Välkommen till JesusPay

"Ty syndens lön är döden; men Guds gåva är evigt liv genom Jesus Kristus vår Herre."

Rom. 6:23 (SKJVB)
JESUS KRISTUS DOG PÅ KORSET,

för att du skulle bli frälst till evigt liv.JesusPay

Accepterar du genom tro; att Jesus betalade för alla dina synder på korset?
Eller vill du betala för alla dina synder själv?

I Romarbrevet 3:23 kan vi läsa att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Så frågan är hur kan jag få syndernas förlåtelse. Svaret:  Jesus blod är det enda betalsättet som accepteras av Gud och utgör den ENDA betalningen som finns för din själ och för alla dina synder.

Som en illustration tänk dig att din synd skulle betalas på liknande sätt som med mobila betalningssystem med tillhörande betalkort och att Jesus betalning också var i form av ett betalkort, låt oss kalla detta kort för  JesusPay, och att valutan på kortet utgjordes av blodet från Jesus Kristus (vilket utgör tanken bakom namnet JesusPay). Om du försökte fylla ditt eget betalkort med någon annan valuta än tron i Jesus blod (Rom. 3:25), som t.ex. dina egna goda gärningar skulle Gud aldrig acceptera ditt kort, då den saknar den enda valutan som Gud accepterar, nämligen Jesus blod.

Finansiellt har du kanske flera betalsätt tillgängligt, men det finns bara ett betalsätt för synden och det är Jesus Kristus, som dog, blev begravd och uppstod från döden, Jesus fullbordade betalning på korset. - Så frågan är, har du JesusPay? eller försöker du betala för din skuld till Gud med ditt eget betalkort? Allt handlar om Kristus evangelium, om vad Kristus har gjort för dig. Dina egna "goda gärningar" betyder INGENTING för din frälsning. Evangeliet handlar INTE om dig;

 • Om du ger pengar till välgörande ändamål, vilket i sig är värt att allvarligt överväga, men det kan INTE betala för dina synder.

 • Du blir INTE ens frälst om du går till kyrkan regelbundet. (Förhoppningsvis går du till kyrkan regelbundet, därför att du är frälst).

 • Du blir INTE frälst om du upprepar en bön.

 • Du blir INTE frälst om du döptes i vatten som ett spädbarn, vilket är något som dina föräldrar gjorde åt dig. - Läs svaret i Bibeln på frågan "Se, här är vatten; vad hindrar mig från att låta döpa mig?" som ställs i Apostlagärningarna kapitel 8, vers 36: Svaret står i vers 37: "Och Filippus svarade, Om du tror av hela ditt hjärta, så kan du. Och han svarade och sade, Jag tror att Jesus Kristus är Guds Son.", (Apg 8:37 är en bortklipp vers i korrupta Biblar). Ett spädbarn kan omöjligt tro av hela sitt hjärta och eftersom du som barn INTE var frälst, blev resultatet av vattendopet endast att du blev blöt.

 • Du får INTE syndernas förlåtelse för att du tillhör ett religiöst samfund som påstår sig vara din frälsning.

Nej! Din frälsning sker genom Guds nåd och gåva och beror enbart på om du har tagit emot försoningen till Gud genom tro på Guds Son, Jesus Kristus. Om du tror och litar med hjärtat på Jesus betalning på korset, att han i ditt ställe tog på sig straffet för dina synder; att han dog, begravdes, att han utgöt sitt blod för att betala för dina synder. Det är genom tron på kraften i Jesus kroppsliga uppståndelse som vi får segern över döden, INTE på grund av något du själv har gjort. 

