Biblia 1873

KONUNG CARL DEN TOLFTES BIBEL

Gamla Testamentet

PROPHETEN ZACHARIA.

Sakarja, kapitel 1-14.


Gamla Testamentet, välj bok:

1 MOS2 MOS3 MOS4 MOS5 MOSJOSDOMRUT1 SAM2 SAM1 KUNG2 KUNG1 KRÖN2 KRÖNESRANEHESTJOB: PS: 1-7576-150ORDSPREDHVJESJERKLAGHESDANHOSJOELAMOSOBADJONAMIKANAHHABSEFHAGSAKMAL:

Nya Testamentet, välj bok:

MATTMARLUKJOHAPGROM1 KOR2 KORGALEFFILKOL1 TH2 TH1 TIM2 TIMTITFILEMHEBR1 PETR2 PETR1 JOH2 JOH3 JOHJAK: JUDUPP

Sakarja, välj kapitel:

1234567891011121314
1873 Carl XII:s Bibel

SAKARJA, 1. CAPITLET

Två syner emot Juda fiendar.

Sak 1:1. Uti åttonde månadenom, i andro årena (Konungs) Darios, skedde detta HERRANS ord till ZacharIa, Berechia son, Iddo sons, den Propheten, och sade:

Sak 1:2. HERREN hafver vred varit uppå edra fäder.

Sak 1:3. Och säg; till dem: Detta säger HERREN Zebaoth: Vänder eder till mig, säger HERREN Zebaoth; så vill jag vända mig till eder, säger HERREN Zebaoth.

Sak 1:4. Varer icke såsom edra fäder, hvilkom de förre Propheter predikade, och sade: så säger HERREN Zebaoth: Vänder eder ifrån edra onda vägar, och ifrån edart onda väsende; men de hörde intet, och skötte intet om mig, säger HERREN.

Sak 1:5. Hvar äro nu edre fäder och Propheter? Lefva de ock ännu?

Sak 1:6. Hafva min ord och mina rätter, som jag böd, genom mina tjenare Propheterna, icke kommit intill edra fäder? att de hafva måst vända sig om, och säga: Lika som HERREN Zebaoth i sinnet hade att göra emot oss, efter som vi gingom och gjordom; alltså hafver han ock gjort emot oss.

Sak 1:7. På fjerde och tjugonde dagen i ellofte månadenom, som är den månaden Sebat, uti andro årena (Konungs) Darios, skedde detta HERRANS ord till ZacharIa, Berechia son, Iddo sons, den Propheten, och sade:

Sak 1:8. Jag såg om nattena, och si, en man satt på enom rödom häst, och han höll ibland myrtenträ i dalenom; och bakför honom voro röde, brune och hvite hästar.

Sak 1:9. Och jag sade: Min herre, ho äro desse? Och Ängelen, som med mig talade, sade till mig: Jag vill kungöra dig, ho desse äro.

Sak 1:10. Och mannen, som höll ibland myrtenträn, svarade, och sade: Desse äro de som HERREN utsändt hafver till att draga genom landet.

Sak 1:11. Men de svarade HERRANS Ängel, som ibland myrtenträn höll, och sade: Vi hafve dragit igenom landet; och si, all land sitta stilla.

Sak 1:12. Då svarade HERRANS Ängel, och sade: HERRE Zebaoth, huru länge vill du då icke förbarma dig öfver Jerusalem, och öfver Juda städer, uppå hvilka du hafver vred varit i dessa sjutio år?

Sak 1:13. Och HERREN svarade Änglenom, som med mig talade, vänlig ord, och tröstelig ord.

Sak 1:14. Och Ängelen, som med mig talade, sade till mig: Predika, och säg: Detta säger HERREN Zebaoth: Jag hafver stort nit haft öfver Jerusalem och Zion.

Sak 1:15. Men jag är ganska vred uppå de stolta Hedningar; ty jag var icke utan litet vred, men de hulpo till förderf.

Sak 1:16. Derföre så säger HERREN: Jag vill åter vända mig till Jerusalem med barmhertighet; och mitt hus skall deruti uppbygdt varda, säger HERREN Zebaoth; dertill skall timbersnöret i Jerusalem draget varda.

Sak 1:17. Och predika ytterligare, och säg: Detta säger HERREN Zebaoth: Mina städer skall åter gå väl, och HERREN skall åter trösta Zion, och skall åter utvälja Jerusalem.

Sak 1:18. Och jag hof upp min ögon, och såg; och si der voro fyra horn.

Sak 1:19. Och jag sade till Ängelen, som med mig talade: Ho äro dessa? Han sade till mig: Desse äro de hornen, som Juda, Israel och Jerusalem förskingrat hafva.

Sak 1:20. Och HERREN viste mig fyra smeder.

Sak 1:21. Då sade jag: Hvad vilja dessa göra? Han sade: De hornen, som Juda så förskingrat hafva, att ingen hafver kunnat upplyfta sitt hufvud; till att afskräcka dem äro desse komne, på det de skola afstöta Hedningarnas horn; hvilke hornet upphäfvit hafva öfver Juda land, till att förskingra det.

Sakarja, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 TOP

SAKARJA, 2. CAPITLET

Staden mätes; bebos as Gud, Judar, Hedningar.

