träd vars frukt vissnar, är de utan frukt, två gånger döda, uppryckta med rötterna;

Jud 1:13 De är som havets vågor, som skummade ut sin egen skam; som avvikande stjärnor, för vilka det svarta mörkret är reserverat för evigt.

Jud 1:14 Och även Enok, den sjunde från Adam, profeterade om dessa, och sade, Se, Herren kommer med tiotusentals av sina heliga.

Jud 1:15 För att hålla dom över alla, och för att övertyga alla ogudaktiga bland dem om alla de ogudaktiga gärningar som de ogudaktigt har begått, och om alla de hårda ord som ogudaktiga syndare har talat mot honom.

Jud 1:16 Det är dessa som mummlar, och klagar, vandrande efter sina egna lustar, och deras mun talar stora, högmodiga ord, och som håller männens anletsdrag i beundran på grund av fördel.

Jud 1:17 Men, mina älskade, kom ihåg de ord som tidigare har talats av vår Herres Jesus Kristus apostlar;

Jud 1:18 Hur de berättade till er att det i den sista tiden skulle finnas hånare, som vandrar efter sina egna ogudaktiga lustar.

Jud 1:19 Dessa är de som avskiljer sig själva, köttsligt, utan att hava Anden.

Jud 1:20 Men ni, mina älskade, som bygger upp er på er heligaste tro, och ber i den Helige Ande,

Jud 1:21 Håll er i Guds kärlek, och sök efter vår Herre Jesus Kristus barmhärtighet till evigt liv.

Jud 1:22 Och gör denna åtskillnad, att ni förbarmar er över vissa:

Jud 1:23 Och andra skall ni frälsa med frukan, och rycka dem ut ur elden; och till och med hata klädnaden som är fläckad av köttet.

Jud 1:24 Men till honom som kan bevara er från att falla, och ställa er utan fel inför sin härlighets ansikte med överstigande stor glädje,

Jud 1:25 Till den ende vise Guden vår Frälsare, vare ära och majestät, herravälde och makt, både nu och i all evighet. Amen.

Judas, välj kapitel:

1 ⎜ TOP