Ty av nåd blir ni frälsta genom tro, och det inte av er själva, utan det är Guds gåva: Inte av gärningar, för att ingen ska kunna berömma sig. - Efesierbrevet 2:8-9. (SKJVB)

En andlig pånyttfödelse

Förseglade med den utlovade Helige Ande

Frälsning är genom tro på Jesus Kristus på vad han har gjort för dig, först då blir du frälst till evigt liv. Jesus sade: "Ni måste födas på nytt!". - Johannes 3:7 (Johannes 3:3, 1 Petrus 1:23). Du kan INTE bli född på nytt på grund av dina egna gärningar. Pånyttfödelsen sker när du hörde sanningens ord, evangeliet om din frälsning, efter att du trodde:

I honom har ni också förtröstat, efter att ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning: i honom har också ni, efter att ni trodde, blivit förseglade med den utlovade Helige Ande, Som är en pant på vårt arv till dess att den köpta egendomens återlösning sker, till lovprisningen av hans ära. - Efesierbrevet 1:13-14 (SKJVB)

Vi kan alla ta emot Jesus medan vi lever, men efter döden kommer domen. Låt därför inte ett ögonblick till passera utan att göra ditt val. Ta emot Guds försoningsgåva redan idag, välj JesusPay genom tron i Jesus Kristus namn och börja i glädje vandra på den smala vägen som leder till evigt liv. Gud har redan gjort allt som behövs genom Jesus Kristus – det enda som återstår är för dig att acceptera denna gåva i tro och din skuld till Gud är evigt reglerad.


Läs mer om Guds gåva, om löftet om evigt liv.


JesusPay betalkort

Läs evangeliet om hur du blir frälst till evigt liv,

Genom tron i Jesus betalning på korset för dina synder, genom hans död, begravning och uppståndelse.


Första Korintierbrevet 15:1-4.

1. Dessutom, bröder, till er kungör jag evangeliet som jag predikade för er, som ni också tog emot, och vari ni står;


2. Genom vilket ni också är frälsta, om ni kommer ihåg det ord som jag predikade för er, annars kom ni till tro förgäves.


3. Först och främst har jag ju meddelat er vad jag själv tagit emot, hur Kristus dog för våra synder enligt skrifterna;


4. Och att han blev begravd, och att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna:


SKJVB - Svenska KJV Bibeln
En predikan gällande glada budskap om goda ting

Evangeliet om Jesus Kristus


Jesus gjorde detta för dig!

”Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.” - Jes. 53:5. (SKJVB)


Evangeliet – Den Goda Nyheten

I en värld av ständiga påminnelser om våra begränsningar och utmaningar står ett budskap klart och tydligt: möjligheten till evig frälsning genom Jesus Kristus. Denna predikan är en inbjudan till alla som söker mening, hopp och en djupare förståelse av sin plats i universum. Jesus Kristus, genom sitt offer på korset, har öppnat en väg för var och en av oss att inte bara möta vår Skapare men att även ta emot den mest värdefulla gåvan av alla: evigt liv.

Ordet "evangelium" är mer än en term; det är ett löfte om hopp och ny början. Kristus evangelium är verkligen goda nyheter, eftersom det erbjuder syndernas förlåtelse, återställer vår gemenskap med Gud, och ger oss ett löfte om evigt liv. Det är denna sanning som aposteln Paulus delar i Första Korintierbrevet 15:1-4, påminnande oss om kärnan i vår tro – Kristus död, begravning, och uppståndelse.

Försoning till Gud

1. SE

Du kan säkert se att hela världen har vänt sig bort från Gud till ett omoraliskt liv och till avgudatro. Du uppmanas i Apg 20:21 istället till ”... omvändelse till Gud, och tro till vår Herre Jesus Kristus.". (Omvändelse är inte en gärning utan en Guds gåva till insikt att vända sig till honom. Omvändelse utgör sinnesändringen som leder till frälsning i Kristus. Apg. 26:20, 11:18, 17:30, Luk. 24:47, 2Tim. 2:25). Att se med ögonen betyder inte bara att observera utan att verkligen förstå och erkänna vårt behov av frälsning. Aposteln Paulus talar om detta i Apostlagärningarna 26:18, att öppna våra ögon för att vända oss från mörkret till ljuset, från Satans makt till Gud, för att få syndernas förlåtelse. 

