AV 1611

KING JAMES VERSION - SWEDISH EDITION

Nya Testamentet

Evangeliet enligt helige Markus.

Markus Evangelium, kapitel 1-16.


Gamla Testamentet, välj bok:

1 MOS2 MOS3 MOS4 MOS5 MOSJOSDOMRUT1 SAM2 SAM1 KUNG2 KUNG1 KRÖN2 KRÖNESRANEHESTJOB: PS: 1-7576-150ORDSPREDHVJESJERKLAGHESDANHOSJOELAMOSOBADJONAMIKANAHHABSEFHAGSAKMAL:

Nya Testamentet, välj bok:

MATTMARKLUKJOHAPGROM1 KOR2 KORGALEFFILKOL1 TH2 TH1 TIM2 TIMTITFILEMHEBRJAK1 PETR2 PETR1 JOH2 JOH3 JOHJUDUPP

Markus, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜16
SVENSKA KJV BIBELN

MARKUS, KAPITEL 1

1. Johannes Döparens uppdrag. 9. Jesus blir döpt. 12. Han frestas. 14. Han predikar. 16. Han kallar Petrus, Andreas, Jakob och Johannes. 23. Han helar en person som hade en djävul, 29. Och Petrus svärmor, 32. Och många sjuka personer, 41. Och renar en spetälsk.


Mar 1:1 BÖRJAN på evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son;

Mar 1:2 Såsom det är skrivet i profeterna, Se, jag sänder min budbärare inför ditt ansikte, som skall bereda din väg framför dig.

Mar 1:3 Rösten av en som ropar i vildmarken, Bered ni Herrens väg, gör hans stigar raka.

Mar 1:4 Johannes döpte i vildmarken, och predikade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse.

Mar 1:5 Och hela Judas land och Jerusalem gick ut till honom, och lät sig alla döpas av honom i Jordanfloden, bekännande sina synder.

Mar 1:6 Och Johannes var klädd i kamelhår, och hade en bälte av skinn runt sin höft; och han åt gräshoppor och vildhonung;

Mar 1:7 Och predikade, och sade, Efter mig kommer en som är mäktigare än jag, vars skosnören jag inte är värdig att böja mig ner och knyta upp.

Mar 1:8 Jag har förvisso döpt er med vatten: men han skall döpa er med den Helige Ande.

Mar 1:9 Och det hände sig på den tiden, att Jesus kom från Nasaret i Galiléen, och lät sig döpas av Johannes i Jordan.

Mar 1:10 Och när han steg upp ur vattnet, såg han att himmelen öppnades, och Anden som en duva sänkte sig över honom:

Mar 1:11 Och en röst kom från himmelen, och sade, Du är min älskade Son, i vilken jag har behag.

Mar 1:12 Och genast drev Anden honom ut i vildmarken.

Mar 1:13 Och han var där i vildmarken i fyrtio dagar, och frestades av Satan; och han var bland vilda djur; men änglarna betjänade honom.

Mar 1:14 Sedan Johannes hade satts i fängelse, kom Jesus till Galiléen, och predikade evangelium om Guds rike,

Mar 1:15 Och sade, Tiden är fullbordad, och Guds rike är nära: omvänd er, och tro på evangeliet.

Mar 1:16 När han vandrade vid Galileiska sjön, såg han Simon och hans broder Andreas kasta ut ett nät i havet: ty de var fiskare.

Mar 1:17 Och Jesus sade till dem, Kom ni efter mig, så skall jag göra er till människofiskare.

Mar 1:18 Och genast lämnade de sina nät, och följde honom.

Mar 1:19 Och när han hade gått en bit därifrån, fick han se Jakob son till Sebedeusoch hans broder Johannes, som också var i skeppet och höll på att laga sina nät.

Mar 1:20 Och genast kallade han dem till sig: och de lämnade sin fader Sebedeus i skeppet med sina lejda tjänare, och följde efter honom.

Mar 1:21 Och de kom in till Kapernaum; och på sabbatsdagen gick han genast in i synagogan, och undervisade.

Mar 1:22 Och de häpnade över hans doktrin: ty han undervisade dem som en som hade auktoritet, och inte som de skriftlärda.

Mar 1:23 Och i deras synagoga fanns en man som hade en oren ande; och han ropade,

Mar 1:24 Och sade, Låt oss vara; vad har vi med dig att göra, du Jesus av Nasaret, har du kommit för att förgöra oss? Jag vet vem du är, den Helige av Gud.

Mar 1:25 Och då tillrättavisade Jesus honom, och sade, Tig, och gå ut ur honom.

Mar 1:26 Och när den orena anden hade honom att krampa, samt ropat med hög röst, kom han ut ur honom.

Mar 1:27 Och alla häpnade, i den mån att de ställde frågor sinsemellan, och sade, Vad är detta? vad är detta för en ny doktrin? ty med auktoritet befaller han till och med de orena andarna, och de lyda honom.

Mar 1:28 Och genast spred sig hans rykte över hela Galileen.

Mar 1:29 Och genast, när de hade gått ut ur synagogan, gick de in i Simons och Andreas hus, tillsammans med Jakob och Johannes.

Mar 1:30 Men Simons hustrus mor låg sjuk i feber, och strax därefter berättade de för honom om henne.

Mar 1:31 Och han kom fram och tog henne vid handen, och lyfte upp henne; och genast lämnade febern henne, och hon började då betjäna dem.

Mar 1:32 Och på kvällen, när solen gick ned, förde de till honom alla sjuka, och alla som var besatta med djävlar.

Mar 1:33 Och hela staden samlades vid dörren.

Mar 1:34 Och han helade många som var sjuka med olika sjukdomar, och kastade ut många djävlar; och han lät inte djävlarna tala, ty de kände honom.

Mar 1:35 Och på morgonen, när han hade stigit upp långt innan det dagades, gick han ut, och begav sig till en avskild plats, och bad där.

Mar 1:36 Och Simon och de som var med honom följde efter honom.

Mar 1:37 När de hade funnit honom, sade de till honom, Alla människor söker dig.

Mar 1:38 Och han sade till dem, Låt oss gå in i de närmaste städerna, så att jag kan predika även där: ty det var därför som jag gick ut.

Mar 1:39 Och han predikade i deras synagogor i hela Galileen, och kastade ut djävlar.

Mar 1:40 Och då kom en spetälsk man till honom, och bad honom, och föll på knä för honom, och sade till honom, Om du vill, kan du göra mig ren.

Mar 1:41 Och Jesus, som var uppfylld av medlidande, räckte ut sin hand, och rörde vid honom, och sade till honom, Jag vill; bli du ren.

Mar 1:42 Och så snart han hade talat, gick spetälskan genast bort från honom, och han blev ren.

Mar 1:43 Och han gav honom en sträng uppmaning, och skickade genast iväg honom;

Mar 1:44 Och han sade till honom, Se till att du inte säger något till någon: utan gå din väg, visa dig för prästen, och offra till din rening det som Mose har befallt, till ett vittnesbörd för dem.

Mar 1:45 Men han gick ut, och började ivrigt offentliggöra detta, och sprida ut budskapet, i den mån att Jesus inte längre offentligt kunde gå in i staden, utan befann sig ute på öde platser: och de kom till honom från alla håll.

Markus, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜16 TOP

MARKUS, KAPITEL 2

1. Kristus helar en som lider av förlamning. 14. Han kallar Matteus från tullbåset. 15. Han äter med Tullindrivare, och syndare. 18. Han försvarar sina lärjungar för att de inte fastar. 23. Och för att de plockar ax på Sabbatsdagen.


Mar 2:1 OCH åter gick han in i Kapernaum, efter några dagar; och det ryktades att han var i huset.

Mar 2:2 Och genast samlades många, i den mån att det inte fanns plats att ta emot dem, nej, inte ens vid dörren: och han predikade ordet för dem.

Mar 2:3 Och de kom till honom, och de förde med sig en som var sjuk av förlamning, som hade burits av fyra.

Mar 2:4 Och när de inte kunde komma fram till honom på grund av trängseln, så avtäckte de taket där han befann sig: och när de hade brutit upp det, släppte de ner bädden vari den som var sjuk av förlamningen låg.