Sak 2:1. Och jag hof min ögon upp, och si, en man hade ett mätesnöre i handene.

Sak 2:2. Och jag sade: Hvart går du? Men han sade till mig: Till att mäta Jerusalem, och se huru bredt och långt det vara skall.

Sak 2:3. Och si, Ängelen, som med mig talade, gick ut; och en annar Ängel gick ut emot honom;

Sak 2:4. Och sade till honom: Löp bort, och tala till den unga mannen, och säg: Jerusalem skall besuttet varda utan murar, för mycket folks och fäs skull, som derinne vara skall.

Sak 2:5. Och jag vill, säger HERREN, vara en eldsmur deromkring; och skall vara der inne, och bevisa mig härliga derinne.

Sak 2:6. O, o, flyr utu nordlandet, säger HERREN; ty jag hafver förstrött eder uti fyra väder under himmelen, säger HERREN.

Sak 2:7. O, Zion, du som bor när dottrene Babel, fly.

Sak 2:8. Ty så säger HERREN Zebaoth: Han hafve sändt mig till Hedningarna, som eder beröfvat hafva; deras magt hafver en ända i den eder rörer, han rörer hans ögnasten.

Sak 2:9. Ty si, jag vill upphäfva mina hand öfver dem, att de skola varda dem ett rof, som dem tjent hafva; att I skolen förnimma att HERREN Zebaoth mig sändt hafver.

Sak 2:10. Fröjda dig, och var glad, du dotter Zion; ty si, jag kommer, och vill bo när dig, säger HERREN.

Sak 2:11. Och på den tiden skola månge Hedningar gifva sig intill HERRAN, och skola vara mitt folk; och jag skall bo när dig, att du skall förnimma, att HERREN Zebaoth mig till dig sändt hafver.

Sak 2:12. Och HERREN skall ärfva Juda för sin del, uti de helga landena; och skall åter utvälja Jerusalem.

Sak 2:13. Allt kött vare stilla för HERRANOM; ty han är uppstånden ifrå sitt helga rum.

Sakarja, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ TOP

SAKARJA, 3. CAPITLET

Jehosua. Satan. Zemah.

Sak 3:1. Och mig vardt vist den öfverste Presten Jehosua; ståndandes för HERRANS Ängel; och Satan stod på hans högra hand, på det han skulle stå honom emot.

Sak 3:2. Och HERREN sade till Satan: HERREN näpse dig, Satan; ja, HERREN näpse dig, den Jerusalem utvalt hafver. Är icke detta en brand som utur eldenom uthulpen är?

Sak 3:3. Och Jehosua hade oren kläder uppå, och stod för Änglenom:

Sak 3:4. Hvilken svarade, och sade till dem som för honom stodo: Tager de orena kläden utaf honom. Och han sade till honom: Si, jag hafver tagit dina synder ifrå dig, och hafver klädt dig uti högtidskläder.

Sak 3:5. Och jag sade: Sätter en ren hatt uppå hans hufvud. Och de satte en ren hatt uppå hans hufvud, och drogo kläder uppå honom; och HERRANS Ängel stod der.

Sak 3:6. Och HERRANS Ängel betygade Jehosua, och sade:

Sak 3:7. Detta säger HERREN Zebaoth: Om du vandrar på minom vägom, och håller mina vakt, så skall du regera mitt hus, och bevara mina gårdar; och jag skall få dig några af dem som här stå, som dine ledsagare vara skola.

Sak 3:8. Hör till, Jehosua, öfverste Prest, du och dine vänner, som för dig bo; ty de äro undersmän; ty si, jag vill låta komma min tjenare Zemah.

Sak 3:9. Ty si, uppå den ena stenen som jag för Jehosua lagt hafver, skola sju ögon vara; men si, jag skall uthugga honom, säger HERREN Zebaoth; och skall borttaga dess lands synder på enom dag.

Sak 3:10. På den samma tiden, säger HERREN Zebaoth skall hvar bjuda den andra under vinträ, och under fikonaträ.

Sakarja, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ TOP

SAKARJA, 4. CAPITLET

En ljusastake. Tu oljoträ.

Sak 4:1. Och Ängelen, som med mig talade, kom igen, och väckte mig, lika som en af sömn uppväckt varder.

Sak 4:2. Och han sade till mig: Hvad ser du? Men jag sade: Jag ser, och si, der stod en ljusastake, allersamman af guld, med en skål ofvanuppå, der sju lampor på voro, och ju sju slefvar vid ena lampo;

Sak 4:3. Och tu oljoträ dernär; ett på högra sidona vid skålena, den andra på den venstra.

Sak 4:4. Och jag svarade, och sade till Ängelen, som med mig talade: Min Herre, hvad är detta?

Sak 4:5. Och Ängelen, som med mig talade, svarade, och sade till mig: Vetst du icke hvad detta är? Jag sade: Nej, min Herre.

Sak 4:6. Och han svarade, och sade till mig: Det är HERRANS ord om Serubbabel: Det skall icke ske igenom någon här, eller magt; utan igenom min Anda, säger HERREN Zebaoth.

Sak 4:7. Ho äst du, stora berg, som dock for Serubbabel en slättmark varda måste? Och han skall lägga den första stenen, så att man ropa skall: Till lycko, till lycko!