2. HÖR

För att kunna tro på evangeliet måste du naturligtvis först höra den. Evangeliet står i 1Kor. 15:1-4. Paulus säger från vers 3-4:

Först och främst har jag ju meddelat er vad jag själv tagit emot, hur Kristus dog för våra synder enligt skrifterna;  Och att han blev begravd, och att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna:

Höra evangeliet är att ta emot budskapet om frälsning genom tron. Det är genom att höra detta glädjebud som våra hjärtan öppnas för tron, som det står i Romarbrevet 10:17, "Alltså kommer tron genom att höra, och att höra genom ordet från Gud."


3. FÖRSTÅ

Förståelse går djupare än kunskap; det är en hjärtats uppenbarelse som omvandlar. Jesus själv talade om detta, att se och ändå inte se, att höra och ändå inte förstå (Markus 4:12). Det är när vi förstår med hjärtat som vi verkligen kan omvända oss och ta emot försoningen till Gud. (Apg 20:21, 26:20). Förstå evangeliet; omvänd er och ta emot att Jesus dog för vår synd, Han betalade för vår synd med sitt blod, (Ef. 1:7, Rom. 5:8) att Han blev begravd, och genom kraften av hans kroppsliga uppståndelse, besegrade han synd och död. Detta är i enlighet med Skrifterna. Inse sanningen och förstå med hjärtat att det ENDAST är Jesus Kristus som är VÄGEN, SANNINGEN och LIVET, att han är vår enda väg till försoning till Gud. (Joh. 14:6).

4. TRO

Tro är kärnan i vår relation till Gud. Det är genom tron på Jesus Kristus och hans fullbordade verk på korset som vi blir rättfärdiggjorda inför Gud. Apostlagärningarna 10:43 bekräftar detta:

"Om honom vittnar alla profeterna, att genom hans namn skall var och en som tror på honom få syndernas förlåtelse." - Apg. 10:43 (SKJVB)

Nu när du har öppnat ögonen, hört sanningens ord, evangeliet om er frälsning och har förstått evangeliet med ditt hjärta är du frälst. Vi blir frälst enbart av tro och frälsningen sker när du kom till tro. (Ef. 1:13-14). Tro plus INGENTING.

”Ty av nåden är ni frälsta genom tron, och det inte av er själva, Guds gåva är det, inte av gärningar, för att ingen ska berömma sig” - Ef. 2:8-9.

Ta emot Guds gåva

Jesus Kristus dog för att ge oss en gåva av oändligt värde – möjligheten till ett evigt liv i gemenskap med Gud. Denna gåva är tillgänglig för alla, men det krävs ett personligt beslut att acceptera den genom tro. Det är en gåva som vi inte kan tjäna, utan som vi bara kan ta emot med ödmjuka hjärtan, erkänna vårt behov och lita på att Guds nåd är tillräcklig.

Det är därför vi uppmanas att inte gå miste om denna ofattbara gåva. Välj idag att tro på Jesus Kristus, att ta emot hans försoning och leva i den frihet och seger som endast han kan erbjuda. Gud har förberett denna väg för oss, vägen till frälsning och evigt liv, genom sin Son, Jesus Kristus.

"Jesus sade till honom, Jag är vägen, sanningen, och livet: ingen kommer till Fadern, utom genom mig." - Joh. 14:6. (SKJVB)

Evigt liv genom tron på Jesus Kristus

I hjärtat av kristen tro finns en sanning som lyser starkare än någon annan: löftet om evigt liv genom Jesus Kristus. Det är inte bara en tro eller en önskan, utan en garanti från Gud själv, bekräftad genom Hans Son och skrifterna är Guds vittnesbörd om Sin Son Jesus Kristus. Och Jesus sade detta:

Sök i skrifterna; ty i dem tänker ni att ni har evigt liv: och det är dessa som vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig, så att ni må ha liv. - Joh 5:39-40 (SKJVB)

Löftet om Evigt Liv

Grundstenen i kristendomen är tron på att evigt liv är möjligt genom Jesus Kristus. Denna tro grundar sig inte i mänskliga gärningar eller förtjänster, utan i Guds oändliga nåd och Jesus Kristus försoningsverk. Som det står i Romarbrevet 6:23, "Ty syndens lön är döden; men Guds gåva är evigt liv genom Jesus Kristus vår Herre." Det är en påminnelse om att livets yttersta utgång inte är döden, utan evigt liv, tillhandahållet av Gud genom Sin Son.