Mar 2:5 När Jesus såg deras tro, sade han till den som var sjuk av förlamning, Min son, Dina synder vare dig förlåtna.

Mar 2:6 Men några av de skriftlärda satt där, och resonerande i sina hjärtan,

Mar 2:7 Varför talar denne man så hädiskt? vem kan förlåta synder utom Gud?

Mar 2:8 Och genast då Jesus nu i sin ande märkte att de resonerade så sinsemellan, sade han till dem, Varför resonerar ni så i era hjärtan?

Mar 2:9 Är det lättare att säga till de sjuka av förlamning, Dina synder vare dig förlåtna; eller att säga, Stå upp, tag din bädd, och gå?

Mar 2:10 Men för att ni skall veta att Människosonen har makt på jorden att förlåta synder, (sade han till den som var sjuk av förlamning,)

Mar 2:11 Jag säger till dig, Stå upp, ta din bädd, och gå in i ditt hus.

Mar 2:12 Och genast stod han upp, tog upp bädden, och gick ut inför dem alla; i den mån att de alla häpnade, och prisade Gud, och sade, Vi har aldrig sett något sådant.

Mar 2:13 Och han gick åter ut vid havet; och hela folket sökte sig till honom, och han undervisade dem.

Mar 2:14 Medan han gick förbi, fick han se Levi, son till Alfeus sitta vid tullens mottagning, och han sade till honom, Följ mig. Och han stod upp och följde honom.

Mar 2:15 Och det hände sig, att, då Jesus satt till bords i hans hus, satt också många tullindrivare och syndare tillsammans med Jesus och hans lärjungar: ty de var många, och de följde honom.

Mar 2:16 Och när de skriftlärda och Fariséerna såg honom äta med tullindrivare och syndare, sade de till hans lärjungar, Hur kan han äta och dricka med tullindrivare och syndare?

Mar 2:17 När Jesus hörde detta, sade han till dem, De som är hela behöver ingen läkare, utan de som är sjuka: Jag har inte kommit för att kalla de rättfärdiga, utan syndarna till omvändelse.

Mar 2:18 Och Johannes och Fariséernas lärjungar fastade: och de kom och sade till honom, Varför fastar Johannes och Fariséernas lärjungar, men dina lärjungar fastar inte?

Mar 2:19 Och Jesus sade till dem, Kan brudkammarens barn fasta, medan brudgummen är med dem? Så länge brudgummen är med dem, kan de inte fasta.

Mar 2:20 Men dagar skola komma, då brudgummen skall ryckas bort från dem, och då skall de fasta på den tiden.

Mar 2:21 Ingen man lägger ett nytt tygstycke på ett gammalt klädesplagg: ty det som läggs in för att fylla ut det tar bort det från det gamla, så att det blir ännu mer trasigt.

Mar 2:22 Inte heller fyller män nytt vin i gamla flaskor: annars går flaskorna sönder, och vinet spills ut, och flaskorna förgås; utan det nya vinet måste sättas i nya flaskor.

Mar 2:23 Och det hände sig, att han på sabbatsdagen gick genom sädesfälten; och hans lärjungar började, medan de gick, att plocka axen.

Mar 2:24 Då sade Fariséerna till honom, Se, varför gör de på sabbaten något som inte är tillåtet?

Mar 2:25 Och han sade till dem, Har ni aldrig läst vad David gjorde, när han var i behov, och var hungrig, han själv, och de som var med honom?

Mar 2:26 Hur han gick in i Guds hus under översteprästen Abjatars tid, och åt skådebröden, som det inte är tillåtet att äta utom för prästerna, och gav också till dem som var med honom?

Mar 2:27 Och han sade till dem, Sabbaten är till för människan, inte människan för sabbaten:

Mar 2:28 Därför är Människosonen Herre också över sabbaten.

Markus, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜16 TOP

MARKUS, KAPITEL 3

1. Kristus helar den förtvinade handen, 10. och många andra sjukdomar: 11. Han förebrår de orena andarna: 13. Väljer sina tolv Apostlar: 22. Bevisar att det är hädelse att driva ut djävlar genom Beelsebub: 31. Och visar vilka som är hans broder, syster och moder.


Mar 3:1 OCH han gick åter in i synagogan; och där fanns en man som hade en förtvinad hand.

Mar 3:2 Och de iakttog honom, för att se om han skulle hela honom på sabbatsdagen; för att de skulle kunna anklaga honom.

Mar 3:3 Och han sade till mannen som hade den förtvinade handen, Stå upp.

Mar 3:4 Och han sade till dem, Är det tillåtet att på sabbaten göra gott, eller ont? att rädda liv eller att döda? Men de höll tyst.

Mar 3:5 Och när han med vrede såg på dem runt omkring, för att han var bedrövad över deras hårda hjärtan, sade han till mannen, Räck ut din hand. Och han sträckte ut den: och hans hand blev hel som den andra.

Mar 3:6 Och då gick Fariséerna ut, och rådslog genast med Herodianerna mot honom, hur de skulle kunna förgöra honom.

Mar 3:7 Men Jesus drog sig tillbaka med sina lärjungar till havet: och en stor folkskara människor från Galileen följde honom, och från Judéen,

Mar 3:8 Och från Jerusalem, och från Iduméen, och från andra sidan Jordan; och från Tyrus och Sidon, kom en stor skara människor till honom, när de hörde vilka stora ting han hade gjort.

Mar 3:9 Och han sade till sina lärjungar, att ett litet skepp skulle vänta på honom på grund av den stora folkmassan, för att de inte skulle tränga sig på honom.

Mar 3:10 Ty han hade helat många; i den mån att de pressade sig mot honom, för att de skulle bliva rörda av honom, alla de som hade plågor.

Mar 3:11 Och de orena andar, när de fick se honom, föll de ned inför honom, och ropade, och sade, Du är Guds Son.

Mar 3:12 Och han befallde dem strängt att de inte skulle göra honom känd.

Mar 3:13 Och han gick upp på ett berg, och kallade på dem som han ville: och de kom till honom.

Mar 3:14 Och han ordinerade tolv, för att de skulle vara med honom, och för att han skulle sända ut dem för att predika,

Mar 3:15 Och att ha makt att bota sjukdomar, och kasta ut djävlar:

Mar 3:16 Och Simon fick tillnamnet Petrus;

Mar 3:17 Och Jakob son till Sebedeus, och Johannes som är broder till Jakob, han gav dem tillnamnet Boanerges, vilket betyder, Åskans söner:

Mar 3:18 Och Andreas, och Filippus, och Bartolomeus, och Matteus, och Tomas, och Jakob son till Alfeus, och Taddeus, och Kanaaniten Simon,

Mar 3:19 Och Judas Iskariot, som också förrådde honom: och de gick in i ett hus.

Mar 3:20 Och folket kom åter samman, så att de inte ens kunde äta bröd.

Mar 3:21 När hans vänner hörde detta, gick de ut för att ta hand om honom: ty de sade, Han är överväldigad.

Mar 3:22 Och de skriftlärda som hade kommit ner från Jerusalem sade, Han har Beelzebub, och genom djävlarnas prins kastar han ut djävlar.

Mar 3:23 Då kallade han dem till sig, och sade till dem i liknelser, Hur kan Satan kasta ut Satan?

Mar 3:24 Och om ett rike är delat mot sig självt, kan det riket inte bestå.

Mar 3:25 Och om ett hus är delat mot sig självt, kan det huset inte bestå.

Mar 3:26 Och om Satan reser sig mot sig själv, och bliver delad, kan han inte bestå, utan har sitt slut.

Mar 3:27 Ingen kan gå in i en stark mans hus, och plundra hans ägodelar, om han inte först binder den starke mannen; och sedan plundrar hans hus.

Mar 3:28 Sannerligen säger jag till er, Alla synder skall bliva förlåtna för sönerna av människor, och alla hädelser varhelst de hädas:

Mar 3:29 Men han som skall häda mot den Helige Ande får aldrig förlåtelse, utan är i fara för evig fördömelse:

Mar 3:30 Ty de sade, Han har en oren ande.

Mar 3:31 ¶ Då kom hans bröder och hans mor, och, de stod utanför, och sände bud till honom, och kallade på honom.

Mar 3:32 Och då satt folket runt omkring honom, och sade till honom, Se, din mor och dina bröder är ute och letar efter dig.