Sak 4:8. Och HERRANS ord skedde till mig, och sade:

Sak 4:9. Serubbabels händer hafva grundat detta huset, hans händer skola ock fullkomnat; på det I förnimma skolen, att HERREN Zebaoth mig till eder sändt hafver.

Sak 4:10. Ty ho är den, som dessa ringa dagar föraktar; i hvilkom man dock skall glädja sig, och se murlodet uti Serubbabels hand, med de sju, som HERRANS ögon äro, de der öfver hela landet löpa?

Sak 4:11. Och jag svarade, och sade till honom: Hvad äro dessa tu oljoträn, på högra och venstra sidone vid ljusastakan?

Sak 4:12. Och jag svarade annan gång, och sade till honom: Hvad äro de två grenarna af oljoträn, som stå vid de två gyldene ljusa näporna, der man med af tager?

Sak 4:13. Och han sade till mig: Vetst du icke hvad de äro? Jag sade: Nej, min Herre.

Sak 4:14. Och han sade: Det äro de tu oljobarn, som stå när honom, som råder öfver allt landet.

Sakarja, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ TOP

SAKARJA, 5. CAPITLET

Flygande bref. Qvinnan i skäppan.

Sak 5:1. Och jag lyfte åter min ögon upp, och säg; och si, der var ett flygande bref.

Sak 5:2. Och han sade till mig: Hvad ser du? Och jag sade: Jag ser ett flygande bref, det är tjugu alnar långt, och tio alnar bredt.

Sak 5:3. Och han sade till mig: Det är den förbannelsen, som utgår öfver hela landet; ty allo tjufvar varda efter detta bref fromme dömde, och alle menedare varda efter detta, bref fromme dömde.

Sak 5:4. Men jag vill hafvat fram, säger HERREN Zebaoth, att det skall komma tjufvomen hem, och dem som falskeliga svärja vid mitt Namn; och skall blifva uti deras hus, och skall upptära det, med dess trä och stenar.

Sak 5:5. Och Ängelen, som med mig talade, gick ut, och sade till mig: Lyft din ögon upp, och se, hvad går derut?

Sak 5:6. Och sade: Hvad är det? Men han sade: En skäppa går derut; och sade: Det är deras anseende i allo landena.

Sak 5:7. Och si, der for en centener bly, och der var en qvinna, hvilken i skäppone satt.

Sak 5:8. Men han sade: Det är afguderit; och han kastade henne uti skäppona, och hof den blyklimpen der ofvanuppå.

Sak 5:9. Och jag lyfte min ögon upp, och såg; och si, två qvinnor gingo ut, och hade vingar, de der drefvos af vädret; och det voro vingar, lika som storkars vingar; och de förde skäppona mellan jorden och himmelen.

Sak 5:10. Och jag sade till Ängelen, som med mig talade: Hvart föra de skäppona?

Sak 5:11. Men han sade till mig: Att henne skall ett hus bygdt och tillredt varda uti Sinears land och der satt varda på sin botten.

Sakarja, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ TOP

SAKARJA, 6. CAPITLET

Fyra vagnar. Två kronor.

Sak 6:1. Och jag lyfte åter min ögon upp, och såg; och si, der voro fyra vagnar, som gingo ut emellan tu berg; och bergen voro af koppar.

Sak 6:2. För första vagnen voro röde hästar; för den andra vagnen voro svarte hästar;

Sak 6:3. För den tredje vagnen voro hvite hästar; för den fjerde vagnen voro brokote, starke hästar.

Sak 6:4. Och jag svarade, och sade till Ängelen, som med mig talade: Min Herre, ho äro desse?

Sak 6:5. Ängelen svarade, och sade till mig: Det äro de fyra väder under himmelen, som utgå, att de framträda skola för honom, som råder öfver all land.

Sak 6:6. Der de svarte hästarna före voro, de gingo norråt, och de hvite gingo efter dem; men de brokote gingo söderåt.

Sak 6:7. De starke gingo, och drogo omkring, så att de foro igenom all land; och han sade: Går åstad, och drager igenom landet. Och de drogo igenom landet.

Sak 6:8. Och han kallade mig, och talade med mig, och sade: Si, de som norråt draga, de låta min Anda hvilas i nordlandena.

Sak 6:9. Och HERRANS ord skedde till mig, och sade:

Sak 6:10. Tag af fångomen, nämliga af Heldai och af Tobia, och af Jedaja; och kom du, på den samma dagen, och gack in uti Josia, Zephania sons hus, hvilke af Babel komne äro.

Sak 6:11. Men tag silfver och guld, och gör (två) kronor, och sätt dem uppå Josua, dens öfversta Prestens, hufvud, Jozadaks sons;

Sak 6:12. Och säg till honom: Detta säger HERREN Zebaoth: Si, der är en man, som heter Zemah; under honom skall det gro, och han skall bygga HERRANS tempel.

Sak 6:13. Ja, HERRANS tempel skall han bygga; han skall bära skruden, och skall sitta och råda på sinom stol; skall också vara en Prest på sinom stol, och der skall frid vara emellan dem båda.