I hopp om det eviga livet, som Gud, som inte kan ljuga, har lovat före världens begynnelse; - Tit 1:2 (SKJVB)

Evigt Liv i Sonen

Bibeln är tydlig med att evigt liv är något som ges till de som har en relation med Jesus. Första Johannesbrevet 5:11-13 bekräftar detta kraftfullt: Gud har gett oss evigt liv, och detta liv är i Hans Son. Detta är inte en abstrakt idé utan en konkret verklighet för dem som tror. Att ha Sonen innebär att ha liv; att sakna Sonen innebär att sakna livet.

Och detta är vittnesbördet, att Gud har givit oss evigt liv, och detta liv är i hans Son. Han som har Sonen har livet; och han som inte har Guds Son har inte livet. Detta har jag skrivit till er som tror på Guds Sons namn; för att ni skall veta att ni har evigt liv, och för att ni skall tro på Guds Sons namn. - 1Joh. 5:11-13 (SKJVB)

Försoning Genom Jesus

Kärnan i vår tro är förståelsen att Jesus Kristus genom sitt offer på korset blev den ultimata försoningen för våra synder. Hans död, begravning och uppståndelse är inte bara historiska händelser utan fundamenta i trons byggnad. Det är genom tron på denna försoning som vi kan närma oss Gud och erhålla evigt liv. Att vända sig till Jesus betyder att erkänna och acceptera Hans offer som den enda vägen till Gud.

Och, han har skapat fred genom blodet på hans kors, och genom honom försonat alla ting med sig själv; genom honom, säger jag, vare sig det gäller ting på jorden, eller ting i himmelen. - Kol 1:20  (SKJVB)
Och inte bara det, utan vi gläds också i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har mottagit försoningen. - Rom 5:11 (SKJVB)

En Säkerhet i Tron

Jesus själv sade, "Jag är vägen, sanningen, och livet: ingen kommer till Fadern, utom genom mig" (Johannes 14:6). Denna djupa sanning är grunden för vår frälsning och säkerheten i vår tro. Genom att tro på Jesus har vi en säker plats i Guds familj, och ingenting kan skilja oss från Hans kärlek.

Ty jag är övertygad om att varken död eller liv, varken änglar, furstendömen eller makter, varken det nuvarande eller det kommande, Varken höjd eller djup eller någon annan varelse skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. - Romarbrevet 8:38-39 (SKJVB).

Evig Trygghet

Det fantastiska med detta löfte är inte bara att vi får evigt liv, utan också att denna gåva är evig och oåterkallelig. Från det ögonblick vi väljer att tro på Jesus, blir vi del av Guds rike, förseglade med den Helige Ande som en garanti för vår frälsning (Efesierbrevet 1:13-14). Denna trygghet är grundad inte i våra egna handlingar utan i Guds oföränderliga löften och Hans oändliga kärlek.

I honom har ni också förtröstat, efter att ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning: i honom har också ni, efter att ni trodde, blivit förseglade med den utlovade Helige Ande, Som är en pant på vårt arv till dess att den köpta egendomens återlösning sker, till lovprisningen av hans ära. - Ef. 1:13-14 (SKJVB)

Evigt liv genom Jesus Kristus är inte bara ett löfte för framtiden utan en levande verklighet här och nu. Det förändrar hur vi lever våra liv, hur vi ser på döden, och hur vi förhåller oss till Gud och varandra. Att ta emot Jesus Kristus och lita på Hans fullbordade verk på korset är det mest avgörande beslutet någon kan göra. Det öppnar dörren till ett evigt liv i gemenskap med Gud, fyllt av kärlek, frid och glädje. Detta är Guds gåva till oss – en gåva av evigt liv genom Sin Son. Låt oss därför omfamna denna sanning med öppna hjärtan och leva våra liv i ljuset av Hans underbara löfte.