Mar 3:33 Och han svarade dem, och sade, Vem är min moder, eller mina bröder?

Mar 3:34 Och han såg sig omkring på dem som satt runt omkring honom, och sade, Se min moder och mina bröder!

Mar 3:35 Ty var och en som skall göra Guds vilja, han är min broder, och min syster och min moder.

Markus, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜16 TOP

MARKUS, KAPITEL 4

1. Liknelsen om såningsmannen 14. och dess betydelse. 21. Vi måste dela med oss av vår kunskaps ljus till andra. 26. Liknelsen om fröet som växer i hemlighet 30. och om senapskornet. 35. Kristus stillar stormen på Havet.


Mar 4:1 OCH han började åter att undervisa vid havet: och en stor folkskara människor samlades till honom, så att han klev ombord på ett skepp, och satt i den ute på havet; och hela folkskaran befann sig vid havet på stranden.

Mar 4:2 Och han lärde dem många ting genom liknelser, och sade till dem i sin lära,

Mar 4:3 Lyssna; Se, en såddare har gått ut för att så:

Mar 4:4 Och det hände sig, att när han sådde, föll en del av det som han sådde på vägen, och luftens fåglar kom och åt upp det.

Mar 4:5 Och en del föll på stenig mark, där den inte hade mycket jord; och genast sköt den upp, men eftersom den inte hade djup jord:

Mar 4:6 När solen gick upp, brändes den; och eftersom den inte hade någon rot, torkade den bort.

Mar 4:7 En del föll bland törnen, och törnena växte upp, och kvävde den, så att den inte gav någon frukt.

Mar 4:8 Andra föll på god jord, och gav frukt som växte upp och blev större; och gav trettiofalt, somliga sextiofalt, och somliga hundrafalt.

Mar 4:9 Och han sade till dem, Han som har öron att höra, han må höra.

Mar 4:10 Och när han var ensam, frågade de tolv som stod runt omkring honom om liknelsen.

Mar 4:11 Och han sade till dem, Det är er givet att känna till Guds rikes mysterium: men för dem som står utanför, sker allt detta i liknelser:

Mar 4:12  att de må se, och inte uppfatta; att de må höra, och inte förstå; för att de inte vid något tillfälle skulle bli konverterade, och deras synder skulle bli dem förlåtna.

Mar 4:13 Och han sade till dem, Känner ni inte till denna liknelse? och hur skall ni då kunna känna till alla liknelser?

Mar 4:14 ¶ Såningsmannen sår ordet.

Mar 4:15 Och dessa är de vid sidan av vägen, där ordet har såtts; men när de hava hört det, kommer Satan genast, och tar bort det ord som har såtts i deras hjärtan.

Mar 4:16 Och dessa är likaså de som sås på stenig mark; som, när de har hört ordet, omedelbart tar emot det med glädje;

Mar 4:17 Och de har ingen rot i sig själva, och så uthärdar de bara för en tid; sedan, när det uppstår lidande eller förföljelse för ordets skull, blir de genast kränkta.

Mar 4:18 Och de som sås bland törnen; är de som hör ordet,

Mar 4:19 Och denna världens bekymmer, och rikedomens bedräglighet, och de andra tingens lustar som tränger in, och kväver ordet, så att det blir ofruktbart.

Mar 4:20 Och dessa är de som sås på god jord; de som höra ordet, och ta emot det, och bär fram frukt, somliga trettiofalt, somliga sextiofalt, och somliga hundrafalt.

Mar 4:21 Och han sade till dem, Är det meningen att ett ljus som tas med för att ställas under en skäppa, eller under en bädd? och inte för att ställas på en ljusstake?

Mar 4:22 Ty det finns ingenting som är dolt, och som inte skall bli manifesterat; inte heller förblev något hemligt, som inte skall komma ut.

Mar 4:23 Om någon man har öron att höra med, må han höra.

Mar 4:24 Och han sade till dem, Ge akt på vad ni hör: med vilken måttstock ni mäter, det skall mätas åt er: och till er som hör skall mer bliva givet.

Mar 4:25 Ty han som har, åt honom skall det bliva givet: och han som inte har, från honom skall det tas även det han har.

Mar 4:26 ¶ Och han sade, Så är Guds rike, som om en man kastar ut säd i jorden;

Mar 4:27 Och som sover, och stiger upp natt och dag, och fröet skjuter upp och växer upp, utan att han vet hur.

Mar 4:28 Ty jorden bär frukt av sig själv; först bladet, sedan axet, och därefter den mogna grödan i axet.

Mar 4:29 Men när frukten har kommit fram, sätter han genast in lien, ty skörden är kommen.

Mar 4:30 ¶ Och han sade, Vartill skall vi likna Guds rike? eller med vad skall vi jämföra det?

Mar 4:31 Det är som ett senapskorn, som, när det sås i jorden, är mindre än alla de frön som finns i jorden:

Mar 4:32 Men när den sås, växer den upp, och blir större än alla örter, och skjuter ut stora grenar; så att luftens fåglar kan slå sig ned i dess skugga.

Mar 4:33 Och med många sådana liknelser talade han ordet till dem, allteftersom de kunde höra det.

Mar 4:34 Men utan en liknelse talade han inte till dem; och när de var ensamma, förklarade han alla ting för sina lärjungar.

Mar 4:35 Samma dag, när det var afton, sade han till dem, Låt oss bege oss över till andra sidan.

Mar 4:36 Och när de hade sänt iväg folkskaran, tog de med honom i skeppet som han var. Och med honom var också andra små skepp.

Mar 4:37 Och då uppstod det en kraftig storm, och vågorna slog mot skeppet, så att den nu blev översvämmad.

Mar 4:38 Och han låg i den bakre delen av skeppet, och sov på en kudde: och de väckte honom, och sade till honom, Mästare, bryr du dig inte om att vi förgås?

Mar 4:39 Och han stod upp, och gav vindarna en tillsägelse, och sade till havet, Lugna dig, var stilla. Och vinden upphörde, och det blev alldeles stilla.

Mar 4:40 Och han sade till dem, Varför är ni så rädda, och hur kommer det sig att ni inte har någon tro?

Mar 4:41 Och de fruktade mycket, och sade till varandra, Vad är detta för en människa, att till och med vinden och havet lyder honom?

Markus, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜16 TOP

MARKUS, KAPITEL 5

1. Kristus befriar den besatte från Legionen av djävlar,. 13. De går in i svinen. 25. Han helar kvinnan med blodsutgjutning. 35. och uppväcker Jairus dotter från döden.


Mar 5:1 OCH de kom över till andra sidan havet, in till Gadaréernas land.

Mar 5:2 Och när han kom ut ur skeppet, genast mötte honom ut ur gravarna en man med en oren ande,

Mar 5:3 Han bodde bland gravarna; och ingen man kunde binda honom, nej, inte ens med kedjor:

Mar 5:4 Eftersom han ofta hade varit bunden med fotbojor och kedjor, men han hade själv ryckt sönder kedjorna, och fotbojorna blevo krossade i bitar: inte heller kunde någon man tygla honom.

Mar 5:5 Och alltid, natt och dag, var han i bergen, och i gravarna, gråtande, och skar sig själv med stenar.

Mar 5:6 Men när han fick se Jesus i fjärran, sprang han och tillbad honom,

Mar 5:7 Och ropade med hög röst, och sade, Vad har jag med dig att göra, Jesus, du Son till den högste Guden? Jag besvärjer dig vid Gud, att du inte skall plåga mig.

Mar 5:8 Ty han sade till honom, Kom ut ur mannen, du orena ande.

Mar 5:9 Och han frågade honom, Vad är ditt namn? Och han svarade, och sade, Mitt namn är Legion: ty vi äro många.

Mar 5:10 Och han bad honom enträget att han icke skulle skicka iväg dem ut ur landet.

Mar 5:11 Nu fanns det i närheten av bergen en stor hjord med svin som åt.

Mar 5:12 Och alla djävlarna bönföll honom och sade: Sänd oss in i svinen, så att vi kan träda in i dem.

Mar 5:13 Och Jesus gav dem genast sin tillåtelse. Och de orena andarna gingo ut och trädde in i svinen; och hjorden störtade våldsamt nedför en brant ner i havet (de voro omkring två tusen;) och kvävdes i havet.