Sak 6:14. Och kronorna skola vara Helem, Tobia, Jedaja, och Hen, Zephania sone, till en åminnelse i HERRANS tempel.

Sak 6:15. Och de skola komma fjerranefter, som uppå HERRANS tempel bygga skola. Så skolen I förnimma, att HERREN Zebaoth mig till eder sändt hafver; och det skall ske, så framt I hörande varden HERRANS edars Guds röst.

Sakarja, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ TOP

SAKARJA, 7. CAPITLET

Rätt fasta. Rätt kärleksverk.

Sak 7:1. Och det skedde i fjerde lirena Konungs Darios, att HERRANS ord skedde till ZacharIa, på fjerde dagen af nionde månadenom, den Chislev heter;

Sak 7:2. Då SarEzer och RegemMelech, samt med deras män, sände till BethEl, till att bedja inför HERRANOM;

Sak 7:3. Och läto säga Prestomen, som voro omkring HERRANS Zebaoths hus, och till Propheterna: Skall jag ock ännu gråta i femte månadenom, och tvinga mig, såsom jag nu i några år gjort hafver?

Sak 7:4. Och HERRANS Zebaoths ord skedde till mig, och sade:

Sak 7:5. Tala till allt folket i landena, och till Presterna, och säg: Då I fastaden, och jämraden eder, i femte och sjunde månadenom, i dessa sjutio år. Hafven I då fastat mig?

Sak 7:6. Eller då I åten och drucken, hafven I icke ätit och druckit för eder sjelf?

Sak 7:7. Är icke detta, som HERREN predika lät genom de förra Propheter; då Jerusalem ännu besuttet var, och hade nog, samt med sina städer omkring, och då der folk bodde, både söderut och i dalomen?

Sak 7:8. Och HERRANS ord skedde till ZacharIa och sade:

Sak 7:9. Så säger HERREN Zebaoth: Dömer rätt och hvar och en bevise godhet och barmhertighet uppå sin broder.

Sak 7:10. Och görer icke enkom, faderlösom, främlingom och fattigom, orätt; och ingen tänke något ondt emot sin broder i sitt hjerta.

Sak 7:11. Men de ville intet akta deruppå och vände ryggen till mig, och förstockade sin öron, att de icke höra skulle;

Sak 7:12. Och gjorde sin hjerta lika som en diamant, att de icke skulle höra lagen och orden, som HERREN Zebaoth, i sinom Anda, sände genom de förra Propheter; derföre sådana stor vrede af HERRANOM Zebaoth kommen är;

Sak 7:13. Och det år så skedt, som predikadt vardt, och de ville intet hörat; så ville jag ock intet hörat, då de ropade, säger HERREN Zebaoth.

Sak 7:14. Alltså hafver jag förstrött dem ibland alla Hedningar, hvilka de intet känna; och landet är efter dem öde blifvet, så att der ingen uti vandrar eller bor; och det ädla landet är till ett öde gjordt.

Sakarja, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ TOP

SAKARJA, 8. CAPITLET

Juda förlöst. Hedningarna omvände.

Sak 8:1. Och HERRANS ord skedde till mig, och sade:

Sak 8:2. Detta säger HERREN Zebaoth: Jag hafver nit haft ganska svårliga om Zion, och hafver i stor vrede nit haft derom.

Sak 8:3. Så säger HERREN: Jag vänder mig åter till Zion, och vill bo i Jerusalem, så att Jerusalem skall kallas en sannfärdig stad, och HERRANS Zebaoths berg ett heligt berg.

Sak 8:4. Detta säger HERREN Zebaoth: Der skola ännu härefter bo på Jerusalems gator gamle män och qvinnor, och de som med käpp gå af stor ålder.

Sak 8:5. Och stadsens gator skola vara fulla med små piltar och pigor, som på gatomen leka.

Sak 8:6. Detta säger HERREN Zebaoth: Tycker dem detta omöjeligit vara, för detta igenlefda folks ögon, i denna tid; skulle det ock fördenskull omöjeligit vara för min ögon? säger HERREN Zebaoth.

Sak 8:7. Detta säger HERREN Zebaoth: Si, jag vill förlossa mitt folk ifrån österlandet och ifrå vesterlandet;

Sak 8:8. Och jag skall låta dem komma hit, till att bo i Jerusalem; och de skola vara mitt folk, och jag skall vara deras Gud, i sanning och rättfärdighet.

Sak 8:9. Så säger HERREN Zebaoth: Stärker edra händer, I som hören dessa orden, i denna tid, genom Propheternas mun, på den dagen då grunden lagd vardt på HERRANS Zebaoths hus, att templet skulle bygdt varda.

Sak 8:10. Ty för dessa dagar var menniskors arbete förgäfves, och djurens arbete var omintet; och var ingen frid dem som ut och in foro för bedröfvelse; utan jag lät alla menniskor gå, hvar och en emot sin nästa.

Sak 8:11. Men nu vill jag icke göra, såsom i de förra dagar, med de öfverblefna af desso folke, säger HERREN Zebaoth;

Sak 8:12. Utan de skola vara fridsens säd; vin trät skall gifva sina frukt, och jorden gifva sin växt, och himmelen skall gifva sina dagg; och jag skall låta de öfverblefna af desso folke allt detta besitta.

