Biblia 1873

KONUNG CARL DEN TOLFTES BIBEL

Nya Testamentet


S. PAULI EPISTEL DEN ANDRA

TILL TIMOTHEUM.

2 Timoteus, kapitel 1-4.


Gamla Testamentet, välj bok:

1 MOS2 MOS3 MOS4 MOS5 MOSJOSDOMRUT1 SAM2 SAM1 KUNG2 KUNG1 KRÖN2 KRÖNESRANEHESTJOB: PS: 1-7576-150ORDSPREDHVJESJERKLAGHESDANHOSJOELAMOSOBADJONAMIKANAHHABSEFHAGSAKMAL:

Nya Testamentet, välj bok:

MATTMARLUKJOHAPGROM1 KOR2 KORGALEFFILKOL1 TH2 TH1 TIM2 TIMTITFILEMHEBR1 PETR2 PETR1 JOH2 JOH3 JOHJAK: JUDUPP

2 Timoteus, välj kapitel:

1234
1873 Carl XII:s Bibel

2 TIMOTEUS, 1. CAPITLET

Timothei tro, gåfva. Christi verk. Paulus fången. Onesiphorus.

2Tim 1:1. Paulus, Jesu Christi Apostel, genom Guds vilja, till att predika lifsens löfte, i Christo Jesu;

2Tim 1:2. Minom kära son Timotheo: Nåd, barmhertighet, frid af Gud Fader, och Christo Jesu vårom Herra.

2Tim 1:3. Jag tackar Gudi, den jag tjenar ifrå mina föräldrar, uti ett rent samvet, att jag utan upphåll hafver din åminnelse i mina böner, natt och dag.

2Tim 1:4. Och mig längtar efter att se dig, när jag tänker på dina tårar; på det jag med glädje måtte uppfylld varda.

2Tim 1:5. Och jag drager mig till minnes den oskrymtade tro, som i dig är, den tillförene bodde uti dine fadermoder Loide, och i dine moder Evnica; är jag viss att sammalunda ock i dig;

2Tim 1:6. För hvilka saks skull jag förmanar dig, att du uppväcker Guds gåfvo, som i dig är, genom mina händers påläggning.

2Tim 1:7. Ty Gud hafver icke gifvit oss räddhågans anda, utan kraftenes, och kärlekens, och tuktighetenes.

2Tim 1:8. Derföre skäm dig icke vid vårs Herras vittnesbörd; icke heller vid mig, som är hans fånge; utan var delaktig uti Evangelii bedröfvelse, efter Guds kraft;

2Tim 1:9. Den oss frälsat hafver, och kallat med en helig kallelse; icke efter våra gerningar, utan efter sitt uppsåt, och nåd, den oss gifven är i Christo Jesu, för evig tid.

2Tim 1:10. Men nu är hon uppenbar vorden genom vår Frälsares Jesu Christi uppenbarelse, den der döden borttagit hafver, och lifvet och ett oförgängeligit väsende framburit i ljuset, genom Evangelium;

2Tim 1:11. Uti hvilket jag är satter till en predikare, och Apostel, och Hedningarnas lärare;

2Tim 1:12. För hvilka saks skull jag ock detta lider; och skämmes dock intet; ty jag vet på hvem jag tror, och är viss att han förmår förvara mitt betrodda gods intill den dagen.

2Tim 1:13. Håll dig efter de helsosamma ords eftersyn, som du hört hafver af mig, om trona och kärleken i Christo Jesu.

2Tim 1:14. Detta goda betrodda godset bevara genom den Helga Anda, den uti oss bor.

2Tim 1:15. Du vetst att alle de, som i Asien äro, hafva vändt sig ifrå mig; ibland hvilka är Phygellus, och Hermogenes.

2Tim 1:16. Herren gifve Onesiphori huse barmhertighet; ty han hafver ofta vederqvickt mig, och skämdes icke vid mina kedjo;

2Tim 1:17. Utan, då han var i Rom, sökte han fliteliga efter mig, och fann mig.

2Tim 1:18. Gifve honom Herren, att han finner barmhertighet när Herranom på den dagen; och i huru mång stycke han mig till tjenst var i Epheso, vetst du bäst.

2 Timoteus, välj kapitel:

1  2  3  4 TOP

2 TIMOTEUS, 2. CAPITLET

Lid, varna, trösta, tro.

2Tim 2:1. Så stärk dig nu, min son, genom nådena, som är i Christo Jesu.

2Tim 2:2. Och hvad du af mig hört hafver, genom mång vittne, det befalla trogna menniskor, som ock dugelige äro att lära andra.

2Tim 2:3. Lid och umgäll, såsom en god Jesu Christi stridsman.