Mar 5:14 Och de som hade gett svinen mat flydde, och berättade det i staden, och på landet. Och de gick ut för att se vad som hade skett.

Mar 5:15 Och de kom till Jesus, och närde såg honom, som var besatt av djävulen, och hade legionen, sitta, och vara klädd, och vid sina sinnens fulla bruk, blev de rädda.

Mar 5:16 Och de som hade sett det berättade för dem hur det hade gått för honom som var besatt av djävulen, och även angående svinen.

Mar 5:17 Och de började be honom att lämna deras kust.

Mar 5:18 Och när han hade kommit in i skeppet, bad han som hade varit besatt av djävulen att han skulle få vara med honom.

Mar 5:19 Men Jesus lät honom inte göra det, utan sade till honom, Gå hem till dina vänner, och berätta för dem huru stora ting Herren har gjort för dig, och huru han har förbarmat sig över dig.

Mar 5:20 Och han gick därifrån, och började i Dekapolis förtälja hur stora ting Jesus hade gjort för honom: och alla människor förundrades.

Mar 5:21 När Jesus åter hade passerat med skepp över till andra sidan, samlades mycket folk kring honom: och han var nära havet.

Mar 5:22 Och, se, då kom en av synagogans föreståndare dit, vid namn Jairus; och när han såg honom, föll han ned för hans fötter,

Mar 5:23 Och han bad honom storligen, och sade, Min lilla dotter ligger i dödsnöd: Jag ber dig, kom och lägg dina händer på henne, så att hon blir helad; och hon skall leva.

Mar 5:24 Och Jesus gick med honom; och mycket folk följde honom, och trängde sig på honom.

Mar 5:25 Och en viss kvinna som hade haft blodsutgjutning i tolv år,

Mar 5:26 Hon hade genomgått mycket av många läkare, och hade förbrukat allt vad hon ägde, men blev inte bättre, utan blev snarare sämre,

Mar 5:27 När hon hade hört om Jesus, kom hon genom trängseln bakifrån, och rörde vid hans klädesplagg.

Mar 5:28 Ty hon sade, Om jag bara får röra vid hans kläder, så blir jag frisk.

Mar 5:29 Och genast torkade hennes blodflöde ut; och hon kände i sin kropp att hon var helad från denna plåga.

Mar 5:30 Då förstod Jesus, genast att kraften hade gått ut ur honom, och vände sig om i trängseln, och sade, Vem har rört vid mina kläder?

Mar 5:31 Då sade hans lärjungar till honom, Du ser hur folkskaran tränger sig på dig, och du säger, Vem har rört vid mig?

Mar 5:32 Och han såg sig omkring för att få se henne som hade gjort detta.

Mar 5:33 Men kvinnan som visste vad som hade skett i henne, kom och föll ner inför honom, och berättade hela sanningen för honom med fruktan och bävan.

Mar 5:34 Och han sade till henne, Dotter, din tro har gjort dig frisk; gå i frid, och var helad från din plåga.

Mar 5:35 Medan han ännu talade, kom där vissa från synagogföreståndarens hus som sade, Din dotter är död: varför besvärar du Mästaren ytterligare?

Mar 5:36 När Jesus hörde vad som hade sagts, sade han till föreståndaren för synagogan, Var inte rädd, utan tro.

Mar 5:37 Och han tillät ingen annan följa honom, utom Petrus, och Jakob, och Johannes som är broder till Jakob.

Mar 5:38 När han kom till synagogans föreståndares hus, fick han se tumultet, och dem som grät och klagade mycket.

Mar 5:39 Och när han kom in, sade han till dem, Varför väsnas ni, och gråter? flickan är inte död, utan hon sover.

Mar 5:40 Och de skrattade åt honom. Men när han hade drivit ut dem alla, tog han flickans fader och moder, och dem som voro med honom, och gick in där flickan låg.

Mar 5:41 Och han tog jungfrun vid handen, och sade till henne, Talita kumi; vilket betyder, Jungfru, jag säger till dig: Stå upp.

Mar 5:42 Och flickan stod genast upp, och gick, ty hon var tolv år gammal. Och de förvånades med stor förundran.

Mar 5:43 Och han bjöd dem strängt att ingen skulle få veta det; och kommenterade dem att något skulle givas åt henne att äta.

Markus, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜16 TOP

MARKUS, KAPITEL 6

1. Kristus är föraktad av sina landsmän. 7. Han ger de tolv makt över orena andar. 14. Olika åsikter om Kristus. 18. Johannes Döparen halshuggs, 29. och begravs. 30. Apostlarna återvänder från sin predikan. 34. Miraklet med fem bröd och två fiskar. 45. Kristus går på Havet: 53. Och helar alla som rör vid honom.


Mar 6:1 OCH han gick därifrån, och kom till sitt eget land; och hans lärjungar följde honom.

Mar 6:2 När sabbatsdagen hade kommit, började han undervisa i synagogan: och många som hörde honom förundrade sig, och sade, Varifrån har denne man fått dessa ting? och vad är det för vishet som har givits honom, att till och med sådana mäktiga verk är utförda av hans händer?

Mar 6:3 Är inte denne snickaren, Marias son, broder till Jakob, Joses, Juda och Simon, och är inte hans systrar här hos oss? Och de blev kränkta över honom.

Mar 6:4 Men Jesus sade till dem, En profet är inte utan ära, utom i sitt eget land, och bland sina släktingar, och i sitt eget hus.

Mar 6:5 Och han kunde inte göra något mäktigt verk där, utom att han lade sina händer på några få sjuka människor, och helade dem.

Mar 6:6 Och han förundrades över deras otrohet. Och han gick runt i byarna, och undervisade.

Mar 6:7 ¶ Och han kallade till sig de tolv, och började sända ut dem två och två; och gav dem makt över orena andar;

Mar 6:8 Och han befallde dem att de inte skulle ta med sig något annat än en stav; ingen matväska, inget bröd, och inga pengar i sin pengapåse:

Mar 6:9 Men var skodda med sandaler; och ni får inte ta på er två rockar.

Mar 6:10 Och han sade till dem, På vilken plats ni än går in i ett hus, så stannar ni där tills ni lämnar den platsen.

Mar 6:11 Och den som inte tar emot er, och inte heller hör er, när ni går därifrån, skall ni skaka av stoftet under era fötter, till ett vittnesbörd mot dem. Sannerligen säger jag till er, På domens dag skall Sodom och Gomorra få det bättre än den staden.

Mar 6:12 Och de gick ut, och predikade att människorna skulle omvända sig.

Mar 6:13 Och de kastade ut många djävlar, och smorde många som var sjuka med olja, och helade dem.

Mar 6:14 När kung Herodes hörde talas om honom; (ty hans namn hade blivit känt:) och han sade, Johannes Döparen har uppstått från de döda, och därför visar sig i honom mäktiga verk.

Mar 6:15 Andra sade, Det är Elia. Och andra sade, Det är en profet, eller en av profeterna.

Mar 6:16 Men när Herodes hörde detta, sade han, Det är Johannes, som jag har halshuggit: han har uppstått från de döda.

Mar 6:17 Ty Herodes hade själv sänt ut och gripit Johannes, och låtit fängsla honom för Herodias skull, sin broder Filippos hustru: eftersom han hade gift sig med henne.

Mar 6:18 Johannes hade nämligen sagt till Herodes, Det är icke tillåtet för dig att hava din broders hustru.

Mar 6:19 Herodias bråkade med honom, och ville döda honom; men kunde inte göra det:

Mar 6:20 Ty Herodes fruktade Johannes, eftersom han visste att han var en rättfärdig och helig man, och han iakttog honom; och när han hörde honom, gjorde han många ting, och hörde honom gladeligen.

Mar 6:21 Och när en lämplig dag kom, höll Herodes på sin födelsedag en festmåltid för sina herrar, och befälhavarna, och för de främsta i Galiléen;

Mar 6:22 Och när dotter till nämnda Herodias kom in, och dansade, och gladde Herodes och dem som satt hos honom, sade kungen till flickan, Be mig om vad du vill, så skall jag ge dig det.

Mar 6:23 Och han svor henne en ed, Vad du än ber mig om, skall jag giva dig det, till hälften av mitt rike.