Sak 8:13. Och det skall ske, lika som I af Juda hus, och af Israels hus, hafven varit en förbannelse ibland Hedningarna; så vill jag förlossa eder, att I skolen vara en välsignelse. Allenast frukter eder intet, och stärker edra händer.

Sak 8:14. Så säger HERREN Zebaoth: Såsom jag tänkte att plåga eder, då edra fäder förtörnade mig, säger HERREN Zebaoth, och det ångrade mig intet;

Sak 8:15. Alltså tänker jag nu igen, i dessom dagom, göra väl emot Jerusalem och Juda hus. Allenast frukter eder intet.

Sak 8:16. Men detta är det I göra skolen: Hvar och en tale sanningena med den andra; och dömer rätt, och skaffer frid i edrom portom;

Sak 8:17. Och ingen tänke något ondt i sitt hjerta emot sin nästa, och älsker icke falska eder; ty allt sådant hatar jag, säger HERREN.

Sak 8:18. Och HERRANS Zebaoths ord skedde till mig, och sade:

Sak 8:19. Så säger HERREN Zebaoth: Fjerde, femte, sjunde, och tionde månadens fasta skall vara Jude huse till en fröjd och glädje, och till gladsamma årshögtider. Allenast älsker sanning och frid.

Sak 8:20. Detta säger HERREN Zebaoth: Framdeles skola ännu komma mycken folk, och många städers borgare.

Sak 8:21. Och borgarena af den ena staden skola gå till de andra, och säga; Låt oss gå bort till att bedja inför HERRANOM, och till att söka HERRAN Zebaoth; vi vilje gå med eder.

Sak 8:22. Alltså skola mång folk och Hedningar hopetals komma till att söka HERRAN Zebaoth i Jerusalem, och bedja inför HERRANOM.

Sak 8:23. Så säger HERREN Zebaoth: På den tiden skola tio män, af allahanda Hedningars mål, fatta en Judisk man i klädefliken, och sägs: Vi vilje gå med eder; ty vi höre, att Gud är med eder.

Sakarja, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ TOP

SAKARJA, 9. CAPITLET

Juda fiender. Zions Konung.

Sak 9:1. Detta är den tunge, der HERREN om talar, öfver det landet Hadrach, och öfver Damascon, der det sig uppå förlåter; ty HERREN ser uppå menniskorna, och uppå alla Israels slägter;

Sak 9:2. Dertill ock öfver Hamath, som intill dem gränsar; och öfver Tyron och Zidon, hvilke ganska kloke äro.

Sak 9:3. Ty Tyrus bygger faste, och församlar silfver lika som sand, och guld såsom träck på gatomen.

Sak 9:4. Men si, Herren skall förderfva honom, och skall slå hans magt, som han på hafvena hafver, så att han skall vara lika som den med eld uppbränd är.

Sak 9:5. När Askelon det får se, så skall han förskräckas, och Gaza skall fast bekymrad varda; dertill skall Ekron bedröfvad varda, då han detta ser; ty det skall vara ute med Konungenom i Gaza, och i Askelon skall man intet bo.

Sak 9:6. Uti Asdod skola främmande bo. Alltså skola de Philisteers prål utrotadt varda.

Sak 9:7. Och jag skall taga deras blod utu deras mun, och deras styggelse midt utu deras tänder, att de ock vårom Gudi igenblifva skola, att de måga vara lika som Förstar i Juda, och Ekron lika som de Jebuseer.

Sak 9:8. Och jag skall besätta mitt hus med krigsfolk, de der ut och in draga, på det plågaren icke mer skall öfver dem komma; ty jag hafver nu sett derpå med min ögon.

Sak 9:9. Men du, dotter Zion, fröjda dig storliga; och du, dotter Jerusalem, gläd dig. Si, din Konung kommer till dig, en rättfärdig, och en hjelpare; fattig, och rider på enom åsna, och på enom ungom åsninnos fåla.

Sak 9:10. Ty jag vill taga bort vagnen af Ephraim och hästen ifrå Jerusalem och stridsbågen skall sönderbruten varda; ty han skall lära frid ibland Hedningarna; och hans herradöme skall vara ifrå det ena hafvet intill det andra, och ifrå flodene intill verldenes ända.

Sak 9:11. Du utsläpper ock genom dins förbunds blod dina fångar utu kulone, der intet vatten uti är.

Sak 9:12. Så vänder eder nu till fästet, I som uti ett hopp fångne liggen; ty ock i dag vill jag förkunnat, och vedergälla dig det dubbelt.

Sak 9:13. Ty jag hafver spänt mig Juda till en båga, och tillrustat Ephraim; och skall uppväcka din barn, Zion, öfver din barn, Grekeland, och vill sätta dig såsom ett hjeltasvärd.

Sak 9:14. Och HERREN skall synas öfver dem, och hans pilar skola utfara lika som en ljungeld; och Herren HERREN skall blåsa i basun, och skall gå lika som ett sunnanväder.

Sak 9:15. HERREN Zebaoth skall beskydda dem, att de skola uppäta, och under sig tvinga med slungostenar; att de dricka skola och rumora, lika som af vin, och fulle varda såsom en skål, och såsom hörnen af altaret.