Visste du att

Du bär på en obetalbar skuld till Gud, på grund av din synd?

I kristendomens hjärta ligger ett budskap om nåd och försoning, tillgänglig för var och en genom Jesus Kristus. Detta är inte bara en teologisk princip utan grunden för hur vi förstår vår relation till Gud och vårt eviga öde. Du kanske inte är medveten om detta men du har faktiskt en skuld till Gud, din Skapare! Skulden du har till Gud är inte en penningskuld, utan en skuld genom din synd.

Om vi säger att vi inte har någon synd, bedrar vi oss själva, och sanningen är inte i oss. - 1Joh 1:8 (SKJVB)

Alla människor har genom synden gjort uppror mot Gud, därför har vi Guds vredesdom över oss. Gud är Helig och i hans ögon är vi alla lika orena.

”Han som tror på Sonen har evigt liv: men han som inte tror på Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede förblir över honom.” - Joh 3:36  (SKJVB)
"Men vi är alla som orena ting, och all vår rättfärdighet är såsom smutsiga trasor, och vi förbleknar alla som ett löv, och våra missgärningar har fört oss bort som vinden." - Jes. 64:6 (SKJVB)

Förståelsen av Synd och Försoning

Känner du Guds Rättfärdighet?

Ja, varje människa står inför en obetalbar skuld till Gud på grund av synd. Bibeln visar tydlig att "alla har syndat och saknar härligheten från Gud" (Romarbrevet 3:23) och att "syndens lön är döden" (Romarbrevet 6:23).

Såsom det är skrivet, Det finns ingen rättfärdig, nej, inte en enda: Det finns ingen som förstår, ingen som söker Gud. De är alla bortom vägen, de är alla odugliga; ingen gör det goda, inte en enda. - Rom. 3:10-12 (SKJVB)
Ty de har inte känt till Guds rättfärdighet och har inte underordnat sig Guds rättfärdighet, eftersom de inte känner till Guds rättfärdighet, utan försöker upprätta sin egen rättfärdighet. Ty Kristus är lagens slut, till rättfärdighet för var och en som tror. - Rom. 10:3-4 (SKJVB)

Denna skuld är inget vi kan betala för genom egna ansträngningar eller goda gärningar; det krävs en betalning av oändligt värde.

Eftersom ni vet att ni inte har blivit friköpta med förgängliga ting, som silver och guld, genom er fåfängliga konversation som ni har mottagit genom tradition från era fäder; Utan med Kristus dyrbara blod, som av ett felfritt lamm utan fläck: - 1Petr 1:18-19  (SKJVB)
Ge därför akt till er själva, och till hela hjorden, över vilken den Helige Ande har gjort er till tillsyningsmän, för att föda kyrkan av Gud, som han har köpt med sitt eget blod. - Apg. 20:28 (SKJVB)


Jesus Betalning – Erbjuds av nåd, tas emot av tro

Gud, i sin oändliga kärlek och nåd, har försett oss med lösningen genom Jesus Kristus. Genom hans död på korset och hans utgjutna blod har betalningen för våra synder gjorts en gång för alla. Denna betalning är inte baserad på våra egna förtjänster utan är en gåva från Gud, tillgänglig för alla som väljer att tro på Jesus Kristus och acceptera Honom som sin Frälsare.

Att välja Jesus betalning för dina synder innebär att erkänna och ta emot Guds gåva av frälsning genom tro. Det är att inse att det inte finns något vi själva kan göra för att rädda oss från syndens konsekvenser och istället lita helt på Jesus fullbordade verk på korset. Det är genom denna tro vi blir rättfärdiggjorda inför Gud, får frid med Honom och säkrar vår plats i evigheten.