Mar 6:24 Då gick hon ut, och sade till sin mor, Vad skall jag be om? Hon svarade, Johannes döparens huvud.

Mar 6:25 Och då kom hon genast in till kungen, och bad, och sade, Jag vill att du nu och här skall giva mig Johannes döparens huvud på ett fat.

Mar 6:26 Och kungen blev mycket ledsen; men för sin eds skull, och för deras skull som satt hos honom, ville han inte avvisa henne.

Mar 6:27 Och genast sände kungen en bödel, och befallde honom att hämta hans huvud: och han gick och halshögg honom i fängelset,

Mar 6:28 Och han tog fram hans huvud på ett fat, och gav det åt flickan: och flickan gav det åt sin moder.

Mar 6:29 När hans lärjungar hörde detta, kom de och tog hans döda kropp, och lade den i en grav.

Mar 6:30 Och apostlarna församlade sig till Jesus, och berättade allt för honom, både vad de hade gjort, och vad de hade lärt.

Mar 6:31 Och han sade till dem, Gå ut på en öde plats, och vila en stund: ty många kom och gick, och de hade inte ens tid att äta.

Mar 6:32 Och de begav sig enskilt med ett skepp till en öde plats.

Mar 6:33 Och folket såg dem gå bort, kände många igen honom, och sprang dit till fots från alla städer, och kom fram före dem, och samlades till honom.

Mar 6:34 Och Jesus, när han kom ut, fick han se mycket folk, och blev rörd av medlidande med dem, eftersom de var som får utan herde: och han började undervisa dem om många saker.

Mar 6:35 Och när dagen hade gått mot sitt slut, trädde hans lärjungar fram till honom, och sade, Detta är en öde plats, och nu är det redan sent:

Mar 6:36 Skicka iväg dem, att de må gå till landsbygden omkring, och in till byarna, och köpa sig bröd: ty de har ingenting att äta.

Mar 6:37 Han svarade och sade till dem, Ge ni dem att äta. Och de sade till honom, Skall vi gå och köpa bröd för tvåhundra penningar, och ge dem att äta?

Mar 6:38 Han sade till dem, Hur många bröd har ni? gå och se efter. Och när de nu visste det, sade de, Fem, och två fiskar.

Mar 6:39 Och han befallde dem att få alla att sätta sig ner i grupper på det gröna gräset.

Mar 6:40 Och de satte sig ned i led, i hundratal, och i femtiotal.

Mar 6:41 Och när han hade tagit de fem bröden och de två fiskarna, såg han upp mot himmelen, och välsignade, och bröt bröden, och gav dem åt sina lärjungar för att de skulle ställa dem inför dem; och de två fiskarna delade han bland dem alla.

Mar 6:42 Och de åt alla, och blev mätta.

Mar 6:43 Och de tog upp tolv korgar, fulla av bröd och fiskbitar

Mar 6:44 Och de som åt av bröden var omkring fem tusen män.

Mar 6:45 Och genast uppmanade han sina lärjungar att stiga ombord på skeppet, och gå över till andra sidan till Betsaida, medan han sände bort folket.

Mar 6:46 När han hade sänt bort dem, gick han upp på ett berg för att bedja.

Mar 6:47 När det blev kväll, låg skeppet mitt ute på havet, och han var ensam på land.

Mar 6:48 Och han såg dem anstränga sig för att ro; ty vinden var emot dem: och vid fjärde vakten på natten kom han till dem, gående på havet, och han skulle ha gått förbi dem.

Mar 6:49 Men när de såg honom gå på havet, trodde de att det var en ande, och de ropade:

Mar 6:50 Ty de såg honom, alla och blev upprörda. Han talade genast med dem och sade till dem, Var vid gott mod: det är jag; var inte rädda.

Mar 6:51 Och han gick upp till dem i skeppet; och vinden upphörde: och de blev mycket förvånade, och förundrade sig själva.

Mar 6:52 Ty de tänkte inte på miraklet med bröden: utan deras hjärta var förhärdat.

Mar 6:53 När de sedan hade passerat över, kom de in i Gennesarets land, och drev in till stranden.

Mar 6:54 Och när de hade stigit av skeppet, genast kände de igen honom,

Mar 6:55 Och de sprang genom hela trakten runt omkring, och började bära omkring de sjuka på bäddar, där de hörde att han var.

Mar 6:56 Och varhelst han kom in, i byar, städer, eller på landsbygden, lade de sjuka på gatorna, och bad honom att de skulle få röra vid honom, om det så bara var vid fållen av hans klädesplagg: och så många som rörde vid honom blev friska.

Markus, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜16 TOP

MARKUS, KAPITEL 7

1. Fariséerna finner fel i att lärjungarna äter med otvättade händer. 8. De bryter Guds bud genom människotraditioner. 14. Kött orenar inte människan. 24. Han helar den Syrofeniciska kvinnans dotter från en oren ande, 31. och en som var döv, och stammade i sitt tal.


Mar 7:1 DÅ samlades Fariséerna och några av de skriftlärda, som hade kommit från Jerusalem, till honom.

Mar 7:2 Och när de såg att några av hans lärjungar åt bröd med orena, det vill säga otvättade, händer, då klandrade de honom.

Mar 7:3 Ty Fariséerna och alla Judar äter inte, om de inte tvår sina händer ofta, utan håller fast vid de äldres tradition.

Mar 7:4 Och när de kommer från marknaden, får de inte äta, utan att tvätta sig. Och många andra saker, som de har fått lära sig att hålla, såsom att tvätta bägare, och skålar, och kopparkärl, och bord.

Mar 7:5 Då frågade Fariséerna och de skriftlärda honom, Varför vandrar dina lärjungar inte enligt de äldstes tradition, utan äter bröd med otvättade händer?

Mar 7:6 Då svarade han och sade till dem, Det är väl vad Jesaja har profeterat om eder, hycklare, så som det står skrivet, Detta folk hedrar mig med sina läppar, men deras hjärta är långt ifrån mig.

Mar 7:7 Men de dyrkar mig förgäves, ty de lär ut doktriner som är människobud.

Mar 7:8 Ni har ju åsidosatt Guds bud och håller er till människornas traditioner, såsom att tvätta skålar och bägare: och många andra liknande saker som ni gör.

Mar 7:9 Då sade han till dem, Mycket väl förkastar ni Guds bud, för att ni må hålla er egen tradition.

Mar 7:10 Ty Mose har sagt, Hedra din fader och din moder; och, Vem som än förbannar sin fader eller sin moder, han skall i döden dö:

Mar 7:11 Men ni säger, Om en man skall säga till sin fader eller moder, Det är korban, det vill säga, en offergåva, som du kan få nytta av genom mig; han skall vara fri.

Mar 7:12 Och ni skall inte längre tillåta honom att göra något för sin far eller sin mor;

Mar 7:13 Och gören Guds ord verkningslöst genom den tradition som ni har överlåtit: och många liknande saker gören ni.

Mar 7:14 Och när han hade kallat allt folket till sig, sade han till dem, Hör på mig, var och en av er, och förstå:

Mar 7:15 Det finns ingenting som kommer in i en man, och som kan orena honom: men det som kommer ut ur honom, är det som orenar honom.

Mar 7:16 Om någon har öron för att höra, må han höra.

Mar 7:17 När han nu hade gått in i huset från folket, frågade hans lärjungar honom om liknelsen.

Mar 7:18 Och han sade till dem, Är det så att ni också är oförstående? Förstår ni inte, att vad som än kommer in i mannen utifrån, så kan det inte besudla honom;

Mar 7:19 Eftersom den inte kommer in i hans hjärta, utan i hans mage, och går ut i avträdet, och renar allt kött?

Mar 7:20 Och han sade, Det som kommer ut ur människan, är det som orenar människan.

Mar 7:21 Ty inifrån, ur människornas hjärtan, kommer onda tankar, äktenskapsbrott, otukt, mord,

Mar 7:22 Stölder, girighet, ondska, bedrägeri, lösaktighet, avund, hädelse, stolthet, dårskap:

Mar 7:23 Allt detta onda kommer inifrån, och besudlar människan.