Sak 9:16. Och HERREN, deras Gud, skall på den tiden hjelpa dem, såsom sins folks hjord; ty vigde stenar skola i hans land uppreste varda.

Sak 9:17. Ty hvad godt hafva de för andra, eller hvad dägeligit hafva de för andra? Korn, som föder ynglingar, och vin, som jungfrur föder.

Sakarja, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ TOP

SAKARJA, 10. CAPITLET

I Christi rike stor förmån.

Sak 10:1. Så beder nu af HERRANOM serlaregn, så skall HERREN göra moln, och gifva eder regn nog till all växt på markene.

Sak 10:2. Ty afgudarna tala icke annat än vedermödo, och spåmännerna se icke annat än lögn, och tala icke annat än fåfånga drömmar, och deras tröstning är intet; derföre gå de ville såsom får, och äro försmäktade, efter der är ingen herde.

Sak 10:3. Min vrede hafver förgrymmat sig öfver herdarna, och jag skall hemsöka bockarna; ty HERREN Zebaoth skall söka sin hjord, nämliga Juda hus, och skall tillrusta dem, såsom en väl tillpyntad häst till strids.

Sak 10:4. Hörn, nagle, stridsbåge och drifvare, skola alle bort ifrå dem komma;

Sak 10:5. Och skola likväl ändå vara såsom hjeltar, de der träck trampa på gatomen i stridene, och skola strida; ty HERREN skall vara med dem, att de resenärer skola till skam varda.

Sak 10:6. Och jag skall stärka Juda hus, och hjelpa Josephs hus, och skall sätta dem åter in igen; ty jag förbarmar mig öfver dem, och de skola vara såsom de voro förra än jag fördref dem; ty jag, HERREN deras Gud, vill höra dem.

Sak 10:7. Och Ephraim skall vara såsom en hjelte, och deras hjerta skall gladt varda, lika som af vin; dertill skola deras barn se det, och fröjda sig, och deras hjerta gladt vara i HERRANOM.

Sak 10:8. Jag skall blåsa till dem, och församla dem; ty jag vill förlossa dem, och de skola förmera sig, såsom de sig tillförene förmerat hafva.

Sak 10:9. Och jag skall så dem ibland folk, att de skola tänka uppå mig i fjerran landom, och skola med sin barn lefva och igenkomma.

Sak 10:10. Ty jag vill låta dem igenkomma utur Egypti land, och skall församla dem utur Assyrien, och låta dem komma uti Gileads land och Libanon, och dem skull intet fattas.

Sak 10:11. Och han skall gå igenom det trånga hafvet, och slå böljorna i hafvena, att alla djupa floder skola uttorkade varda. Så skall då förnedradt varda det prål i Assyrien, och spiran uti Egypten skall återvända.

Sak 10:12. Jag skall stärka dem i HERRANOM, så att de skola vandra uti hans Namn, säger HERREN.

Sakarja, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ TOP

SAKARJA, 11. CAPITLET

Juda förstörd. Christus såld.

Sak 11:1. Låt upp dina dörr, Libanon, att eld må förtära din cedreträ.

Sak 11:2. Jämrer eder, I furoträ ty cedreträn äro fallne, och den härliga byggningen är förstörd. Jämrer eder, I eker i Basan; ty den faste skogen är omkullhuggen.

Sak 11:3. Man hörer herdarna jämra sig; ty deras härliga byggning är förstörd. Man hörer de unga lejonen ryta; ty Jordans prål är förstördt.

Sak 11:4. Det säger HERREN, min Gud: Vakta slagtefåren;

Sak 11:5. Ty deras herrar slagta dem, och hålla det för ingen synd; sälja dem; ock säga: Lofvad vare HERREN; jag är nu rik; och deras herdar skona dem intet.

Sak 11:6. Derföre vill jag ock intet mer skona inbyggarena i landena, säger HERREN. Och si, Jag skall öfvergifva menniskorna, hvar och en uti dens andras hand, och uti deras Konungs hand, att de skola förkrossa landet, och jag skall intet hjelpa dem utu deras hand.

Sak 11:7. Och jag vaktade slagtefåren för de elända fårens skull, och tog två stafrar till mig; den ena kallade jag Lust, den andra kallade jag Ve, och vaktade fåren.

Sak 11:8. Och jag förgjorde tre herdar uti enom månad, ty jag förmådde icke lida dem; så ledo de ej heller mig.

Sak 11:9. Och jag sade: Jag vill intet vakta eder. Det som dör, det dö; det som försmäktar, det försmäkte; och de qvarblefne äte det ena dess andras kött.

Sak 11:10. Och jag tog min staf Lust, och bröt honom sönder, på det jag skulle rygga mitt förbund, som jag med all folk gjort hade.

Sak 11:11. Och det vardt på den dagen ryggadt; och de elände fåren, som med mig höllo, märkte deraf, att det HERRANS ord var.

Sak 11:12. Och jag sade till dem: Behagar det eder, så bärer hit så mycket som jag gäller; hvar icke, så låter det blifva. Och de vogo upp så mycket som jag galt, tretio silfpenningar.