JesusPay.se Logo

Frälsning genom tron i Jesus Kristus blod

En predikan om frälsning som utelämnar blodet av Jesus Kristus är ett falskt evangelium. Paulus redogör om Jesus i Rom 3:25 "Som Gud har utsett till att vara en försoning genom tron i hans blod, för att kungöra sin rättfärdighet till förlåtelse för förgångna synder, genom Guds överseende;" Utan tron i hans blod finns ingen försoning.

Hur mycket hårdare straff, tror ni, skall han anses vara värd, som har trampat Guds Son under fötterna och har räknat förbundets blod, varmed han helgades, som något oheligt och har trotsat nådens Ande? - Hebr 10:29 (SKJVB)


Jesus försoningsblod är:
 • Din enda räddning från död och från evigt straff.

 • Försoningen till Gud: Han har skapat frid genom blodet på Jesus kors. (Rom. 3:25, Kol. 1:13-14, 20).

 • Jesus betalning, av Guds nåd och gåva, är tillgänglig för alla och till alla som tror på Guds Son, Jesus Kristus.

 • Frälsningen, som är dig tillhanda och börjar gälla i det ögonblick, när du kom till tro.

 • Rättfärdighet, som är givet dig av Gud genom Jesus tro, inte av dina egna gärningar. (Ef. 2:8-9)

 • En evig betalning, och ger evigt liv.

 • En betalning som räcker åt alla människor; (hela världens synd).

 • Enda vägen till syndernas förlåtelse. (Ef. 1:7)

 • Betalningen för ALLA synder. (1Joh. 1:7-10)

Så mycket mer, sedan vi nu rättfärdiggjorts genom hans blod, skall vi frälsas från vrede genom honom. Ty om, när vi var fiender, blev vi försonade med Gud genom hans Sons död, så mycket mer, som försonade, skall vi vara frälsta genom hans liv. Och inte bara det, utan vi gläds också i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har mottagit försoningen. - Rom. 5:9-11.

Konsekvenserna av Våra Val

Valet vi står inför är avgörande och har eviga konsekvenser. Att välja Jesus som vår försoning innebär evigt liv, medan att försöka betala för våra egna synder endast leder till evig separation från Gud. Det finns en klar skiljelinje; att tro på Jesus ger oss tillgång till Guds rike, medan förnekelse av Jesus och hans offer leder till evig förlust.

Genom att tacka Fadern, som har gjort oss redo att få del i de heligas arv i ljuset: Som har befriat oss från mörkrets makt, och har förflyttat oss in i sin käre Sons rike: - Kol. 1:12-13 (SKJVB)

Evig Betalning och Rättfärdighet

Jesus betalning är inte bara tillräcklig för att täcka alla våra synder, utan den är också evig och oåterkallelig. Från det ögonblick vi tror, blir vi rättfärdiggjorda inför Gud – inte baserat på våra egna handlingar utan genom Jesus rättfärdighet som tillskrivs oss. Detta ger oss en säkerhet i vår tro och en ovillkorlig tillhörighet till Guds hushåll.

Därför är ni nu inte längre främlingar och utlänningar, utan ni är de heligas medborgare, och tillhör Guds hushåll; - Ef. 2:19 (SKJVB)
SE, vilken kärlek Fadern har gett oss, så att vi kan kallas Guds söner: därför känner världen oss inte, eftersom den inte har känt honom. - 1Joh. 3:1 (SKJVB)

Ditt viktigaste Val handlar om Din Själ:


Välj betalsätt
JesusPay, Välj betalsätt

Är du säker på att du kommer till himlen när du dör?

Det finns en evighet i himlen för de frälsta och en evighet i helvetet för de förlorade. Att välja Jesus Kristus betalning för dina synder genom tron på Hans blod är det mest kritiska beslutet du någonsin kommer att göra.

Och detta är vittnesbördet, att Gud har givit oss evigt liv, och detta liv är i hans Son. Han som har Sonen har livet; och han som inte har Guds Son har inte livet. - 1Joh 5:11-12 SKJVB)
”För predikandet om korset är för dem som går förlorade en dårskap; men till oss som är frälsta är det Guds kraft.” - 1Kor. 1:18.