Mar 7:24 ¶ Och därifrån stod han upp, och begav sig till gränsen mellan Tyrus och Sidon, och gick in i ett hus, och ville att ingen skulle få veta det: men han kunde inte gömma sig.

Mar 7:25 När en viss kvinna, vars unga dotter hade en oren ande, hörde talas om honom, kom hon och föll ned för hans fötter:

Mar 7:26 Kvinnan var av Grekisk och Syriskfenicisk härkomst, och hon bad honom att han skulle driva ut djävulen ur hennes dotter.

Mar 7:27 Men Jesus sade till henne, Låt barnen först bli mätta: ty det är inte rätt att ta barnens bröd, och kasta det åt hundarna.

Mar 7:28 Hon svarade och sade till honom, Ja, Herre: men hundarna under bordet äter av barnens smulor.

Mar 7:29 Och han sade till henne, För detta ords skull gå din väg; djävulen har gått ut ur din dotter.

Mar 7:30 När hon kom hem till sitt hus, fann hon att djävulen hade gått ut och att hennes dotter låg på bädden.

Mar 7:31 ¶ Och åter lämnade han Tyrus och Sidons kuster, och kom till Galileiska havet, mitt genom Dekapolis kuster.

Mar 7:32 Och de förde till honom en döv och talhandikappad man, och de bad honom lägga sin hand på honom.

Mar 7:33 Och han tog honom åt sidan från folket, och satte sina fingrar i hans öron, och spottade, och rörde vid hans tunga;

Mar 7:34 Och när han såg upp mot himmelen, suckade han, och sade till honom, Effata, det vill säga, Öppna dig.

Mar 7:35 Och strax öppnades hans öron, och hans tungas band löstes, och han talade klart och tydligt.

Mar 7:36 Och han befallde dem att de inte skulle berätta det för någon: men ju mer han befallde dem, desto mer offentliggjorde de det;

Mar 7:37 Och de förundrade sig, och sade, Han har gjort allting väl: han gör både döva hörande, och stumma talande.

Markus, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜16 TOP

MARKUS, KAPITEL 8

1. Kristus föder folket på ett mirakulöst sätt. 10. Han vägrar att ge ett tecken till Fariséerna. 14. Han varnar sina lärjungar att akta sig för Fariséernas och för Herodes' surdeg. 22. Han giver en blind man synen tillbaka. 27. Han erkänner att han är Kristus, som skulle lida och uppstå igen: 34. och uppmanar till tålamod vid förföljelse för bekännelsen av Evangeliet.


Mar 8:1 I de dagarna var folkskaran mycket stor, och hade ingenting att äta, men Jesus kallade sina lärjungar till sig,och sade till dem,

Mar 8:2 Jag förbarmar mig över folket, eftersom de nu har varit hos mig i tre dagar, och inte har något att äta:

Mar 8:3 Och om jag låter dem fasta i sina egna hus, så kommer de att svimma på vägen: eftersom många av dem har kommit långväga ifrån.

Mar 8:4 Då svarade hans lärjungar honom, Varifrån kan någon mätta dessa människor med bröd här i vildmarken?

Mar 8:5 Och han frågade dem, Hur många bröd har ni? De svarade, Sju.

Mar 8:6 Och han befallde folket att sätta sig ned på marken: sedan tog han de sju bröden, och tackade, och bröt dem, och gav dem åt sina lärjungar, för att de skulle ställa dem fram inför folketoch de ställde fram dem inför folket.

Mar 8:7 Och de hade några småfiskar: och han välsignade dem, och kommenderade att de skulle ställa fram dem.

Mar 8:8 Och de åt och blev mätta: och av det som blev kvar av den delade födan tog de upp sju korgar.

Mar 8:9 Och de som hade ätit utgjorde omkring fyra tusen personer: och han skickade iväg dem.

Mar 8:10 ¶ Och han steg genast ombord på ett skepp med sina lärjungar, och kom till trakten av Dalmanuta.

Mar 8:11 Och då trädde Fariséerna fram, och började fråga honom, och begärde av honom ett tecken från himmelen, och frestade honom.

Mar 8:12 Och han suckade djupt i sin ande, och sade, Varför söker detta släkte efter ett tecken? sannerligen säger jag till er, Det skall inte ges något tecken till denna generation.

Mar 8:13 Och han lämnade dem, och gick åter ombord på skeppet och begav sig till andra sidan.

Mar 8:14 ¶ Nu hade lärjungarna glömt att ta med sig bröd, och de hade inte heller mer än ett bröd med sig i skeppet.

Mar 8:15 Och han gav dem en uppmaning, och sade, Se upp, akta er för Fariséernas surdeg, och för Herodes surdeg.

Mar 8:16 Och de tänkte inbördes, och sade, Det är för att vi inte har något bröd.

Mar 8:17 När Jesus fick veta detta, sade han till dem, Varför resonerar ni, eftersom ni inte har något bröd? uppfattar ni det ännu inte, och förstår ni det inte heller? har ni ännu era hjärtan förhärdade?

Mar 8:18 Ni har ögon, och ser ni inte? och ni har öron, och hör ni inte? och kommer ni inte ihåg?

Mar 8:19 När jag bröt de fem bröden bland fem tusen, hur många korgar fulla med brödbitar tog ni då upp? De svarade honom, Tolv.

Mar 8:20 Och när de sju av de fyra tusen blev upptagna, hur många korgar fulla med brödbitar tog ni då upp? Och de svarade, Sju.

Mar 8:21 Och han sade till dem, Hur kan det komma sig att ni icke förstår?

Mar 8:22 ¶ Och när han kom till Betsaida; förde de en blind man till honom, och bad honom att röra vid honom.

Mar 8:23 Då tog han den blinde mannen vid handen, och förde honom ut ur staden; och när han hade spottat på hans ögon, och lagt händerna på honom, frågade han honom om han såg något.

Mar 8:24 Och han såg upp, och sade, Jag ser endast människor såsom träd, som vandrar.

Mar 8:25 Därefter lade han åter händerna på hans ögon, och lät honom se upp: då blev han återställd, och kunde se alla människor klart och tydligt.

Mar 8:26 Och han lät honom gå hem till sitt hus, och sade, Gå inte in i staden, och säg det inte heller till någon i staden.

Mar 8:27 Och Jesus gick ut, med sina lärjungar till byarna i Cesarea Filippi: och på vägen frågade han sina lärjungar, och sade till dem, Vem säger människorna att jag är?

Mar 8:28 De svarade, Johannes Döparen: men några sade, Elia; och andra, En av profeterna.

Mar 8:29 Och han sade till dem, Men vem säger ni att jag är? Och Petrus svarade och sade till honom, Du äro Kristus.

Mar 8:30 Och han befallde dem att de inte skulle berätta för någon om honom.

Mar 8:31 Och han började undervisa dem, att Människosonen måste lida mycket, och bli förkastad av de äldste, och av översteprästerna, och de skriftlärda, och att dödas, men att han efter tre dagar skulle uppstå igen.

Mar 8:32 Och han talade detta ord öppet. Då tog Petrus honom till sig, och började tillrättavisa honom.

Mar 8:33 Men när han vände sig om och såg på sina lärjungar, tillrättavisade han Petrus, och sade, Håll dig bakom mig, Satan: ty du besinnar inte vad som är av Gud, utan vad som är av människor.

Mar 8:34 ¶ Och när han hade kallat folket till sig och även sina lärjungar, sade han till dem, Var och en som vill följa efter mig, han skall förneka sig själv, och ta sitt kors, och följa mig.

Mar 8:35 Ty var och en som vill rädda sitt liv skall förlora det; men var och en som förlorar sitt liv för min och evangeliets skull, skall rädda det.

Mar 8:36 Ty vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen, och förlorar sin egen själ?

Mar 8:37 Eller vad skall en människa ge i utbyte mot sin själ?

Mar 8:38 Var och en som alltså skäms för mig och mina ord i denna otrogna och syndiga generation; för honom skall också Människosonen skämmas, när han kommer i sin Faders härlighet med de heliga änglarna.

Markus, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜16 TOP

MARKUS, KAPITEL 9

2. Jesus transfigureras. 11. Han instruerar sina lärjungar, om Elias' ankomst: 14. han kastar ut en stum och döv ande: 30. han förutsäger sin död och uppståndelse: 33. han uppmanar sina lärjungar till ödmjukhet: 38. han uppmanar dem, att inte förbjuda dem som inte är emot dem, inte heller att göra anstöt mot någon av de troende.