2Tim 2:4. Ingen stridsman befattar sig med näringshandel; på det han skall täckas honom, som honom till en stridsman upptagit hafver.

2Tim 2:5. Hvar ock nu någor kämpar, han krönes icke, utan han redeliga kämpar.

2Tim 2:6. Åkermannen, som åkren brukar, honom bör först få af fruktene.

2Tim 2:7. Märk hvad jag säger; men Herren skall gifva dig i all ting förstånd.

2Tim 2:8. Tänk på Jesum Christum, som är uppstånden ifrå de döda, af Davids säd, efter mitt Evangelium;

2Tim 2:9. Uti hvilket jag bedröfvelse lider, intill bojor, såsom en ogerningsman; men Guds ord är icke bundet.

2Tim 2:10. Derföre lider jag det allt, för de utkoradas skull, att de skola ock få salighet i Christo Jesu, med eviga härlighet.

2Tim 2:11. Det är ju ett fast ord: Dö vi med, så skole vi lefva med;

2Tim 2:12. Lide vi, så skole vi med regnera; om vi försake honom, så försakar ock han oss.

2Tim 2:13. Tro vi honom icke, så blifver han dock trofast; han kan icke neka sig sjelf.

2Tim 2:14. Sådant förmana, och betyga för Herranom, att de icke träta om ord till ingen nytto, utan till att afvända dem som på höra.

2Tim 2:15. Vinnlägg dig att bevisa dig Gudi en bepröfvad och ostraffelig arbetare, som rätt delar sanningenes ord.

2Tim 2:16. Men oandelig och onyttig ord kasta bort; ty det hjelper mycket till ogudaktighet;

2Tim 2:17. Och deras tal fräter omkring sig, såsom kräfvetan; ibland hvilka är Hymeneus och Philetus;

2Tim 2:18. De der om sanningen felat hafva, sägande uppståndelsen redan skedd vara; och hafva förvändt somliga menniskors tro.

2Tim 2:19. Men den faste Guds grund blifver ståndandes, och hafver detta insegel: Herren känner sina; och hvar och en som åkallar Christi Namn, gånge ifrå orättfärdighetene.

2Tim 2:20. Men uti ett stort hus äro icke allenast gyldene och silffat, utan jemväl träfat och lerfat; och somlig till heder, och somlig till vanheder.

2Tim 2:21. Hvar nu någor renar sig ifrå sådant folk, han varder ett helgadt fat till heder, husherranom brukeligit, beredt till allt godt verk.

2Tim 2:22. Fly ungdomsens lustar; men far efter rättfärdigheten, tron, kärleken, frid med allom dem, som af rent hjerta åkalla Herran.

2Tim 2:23. Men förkasta dåraktig och öfverdådig spörsmål, vetandes att de föda träto af sig.

2Tim 2:24. Men Herrans tjenare skall icke vara trätosam, utan ljuflig vid hvar man, läraktig, den de onda lida kan;

2Tim 2:25. Och med saktmodighet straffa dem som emotstå; om Gud en gång vill gifva dem bättring, till att förstå sanningen;

2Tim 2:26. Och besinna sig ifrå djefvulens snaro, af hvilkom de fångne äro efter hans vilja.

2 Timoteus, välj kapitel:

1  2  3  4 ⎜ TOP

2 TIMOTEUS, 3. CAPITLET

Jambres bröder. Gudelig lefnad. Den helga Skrift.

2Tim 3:1. Men detta skall du veta, att uti yttersta dagarna tillstunda farliga tider.

2Tim 3:2. Ty der varda kommande menniskor, som älska sig sjelfva; girige, stortalige, högfärdige, försmädare, föräldromen olydige, otacksamme, ogudaktige,

2Tim 3:3. Okärlige, hårdnackade, skändare, okyske, omilde, hatande det goda,

2Tim 3:4. Förrädare, öfverdådige, uppblåste, de der mer älska vällust än Gud;

2Tim 3:5. Hafvandes ett sken till Gudaktighet; men dess kraft försaka de. Och fly sådana.

2Tim 3:6. Af dem äro de som löpa utu det ena huset i det andra, och föra qvinnfolk fångna, som med synder betungade äro, och drifvas af mångahanda lustar.

2Tim 3:7. Alltid läras de, och kunna dock aldrig komma till sanningens kunskap.

2Tim 3:8. Men såsom Jannes och Jambres stodo emot Mose, så stå ock desse emot sanningene; det äro menniskor, förderfvade i sitt sinne, odugelige till trona.

2Tim 3:9. Men de skola icke länger hafva framgång; ty deras galenskap varder allom uppenbar, såsom ock de förras var.