Det avgör din eviga framtid och definierar din relation med Gud. I detta val finns det inget utrymme för neutralitet; du väljer antingen att lita på Jesus fullbordade verk på korset eller att förlita dig på dina egna förmågor, vilket är dömt att misslyckas.

Och som det är bestämt för människorna en gång att dö, men därefter domen: - Hebr. 9:27 (SKJVB)
Då skall han också säga till dem på vänster sida, Gå bort ifrån mig, ni förbannade, in i evig eld, förberedd åt djävulen och hans änglar: - Matt 25:41 (SKJVB)
Och dessa skall gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv. - Matt. 25:46 (SKJVB)
Och var och en som inte fanns skrivna i livets bok kastades i eldsjön. - Upp. 20:15 (SKJVB)
Han som i honom tror är inte fördömd: men han som inte i honom tror är redan fördömd, eftersom han inte har i namnet på den ende avlade Sonen av Gud trott. - Joh. 3:18 (SKJVB)
JESUSPAY

Begrunda hur du skulle besvara på nedanstående frågor.

VÄLJ ALTERNATIV

Fråga 1

Vem betalar din synd?

1. Du 
2. Jesus Kristus
Fråga 2

Hur blir du frälst?

1. Genom egna goda gärningar
2. Endast av Guds nåd genom tron på Jesus Kristus.
Fråga 3

Hur säker är du på att du har evigt liv och kommer till himlen när du dör?

Bedöm i procent hur säker du är.
1.  0%, (vet ej) ⎜ 2.  25%  ⎜ 3.  50% ⎜ 4.  75%. ⎜ 5.  100%

Frågor som ställs på denna hemsida är endast ämnad till egen reflektion och insikt baserad på Guds ord, Bibeln (KJV), Varken SKJVB.ONLINE™ eller BIBELN.ONLINE™ eller någon annan webbplats associerad med SKJVB-projektet frågar inte efter ditt svar, inte heller samlas några som helst svar in eller övrig information om dina personliga åsikter.

Vill du veta de rätta svaren?

(Expandera för att se svar)
Fråga 1. Rätt svar

Det korrekta svaret:

Alternativ 2. För det är Jesus som är Vägen, Sanningen och Livet (Joh 14:6), inte du. Du har rätt att välja betalningsmetod, men du kan INTE betala din skuld till Gud utan Jesus Kristus. Jesus sa i Johannes 14:6: ”...ingen kommer till Fadern utom genom mig.”

Fråga 2. Rätt svar

Det korrekta svaret:

Alternativ 2. Det var Herren Jesus Kristus som dog på korset för dina synders skull. Dina egna goda gärningar betyder INGENTING för din frälsning. Tänk på det, om vi människor kan betala för våra egna synder genom gärningar, varför dog då Jesus på korset?

Fråga 3. Rätt svar

Det korrekta svaret:

Alternativ 5. Att du kan vara 100% säker beror på att det är Bibeln som ger detta löfte om evigt liv med Gud. Bibeln säger i 1Joh 5:13 att du skall VETA att du har evigt liv.

Sammanfattning

Glada budskap om goda ting

I denna livsavgörande predikan presenterades ett djupt och inspirerande budskap om tron på Jesus Kristus som kärnan i kristen tro, med fokus på försoning, evigt liv och vikten av att välja Jesus som vår frälsare. Genom dessa budskap betonades vikten av att inte missa Guds gåva av frälsning och evigt liv som erbjuds genom Jesus Kristus död, begravning och uppståndelse. Evigt liv inte är en produkt av våra egna ansträngningar eller goda gärningar utan en gåva som mottas genom tro på Jesus.

Centrala punkter:

 • Evangeliet som den goda nyheten 1Kor 15:1-4: Budskapet om Jesus Kristus som är den enda väg genom vilken människor kan återfå en relation med Gud, uppnå förlåtelse för sina synder och få ett hopp om evigt liv.