Mar 9:1 OCH han sade till dem, Sannerligen säger jag till er: Det finns några av dem som står här som inte skall smaka döden, förrän de har sett Guds rike komma med kraft.

Mar 9:2 ¶ Sex dagar senare tog Jesus med sig Petrus, och Jakob, och Johannes, och förde dem upp på ett högt berg, där de var ensamma: och han förvandlades inför dem.

Mar 9:3 Och hans klädsel blev skinande, alldeles vita såsom snö; så vita som ingen tygblekare på jorden kan göra dem.

Mar 9:4 Och för dem visade sig Elia tillsammans med Moses: och de talade med Jesus.

Mar 9:5 Petrus svarade och sade till Jesus, Mästare, det är bra att vi är här: och låt oss göra tre hyddor; en för dig, en för Moses, och en för Elia.

Mar 9:6 Ty han visste inte vad han skulle säga; och de var mycket rädda.

Mar 9:7 Och ett moln överskuggade dem: och en röst kom från molnet, och sade, Denne är min älskade Son: hör honom.

Mar 9:8 Och plötsligt, när de hade sett sig omkring, såg de ingen annan människa, utom Jesus som var ensam med dem.

Mar 9:9 Och när de sedan steg ned från berget, befallde han dem att de inte skulle berätta för någon vad de hade sett, förrän Människosonen hade uppstått från de döda.

Mar 9:10 Och de höll dessa ord för sig själva, och frågade varandra vad uppståndelsen från de döda skulle betyda.

Mar 9:11 Och de frågade honom, och sade, Varför säger de skriftlärda att Elia först måste komma?

Mar 9:12 Och han svarade och sade till dem, Elia kommer verkligen först, och upprättar allting; och hur det äro skrivet om Människosonen att han måste lida mycket och göras till intet.

Mar 9:13 Men jag säger er, Elia har verkligen kommit, och de har gjort med honom vad de ville, såsom det är skrivet om honom.

Mar 9:14 ¶ När han kom till sina lärjungar, såg han en stor folkskara omkring dem, och de skriftlärda som ställde frågor tillsammans med dem.

Mar 9:15 Och genast blev allt folket, när de såg honom, mycket förvånade, och de sprang fram till honom och hälsade på honom.

Mar 9:16 Och han frågade de skriftlärda, Vad frågar ni dem?

Mar 9:17 Då svarade en av folket och sade, Mästare, jag har fört till dig min son, som har en stum ande;

Mar 9:18 Och var som helst tar han tag i honom, han får honom att krampa: och han tuggar fradga, och gnisslar sina tänder, och tynar bort: och jag talade med dina lärjungar att de skulle kasta ut honom; och de kunde inte.

Mar 9:19 Då svarar han honom, och säger, O du trolösa generation, hur länge skall jag vara med dig? hur länge skall jag stå ut med er? för honom till mig.

Mar 9:20 Och de hämtade honom till honom: och när han såg honom, genast tog anden tag i honom; och han föll till marken, vältrade sig och tuggade fradga.

Mar 9:21 Och han frågade hans fader, Hur länge är det sedan detta har hänt honom? Och han svarade, Alltsedan han var barn.

Mar 9:22 Och ofta har den kastat honom in i eld, och ner i vatten, för att förgöra honom: men om du kan göra något, förbarma dig över oss, och hjälp oss.

Mar 9:23 Jesus sa till honom, Om du kan tro, allt är möjligt för honom som tror.

Mar 9:24 Och genast ropade barnets fader, och sade under tårar, Herre, jag tror; må du hjälpa min misstro.

Mar 9:25 När Jesus såg att folket sprang samman, tillrättavisade han den onda anden, och sade till honom, Du stumma och döva ande, jag befaller dig, gå ut ur honom, och kom aldrig mer in i honom.

Mar 9:26 Och anden ropade, och tog ett våldsamt tag i honom, och kom ut ur honom: och han var som en död; i den mån att många sade, Han är död.

Mar 9:27 Men Jesus tog honom vid handen, och lyfte upp honom; och han stod upp.

Mar 9:28 När han sedan kom in i huset, frågade hans lärjungar honom i enrum, Varför kunde vi inte driva ut honom?

Mar 9:29 Och han sade till dem, Denna sort kan icke komma fram av något annat, än av bön och fasta.

Mar 9:30 ¶ Och de bröt upp därifrån, och gick genom Galiléen; men han ville inte att någon skulle få veta det.

Mar 9:31 Ty han undervisade sina lärjungar, och sade till dem, Människosonen skall överlämnas i människornas händer, och de skall döda honom; men sedan han har dödats skall han uppstå på tredje dagen.

Mar 9:32 Men de förstod inte detta ord, och vågade inte fråga honom.

Mar 9:33 ¶ Och när han kom till Kapernaum: frågade han dem i huset, Vad var det som ni tvistade sinsemellan på vägen?

Mar 9:34 Men de förblev tysta: ty på vägen hade de tvistat sinsemellan, vem som skulle vara den störste.

Mar 9:35 Då satte han sig ned, och kallade de tolv till sig, och sade till dem, Om någon vill vara den förste, så skall densamme vara den siste av alla, och allas tjänare.

Mar 9:36 Och han tog ett barn, och ställde det mitt ibland dem: och när han hade tagit det i sin famn, sade han till dem,

Mar 9:37 Var och en som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig: och var och en som tar emot mig, tar emot inte mig, utan han som har sänt mig.

Mar 9:38 Johannes svarade honom, och sade, Mästare, vi har sett att någon i ditt namn, kastar ut onda andar, men han följer inte efter oss: och vi förbjöd honom, eftersom han inte följer efter oss.

Mar 9:39 Men Jesus sade, Förbjud honom inte: ty ingen kan göra mirakler i mitt namn, som lätt kan tala illa om mig.

Mar 9:40 Ty han som inte är emot oss är på vår sida.

Mar 9:41 Ty var och en som ger er en bägare vatten att dricka i mitt namn, därför att ni tillhör Kristus, sannerligen säger jag till er, Han skall inte förlora sin lön.

Mar 9:42 Och var och en som kränker en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals, och att han kastades i havet.

Mar 9:43 Och om din hand kränker dig, så hugg av den: ty det är bättre för dig att gå in i livet som lemlästad, än att med två händer gå in i helvetet, i den eld som aldrig skall släckas:

Mar 9:44 Där deras mask inte dör, och där elden inte släcks.

Mar 9:45 Och om din fot kränker dig, så hugg av den: ty det är bättre för dig att gå in i livet halt, än att ha två fötter och bli kastad in i helvetet, i den eld som aldrig skall släckas:

Mar 9:46 Där deras mask inte dör, och där elden inte släcks.

Mar 9:47 Och om ditt öga kränker dig, så ryck ut det: ty det är bättre för dig att komma in i Guds rike med ett öga, än att med två ögon kastas in i helvetets eld:

Mar 9:48 Där deras mask inte dör, och där elden inte släcks.

Mar 9:49 Ty var och en skall saltas med eld, och varje offer skall saltas med salt.

Mar 9:50 Salt är gott: men om saltet har förlorat sin sälta, varmed vill ni då smaksätta det? Ha salt i er själva, och ha fred med varandra.


Markus, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜16 TOP

MARKUS, KAPITEL 10

2. Kristus tvistar med Fariséerna, om skilsmässa: 13. Han välsignar de barn som förs till honom: 17. Han ger en rik man råd om hur han kan ärva evigt liv: 23. Han varnar sina lärjungar för rikedomens fara: 28. Han lovar belöningar till dem som överger något för Evangeliet: 32. Han förutsäger sin död, & uppståndelse: 35. Han uppmanar de två ambitiösa kandidaterna att hellre tänka på att lida tillsammans med honom: 46. Och ger Bartimeus synen tillbaka.


Mar 10:1 OCH han stod upp därifrån, och kom till Judéens kust, på andra sidan Jordan: och folket sökte sig åter till honom: och han undervisade dem på nytt, som han brukade göra.

Mar 10:2 ¶ Fariséerna kom till honom, och frågade honom, Är det tillåtet för en man att skilja sig från sin hustru? de frestade honom.