2Tim 3:10. Men du hafver förnummit min lärdom, mitt sätt, mitt uppsåt, mina tro, min långmodighet, min kärlek, mitt tålamod;

2Tim 3:11. Mina förföljelser, mina bedröfvelser, som mig öfvergingo i Antiochien, Iconio, Lystris; hurudana förföljelser jag der led; och af allt hafver Herren förlossat mig.

2Tim 3:12. Och alle, de der gudeliga vilja lefva i Christo Jesu, måste lida förföljelse.

2Tim 3:13. Men med onda menniskor och bedragare varder det ju länger ju argare; de förföra, och varda förförde.

2Tim 3:14. Men du, blif vid det du lärt hafver, och det dig betrodt är, vetandes af hvem du det lärt hafver.

2Tim 3:15. Och efter du af barndom hafver kunnat den Helga Skrift, kan hon dig undervisa till salighet, genom trona på Christum Jesum.

2Tim 3:16. Ty all skrift af Gudi utgifven är nyttig till lärdom, till straff, till bättring, till tuktan i rättfärdighet;

2Tim 3:17. Att en Guds menniska skall vara fullbordad, till alla goda gerningar skickelig.

2 Timoteus, välj kapitel:

1  2  3  4 ⎜ TOP

2 TIMOTEUS, 4. CAPITLET

Predika ordet. Paulus offras, förlåtes, frias.

2Tim 4:1. Så betygar jag nu för Gudi, och Herranom Jesu Christo, den der döma skall lefvande och döda, i sin tillkommelse, och i sitt rike;

2Tim 4:2. Predika ordet; håll uppå i tid och i otid; straffa, truga, förmana, med all saktmodighet och lärdom.

2Tim 4:3. Ty den tid skall komma, att de icke skola kunna lida helsosam lärdom; utan skola, efter sina egna lustar, samla sig lärare; efter dem kliar i öronen;

2Tim 4:4. Och skola vända sin öron ifrå sanningen, och vända sig till fabler.

2Tim 4:5. Men du, var vaken i all ting, lid och umgäll; gör ens Evangelisk Predikares verk; uträtta ditt ämbete redeliga.

2Tim 4:6. Ty jag offras nu, och tiden tillstundar att jag skall skiljas hädan.

2Tim 4:7. Jag hafver kämpat en god kamp, jag hafver fullbordat loppet; jag hafver hållit trona.

2Tim 4:8. Härefter är mig förvarad rättfärdighetenes krona, hvilka Herren mig gifva skall på den dagen, den rättfärdige domaren; men icke mig allenast, utan ock allom dem, som älska hans uppenbarelse.

2Tim 4:9. Vinnlägg dig, att du kommer snarliga till mig.

2Tim 4:10. Ty Demas hafver öfvergifvit mig, och fått kärlek till denna verldena; och är faren till Thessalonica; Crescens till Galatien; Titus till Dalmatien.

2Tim 4:11. Lucas är allena med mig. Tag Marcum till dig, och haf honom med dig; ty han är mig mycket nyttig till tjenst.

2Tim 4:12. Tychicum hafver jag sändt till Ephesum.

2Tim 4:13. Den mantel, som jag tillbakalät i Troade när Carpus, haf med dig, då du kommer, och böckerna, och enkannerliga de pergamenten.

2Tim 4:14. Alexander, kopparsmeden, hafver mig mycket ondt bevist. Herren betale honom efter hans gerningar.

2Tim 4:15. Tag ock du dig vara för honom; ty han hafver svårliga ståndit emot vår ord.

2Tim 4:16. Uti min första försvarelse stod ingen när mig, utan alle öfvergåfvo mig; det varde dem icke tillräknadt.

2Tim 4:17. Men Herren stod med mig, och styrkte mig; på det genom mig skulle predikanen stadfäst varda, och alle Hedningar höra skulle; och jag är friad af lejonens mun.

2Tim 4:18. Men Herren skall förlossa mig af all ond gerning, och frälsa mig till sitt himmelska rike; hvilkom vare ära ifrån evighet till evighet. Amen.

2Tim 4:19. Helsa Priscam, och Aqvilam, och Onesiphori husfolk.

2Tim 4:20. Erastus blef i Corintho; men Trophimum lät jag qvar i Mileto sjuk.

2Tim 4:21. Vinnlägg dig, att du kommer för vintren. Dig helsar Eubulus, och Pudens, och Linus, och Claudia, och alle bröderna.

2Tim 4:22. Herren Jesus Christus vare med din anda. Nåd vare med eder. Amen.Den andra Epistelen till Timotheum, skrifven af Rom, då Paulus åter hades fram för Kejsar Neronem.

2 Timoteus, välj kapitel:

1  2  3  4 ⎜ TOP