 • Betydelsen av tron: Att se, höra, förstå och tro på evangeliet är avgörande steg för att mottaga frälsning. I denna predikan framhävdes hur viktigt det är att med hjärtat tro på Jesus Kristus och hans verk på korset.

 • Vikten av att välja Jesus: Att välja Jesus Kristus och hans försonande död på korset som det enda medlet för vår frälsning och försoning med Gud.  I Johannes 3:36 står det tydligt att utan Jesus finns INGEN frälsning: ”Han som tror på Sonen har evigt liv: men han som inte tror på Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede förblir över honom.”.

 • Evigt liv genom Jesus: Det framställdes att evigt liv ges genom tron på Guds Son, och att detta liv börjar det ögonblicket vi tror. Det är en gåva som säkrar vår framtid och ger oss en identitet som Guds barn.

 • Den obetalbara skulden för våra synder: Bibeln visar att vi inte kan betala skulden för våra synder genom egna ansträngningar; endast Jesus betalning, genom hans blod, är acceptabel för Gud.

Sammanfattningsvis, denna predikan manar till en djup reflektion över vår egen tro och uppmuntrar oss till att helhjärtat välja Jesus Kristus som vår enda Frälsare. Genom att acceptera Guds gåva av frälsning kan vi säkra vår eviga framtid och leva ett liv i gemenskap med Gud. Det är ett budskap som både utmanar och erbjuder obeskrivlig hopp, uppmanande oss att inte gå miste om den största gåvan av alla: evigt liv genom tron på Jesus Kristus. Väljer du Jesus betalning för dina synder?


"Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. Hur skall de då kunna åkalla honom som de inte trodde på, och hur skall de kunna tro på honom som de inte hörde om, och hur skall de kunna höra utan en predikant? Och hur skall de kunna predika, om de inte är utsända, såsom det är skrivet, Hur vackra är inte fötterna på dem som predikar fredens evangelium och som föra fram glada budskap om goda ting!" - Rom 10:13-15 (SKJVB)

Gå inte miste om Guds gåva!

BLI FRÄLST IDAG, VAD VÄNTAR DU PÅ? - TRO! 


Tänk efter, hur svårt är det att ta emot en gåva?

Se, nu är frälsningens dag kommen

 • Ty han säger, Jag har hört dig i en välbehaglig tid, och på frälsningens dag har jag kommit till din undsättning: Se, nu är den välbehagliga tiden kommen, se, nu är frälsningens dag kommen.) - 2Kor. 6:2 (SKJVB)

 • Att om du med din mun bekänner Herren Jesus, och skall i ditt hjärta tro att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man till rättfärdighet, och med munnen bekänner man till frälsning. - Rom. 10:9-10 (SKJVB)

NU NÄR DU ÄR FRÄLST TILL EVIGT GENOM TRON PÅ JESUS,

VÄND DIG I TACKSÄGELSE TILL GUD I BÖN. 


(Exempel på bön)

Tack himmelske Fader för Din kärleksfulla gåva; att jag som en syndare har nu av din nåd; tagit emot försoningen genom tron på Jesus: 

Att Kristus dog för mina synder, blev begravd och att det endast är genom kraften av hans kroppsliga uppståndelse och utgjutna blod på hans kors, som jag har fått syndernas förlåtelse och löftet om evigt liv.

Jag ber om Din vägledning att växa till i tro och kunskap om Din vilja genom sanningens ord. Och hjälp mig, från och med nu, att bära frukt i alla slags goda gärningar som behagar Dig.

Tack för att Du har frälst mig från mörkrets välde och fört mig in i Din älskade Sons rike.

I min Herre och Frälsare Jesus Kristus namn - Amen!

"..Se, Guds lamm, som tar bort världens synd."

(Joh 1:29)

JESUSPAY.SE
Ladda ner Evangelisationsmaterial
Dela Guds löfte om evigt liv genom tron på Jesus Kristus, till dina nära och kära, Ja till alla människor. 

GRATIS