Sak 11:13. Och HERREN sade till mig: Kasta det bort, att det må enom pottomakare gifvet varda, den kosteliga summan, för hvilka jag när dem skattad är. Och jag tog de tretio silfpenningar, och kastade dem uti HERRANS hus, på det de skulle pottomakarenom gifne varda.

Sak 11:14. Och jag bröt sönder den andra min staf Ve; på det jag skulle borttaga broderskapet emellan Juda och Israel.

Sak 11:15. Och HERREN sade till mig: Tag åter till dig ens galens herdas tyg;

Sak 11:16. Ty si, jag skall uppväcka herdar i landena, de der icke skola bese det försmäktada; det slagna icke besöka, och det sönderbrutna icke hela, och det helbregda icke försörja; utan de fetas kött skola de uppäta, och sönderrifva deras klöfvar.

Sak 11:17. O! afgudaherdar, som hjorden öfvergifva; svärdet komme öfver deras arm, och uppå deras högra öga; deras arm borttvine, och deras högra öga varde mörkt.

Sakarja, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ TOP

SAKARJA, 12. CAPITLET

Christi rike stärkt. Fienden krossad.

Sak 12:1. Detta är HERRANS ords tunge öfver Israel, säger HERREN, den der utsträcker himmelen, och grundar jordena, och menniskones anda gör uti honom:

Sak 12:2. Si, jag vill göra Jerusalem till en fallskål allom folkom deromkring; ty det varder ock Juda gällandes, när Jerusalem belagt varder.

Sak 12:3. Likväl vill jag på den tiden göra Jerusalem till en tung sten allom folk om; alle de som vilja borthäfva honom, de skola förslita sig på honom; ty alle Hedningar på jordene skola församla sig emot honom.

Sak 12:4. På den tiden, säger HERREN, skall jag göra hvar och en häst sky, och hans åsittare ursinnigan; men öfver Juda hus vill jag hafva min ögon öppne, och plåga alla folks hästar med blindhet.

Sak 12:5. Och Förstarna i Juda skola säga uti sitt hjerta: Låt de borgare i Jerusalem hafva ett godt mod i HERRANOM Zebaoth, deras Gud.

Sak 12:6. På den tiden skall jag göra Juda Förstar till en brinnande ugn i ved, och såsom en eldbrand i halm; så att de skola uppfräta, både på högra sidone och den venstra, all folk omkring sig; och Jerusalem skall åter besuttet varda i sitt rum, i Jerusalem.

Sak 12:7. Och HERREN skall hjelpa Juda hyddor, såsom i förtiden; på det Davids hus icke skall högt berömma sig, eller borgarena i Jerusalem emot Juda.

Sak 12:8. På den tiden skall HERREN beskärma borgarena i Jerusalem; och det skall ske, att den der svag är på den tiden, han skall vara såsom David; och Davids hus skall vara såsom Guds hus, såsom HERRANS Ängel för dem.

Sak 12:9. Och på den tiden skall jag tänka till att nederlägga alla Hedningar, som emot Jerusalem dragne äro.

Sak 12:10. Men öfver Davids hus, och öfver borgarena i Jerusalem, skall jag utgjuta nåds och böns Anda; ty de skola se uppå mig, den de genomstungit hafva; och skola begråta honom, lika som man ett enda barn begråter; och skola bedröfva sig om honom, såsom man bedröfvar sig om ett första barn.

Sak 12:11. På den tiden skall stor klagogråt vara i Jerusalem, lika som det var men HadadRimmon, uti den markene Megiddon.

Sak 12:12. Och landet skall jämra sig, hvart och ett slägte besynnerliga; Davids hus slägte besynnerliga, och deras hustrur besynnerliga; Nathans hus slägte besynnerliga, och deras hustrur besynnerliga;

Sak 12:13. Levi hus slägte besynnerliga, och deras hustrur besynnerliga; Simei hus slägte besynnerliga, och deras hustrur besynnerliga;

Sak 12:14. Alltså alla andras slägter, hvart och ett besynnerliga, och deras hustrur också besynnerliga.

Sakarja, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ TOP

SAKARJA, 13. CAPITLET

En öppen brunn. Spåmän dräpas. Messias slagen. Christna förföljda.

Sak 13:1. På den samma tiden skall Davids hus, och borgarena i Jerusalem, hafva en fri öppen brunn emot synder och orenhet.

Sak 13:2. På den tiden, säger HERREN Zebaoth, skall jag borttaga de afgudars namn utu landena, så att man intet mer skall komma dem ihåg; dertill vill jag ock bortdrifva de spåmän och orena andar utu landena.

Sak 13:3. Och skall ske, att när någor mer spår, så skola hans fader och moder, de honom födt hafva, säga till honom: Du måste dö, ty du talar lögn uti HERRANS Namn. Och alltså skola fader och moder, de honom födt hafva, stinga honom genom, då han spår.

Sak 13:4. Ty det skall ske på den tiden, att spåmännerna komma på skam med sina syner, då de derom spå; och skola icke mer draga hårkläder uppå, der de med bedraga;

Sak 13:5. Utan han skall säga: Jag är ingen Prophet, utan en åkerman; ty jag hafver tjent menniskom allt ifrå minom ungdom.

Sak 13:6. Men om man då säger: Hvad är det för sår uti dina händer? Då skall han säga: Så är jag slagen uti deras hus, som mig älska.