Mar 10:3 Han svarade och sade till dem, Vad har Mose befallt er?

Mar 10:4 Och de svarade, Mose har tillåtit oss att skriva en skilsmässohandling, och att skilja sig från henne.

Mar 10:5 Jesus svarade och sade till dem, För att ni är hårda i era hjärtan har han skrivit detta bud till er.

Mar 10:6 Men från början av skapelsen gjorde Gud dem till man och kvinna.

Mar 10:7 Därför skall en man lämna sin far och sin mor, och hålla sig till sin hustru;

Mar 10:8 Och de två skall vara ett kött: så är de inte längre två, utan ett kött.

Mar 10:9 Vad därför Gud har fogat samman, låt inte människan skilja det åt.

Mar 10:10 Och i huset frågade hans lärjungar honom på nytt om samma sak.

Mar 10:11 Och han sade till dem, Var och en som skiljer sig från sin hustru och gifter sig med en annan, begår äktenskapsbrott mot henne.

Mar 10:12 Och om en kvinna skiljer sig från sin make, och gifter sig med en annan, då begår hon äktenskapsbrott.

Mar 10:13 ¶ Och de förde små barn till honom, för att han skulle röra vid dem: och hans lärjungar tillrättavisade dem som förde fram dem.

Mar 10:14 Men när Jesus såg det, blev han mycket missnöjd, och sade till dem, Låt de små barnen komma till mig, och förbjuden dem inte: ty för sådana är Guds rike.

Mar 10:15 Sannerligen säger jag till er, Var och en som inte tar emot Guds rike som ett litet barn, han skall inte komma in i det.

Mar 10:16 Och han tog upp dem i sina armar, och lade sina händer på dem, och välsignade dem.

Mar 10:17 ¶ Och när han hade gått ut på vägen, kom en springande man, och föll på knä för honom, och frågade honom, Gode Mästare, vad skall jag göra att jag må ärva evigt liv?

Mar 10:18 Jesus sade till honom, Varför kallar du mig god? Det finns ingen god utom en, nämligen, Gud.

Mar 10:19 Du känner till buden, Du skall inte begå äktenskapsbrott, Inte döda, Inte stjäla, Inte vittna falskt, Inte bedraga, Hedra din fader och din moder.

Mar 10:20 Han svarade och sade till honom, Mästare, allt detta har jag iakttagit från min ungdom.

Mar 10:21 När Jesus såg honom älskade han honom, och sade till honom, En sak fattas dig: gå din väg, sälj vad du har, och ge det du har åt de fattiga, så skall du få en skatt i himmelen: och kom, ta upp korset, och följ mig.

Mar 10:22 Och han blev ledsen över detta ord, och gick bedrövad bort: ty han hade stora ägodelar.

Mar 10:23 Jesus såg sig omkring, och sade till sina lärjungar, Hur svårt skall det inte vara för de som har rikedomar att komma in i Guds rike!

Mar 10:24 Och lärjungarna förvånades över hans ord. Men Jesus svarade igen, och sade till dem, Barn, hur svårt är det inte för dem som förtröstar på rikedomar att komma in i Guds rike!

Mar 10:25 Det är lättare för en kamel att gå genom ett nålsöga, än för en rik man att komma in i Guds rike.

Mar 10:26 Och de förundrades av häpnad, och sade till varandra, Vem kan då bli frälst?

Mar 10:27 Och Jesus såg på dem och sade, För människor är det omöjligt, men inte för Gud: för Gud är allting möjligt.

Mar 10:28 Petrus började då säga till honom, Se, vi har lämnat allt, och följt dig.

Mar 10:29 Jesus svarade och sade, Sannerligen säger jag eder, Det finns ingen som har lämnat hus, eller bröder, eller systrar, eller far, eller mor, eller hustru, eller barn, eller mark, för min skull, och för evangeliets skull,

Mar 10:30 Men han skall nu i denna tid få ett hundrafalt, hus, och bröder, och systrar, och mödrar, och barn, och mark, med förföljelser; och i den tillkommande världen evigt liv.

Mar 10:31 Men många av de första skall bliva de sista; och de sista de första.

Mar 10:32 ¶ De var på väg upp till Jerusalem; och Jesus gick före dem: och de blev förvånade; och när de följde honom; blev de rädda. Och då tog han åter de tolv, och började tala om för dem vad som skulle hända med honom,

Mar 10:33 Och sade, Se, vi går upp till Jerusalem; och Människosonen skall överlämnas åt översteprästerna, och de skriftlärda; och de skall döma honom till döden, och skall överlämna honom åt Hedningarna:

Mar 10:34 Och de skall håna honom, och gissla honom, och skall spotta på honom, och skall döda honom: men på tredje dagen skall han uppstå igen.

Mar 10:35 Och Jakob och Johannes, som är söner till Sebedaios, kom till honom, och sade, Mästare, vi vill att du skall göra för oss allt vad vi önskar.

Mar 10:36 Och han sade till dem, Vad vill ni att jag skall göra för er?

Mar 10:37 De sade till honom, Ge oss att vi må sitta, en på din högra sida, och den andre på din vänstra sida, i din härlighet.

Mar 10:38 Men Jesus sade till dem, Ni vet inte vad ni ber om: Skulle ni kunna dricka av den bägare som jag dricker av? och bliva döpta med det dop som jag är döpt med?

Mar 10:39 Och de svarade honom, Vi kan det. Jesus sade till dem, Ni skall verkligen dricka av den bägare som jag dricker av; och ni skall döpas med det dop som jag är döpt med:

Mar 10:40 Men att sitta på min högra och på min vänstra sida är inte min sak att ge; utan det skall ges åt dem för vilka det är berett.

Mar 10:41 När de tio hörde detta, blev de mycket missnöjda med Jakob och Johannes.

Mar 10:42 Men Jesus kallade dem till sig, och sade till dem, Ni vet att de som är utsedda att råda över hedningarna utövar herravälde över dem; och att deras storheter utövar makt över dem.

Mar 10:43 Men så skall det inte vara bland er: utan var och en som vill bli stor bland er, skall vara er tjänare.

Mar 10:44 Och var och en av er som vill vara den främste, skall vara allas tjänare.

Mar 10:45 Ty Människosonen har ju inte heller kommit för att låta sig tjänas, utan för att tjäna, och att giva sitt liv som lösen för många.

Mar 10:46 ¶ Och de kom till Jeriko: och när han gick ut ur Jeriko med sina lärjungar och ett stort antal människor, satt den blinde Bartimeus, son till Timeus, vid vägkanten och tiggde.

Mar 10:47 När han hörde att det var Jesus från Nasaret, började han ropa, och säga, Jesus, du Davids son, förbarma dig över mig.

Mar 10:48 Och många böd honom att han skulle tiga: men han ropade ännu mer, Du Davids son, förbarma dig över mig.

Mar 10:49 Då stod Jesus stilla och kommenderade att han skulle kallas. Och de kallade den blinde mannen, och sade till honom, Var glad, och stig upp, han kallar dig.

Mar 10:50 Då kastade han av sig sin mantel, och stod upp, och kom till Jesus.

Mar 10:51 Jesus svarade och sade till honom, Vad vill du att jag skall göra för dig? Den blinde sade till honom, Herre, att jag kunde få min syn.

Mar 10:52 Jesus sade till honom, Gå din väg; din tro har gjort dig hel. Och genast fick han sin syn, och följde Jesus på vägen.

Markus, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜16 TOP

MARKUS, KAPITEL 11

1. Kristus rider triumferande in i Jerusalem: 12. Han förbannar det fruktlösa lövträdet: 15. Han rensar templet. 20. Han uppmanar sina lärjungar till trofasthet, och att förlåta sina fiender: 27. och försvarar lagligheten av sina handlingar, av Johannes vittnesbörd, som var en man sänd av Gud.


Mar 11:1 OCH när de sedan närmade sig Jerusalem, till Betfage och Betania vid Olivberget, sände han ut två av sina lärjungar,

Mar 11:2 Och han sade till dem, Gå in i den by som ligger mitt emot er, och så snart ni har kommit in i den, skall ni finna ett åsneföl bundet, som ingen människa har suttit på; lösgör honom och för