Sak 13:7. Svärd, upp öfver min herda, och öfver mins folks Första, säger HERREN Zebaoth; slå herdan, så varda fåren förskingrad; så vill jag vända mina hand till de små.

Sak 13:8. Och det skall ske, uti hvilket land, säger HERREN, två delar äro, de skola bortryckas och förläggas, och tredjedelen derinne qvarblifva.

Sak 13:9. Och jag skall föra den samma tredjedelen genom eld, och rensa honom, såsom man rensar silfver, och fäja honom, såsom man fäjar guld. Desse skola då åkalla mitt Namn, och jag skall höra dem; jag skall säga: Det är mitt folk; och de skola säga: HERREN, min Gud.

Sakarja, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ TOP

SAKARJA, 14. CAPITLET

Jerusalem. Messias. Evangelium.

Sak 14:1. Så HERRANS dag kommer, att du skall varda ett rof och byte.

Sak 14:2. Ty jag skall församla allahanda Hedningar emot Jerusalem till strid; och staden skall varda vunnen, husen skinnad, och qvinnor skämda; hälften af stadenom skall fången bortföras, och det öfverblefna folket skall icke utu stadenom drifvet varda.

Sak 14:3. Men HERREN skall draga ut, och strida emot de samma Hedningar, såsom han plägar att strida i stridstid.

Sak 14:4. Ock hans fötter skola på den tiden stå på Oljobergena, som för Jerusalem ligger, östantill; och Oljoberget skall klofna midt i tu stycker, ifrån öster allt intill vester, ganska vidt ifrå hvartannat; så att den ena hälften af bergena skall gifva sig norrut, och den andra söderut.

Sak 14:5. Och I skolen fly ror denna dalenom emellan min berg; ty den dalen emellan bergen skall räcka intill Azal; och skolen fly, lika som I uti förtiden flydden för jordbäfningene i Ussia, Juda Konungs, tid. Så skall HERREN, min Gud, komma, och alle helige med dig.

Sak 14:6. På den tiden skall intet ljus vara, utan köld och frost.

Sak 14:7. Och en dag skall varda, den HERRANOM kunnig är, hvarken dag eller natt, och om aftonen skall det ljust blifva.

Sak 14:8. På den tiden skola rinnande vatten flyta utaf Jerusalem; hälften bortåt hafvet österut, och den andra hälften bortåt det yttersta hafvet; och det skall vara både vinter och sommar.

Sak 14:9. Och HERREN skall vara en Konung öfver all land; på den tiden skall HERREN vara en, och hans Namn ett.

Sak 14:10. Och man skall gå i allo landena, lika som på en slättmark, ifrå Gibea intill Rimmon, söderut, till Jerusalem; ty han skall upphöjd och besutten varda i sitt rum, ifrå, BenJamins port, intill första portens rum, allt intill hörneporten; och ifrå Hananeels torn, intill Konungens press.

Sak 14:11. Och man skall bo derinne, och ingen spillgifning skall mer vara; ty Jerusalem skall ganska säkert bo.

Sak 14:12. Och detta skall vara plågan, der HERREN all folk med plåga skall, som emot Jerusalem stridt hafva; deras kött skall förtvina; medan de ännu stå på deras fötter; och deras ögon förgås uti sin hål, och deras tunga förfaras i deras mun.

Sak 14:13. På den tiden skall HERREN låta komma ett stort buller ibland dem, att den ene skall fatta den andra vid handena, och lägga sina hand uppå dens andras hand.

Sak 14:14. Ty ock Juda skall strida emot Jerusalem; på det församlas skola alla de Hedningars gods, som deromkring äro; guld, silfver och kläder, öfvermåtton mycket.

Sak 14:15. Och så skall då denna plågan gå öfver hästar, mular, camelar, åsnar, och allahanda djur, som i härenom äro, såsom denna plågan är.

Sak 14:16. Och alle öfverblefne ibland alla Hedningar, som emot Jerusalem drogo, skola årliga komma upp, till att tillbedja Konungen, HERRAN Zebaoth, och till att hålla löfhyddohögtid.

Sak 14:17. Men hvad som helst slägte på jordene icke kommer hitupp till Jerusalem, till att tillbedja Konungen, HERRAN Zebaoth, öfver dem skall intet regn komma.

Sak 14:18. Och om de Egyptiers slägte icke uppfara, och komma, så skall öfver dem ock intet regna. Det skall vara plågan, der HERREN alla Hedningar med plåga skall, som icke uppkomma till att hålla löfhyddohögtid.

Sak 14:19. Ty det skall vara de Egyptiers, och alla Hedningars synd, som icke uppkomma till att hålla löfhyddohögtid.

Sak 14:20. På den tiden skall hästarnas rustning vara HERRANOM helig; och kettlarne i HERRANS hus skola vara lika som de skålar för altaret.

Sak 14:21. Ty alle kettlar, både i Jerusalem och Juda, skola HERRANOM Zebaoth helige vara; så att alle de, som offra vilja, skola komma och taga dem, och koka deruti; och ingen Cananeisk skall mer vara uti HERRANS Zebaoths hus, på den tiden.

Sakarja, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ TOP