Bibelbiblioteket
Artikel

Om Carl XII:s Bibel

Om Konung Carl den Tolftes Bibel

Carl XII föddes på slottet Tre Kronor i Stockholm lördagen den 17 juni g.s. (27 juni, n.s.) 1682 som son till kung Karl XI och drottning Ulrika Eleonora. Carl XII regerade Sverige från 1697 till 1718 och han är mest känd för sina militära kampanjer och sin roll i det stora nordiska kriget.  Men han är också känd för den Bibel som idag bär hans namn. Carl XII:s Bibel bygger främst på tidigare svenska översättningar, särskilt Gustav II Adolfs Bibel från 1618.
Tittar vi på de ursprungliga manuskript källor som Carl XII:s Bibel bygger på, kommer vi fram till dess härkomst från Majoritetstexten:
 • Gamla Testamentet: Grundtexten för Gamla Testamentet i dessa tidiga svenska Bibelöversättningar var främst den hebreiska Masoretiska texten, men de var även influerade av den latinska Vulgata. (Nämnas bör också att: Vaudois' Gamla Latinska Vulgate är inte samma sak som den senare Romersk-Katolska Latinska Vulgate. Vaudois' Vulgata är Guds bevarade ord på Gammalt Latin som förde evangeliet till hela Europa. Den Romersk-Katolska Vulgata är helt annorlunda. Den blandade felaktigt Guds ord med den korrupta Alexandrinska Grekiska Gamla Testamentet, Apokryferna och Nya Testamentet. Moderna s.k. forskare" påstår felaktigt att det bara finns en Latinsk Vulgata. Men det finns två: den bevarade (Vaudois) och den korrupta (Romersk-Katolska).
  Nya Testamentet: För Nya Testamentet var grundtexten i stort sett Textus Receptus, en grekisk text som publicerades under 1500-talet och låg till grund för flera Bibelöversättningar, inklusive Martin Luthers tyska Bibel och King James Version på engelska.

En Bibel för folket

1703 - Det under Carl XI:s regeringstid som denna Bibelöversättning påbörjades, och den färdigställdes under Carl XII:s tid år 1703 av en kommitté bestående av sju översättare och det var deras arbete som resulterade i det som skulle bli känd som Carl XII:s Bibel.
1873 - Carl XII har självklart ingen direkt koppling till den utgåvan av Bibeln. 1873 års Bibel är endast en språklig revidering av den svenska Bibelöversättningen som utfördes under 1800-talet. Carl XII:s Bibel togs emot väl i allmänhet. Den kallas ofta för "Folkets Bibel" och blev den mest använda Bibeln under en lång tid i Sverige. Det var en mer läsbar text som uppskattades av både klerus och lekfolk. Den blev normgivande och låg till grund för Bibelläsning i Sverige i över ett sekel. Bibeln användes ofta i utbildningssyfte, både för dess Bibliska doktrin och som läromedel i läsning och skrivning. Denna centrala roll i utbildningen säkerställde att dess språk och stil påverkade generationer av svenskar. 
Vi vill visa på hur Gud har använt sig av dessa Biblar för att främja sitt verk genom tiderna, vilket är något som folk i gemen inte längre bryr sig om. De väljer Biblar vars texter har korrumperats av Gudlösa människor i från både Alexandria i Egypten och Rom. Därför vill vi istället uppmuntra alla Bibeltroende läsare att välja Biblar med omsorg och från den rätta texten av manuskript, från Majoritetstexten.
Vi ser sorgligt nog att dagens Biblar har övergett Majoritetstexten, till förmån för den kritiska texten, Minoritetstexten som är en text som ifrågasätter om vissa ord eller verser hör hemma i Bibeln. Med en attityd som det djävulen sa till Eva "Har Gud sagt?" Detta skapar förvirring och misstro till Bibeln, där ordet från Gud istället blir, ordet från människor eftersom förtröstan läggs på det som lärda och professorer säger att "den grekiska eller hebreiska texten säger", "att en bättre översättning är", eller "King James Bibeln och Carl XII:s Bibel stämmer inte med grundtexten". Vilken grundtext? De är inte Bibelöversättningar som är baserade på samma grundtext. Detta låter kanske krångligt men när vi inser att det endast finns två manuskript källor blir det lättare. Ja visst, trots att det finns flera hundra olika engelska översättningar av Nya Testamentet, så finns det endast två källor för alla dessa översättningar och de kan alla spåras tillbaka till en, av två familjer av manuskript - Majoritetstexten eller Minoritetstexten.
 • Majoritetstexten som geografiskt härstammar från Syrien, Antiokia omfattar cirka 99% av de över 5,000 bevarade manuskript som existerar idag. Dessa manuskript användes av King James Bibelns översättare år 1604-1611 och manuskripten har en hög grad av överensstämmelse med varandra.
 • Minoritetstexten kallas också "den kritiska texten" (The Critical Text) och härstammar geografiskt från Egypten, Alexandria och omfattar ca 45 texter vilket utgör mindre än 1% av de bevarade manuskript som existerar idag. Och Sinaiticus och Vaticanus, de två huvudsakliga Alexandrinska manuskripten, överensstämmer inte ens med varandra på över 3000 ställen (3036+); enbart i evangelierna (Matteus, Markus, Lukas och Johannes).

Carl XII:s Bibel och King James Version:

TVÅ TIDSENLIGA GIGANTER OCH DERAS LIKHET

BILD: 1611 King James Version  och Carl den Tolftes Bibel 1703 (Faksimil utgåvor) 


1611 King James Version är den auktoriserade Bibeln av Kung Jakob den Förste av England (King James I of England) och Carl den Toftes Bibel från 1703 är den auktoriserade Bibeln av Konung Carl den Tolfte av Sverige (King Charles the Twelfth of Sweden).  
Båda monumentala i sina egna rättigheter, Carl XII:s Bibel och King James Version står som pinnar i den språkliga och kulturella utvecklingen av sina respektive nationer, Sverige och England. Även om dessa två översättningar producerades oberoende av varandra, uppvisar de liknande karaktäristika som belyser deras roller i formandet av nationella identiteter.
1. Tidsenlighet: Båda Biblarna kom under en tid av nationell och religiös omvälvning. Medan King James Version publicerades 1611, kom Carl XII:s Bibel i början av 1700-talet. Båda översättningarna var svar på behovet av att standardisera och förenkla tidigare versioner.
2. Språklig Inflytande: Precis som Carl XII:s Bibel hade en stor påverkan på det svenska språket, satte King James Version en oslagbar standard för engelska, införde fraser och strukturer som fortfarande är centrala i modern engelska.
3. Översättningsgrund: Båda översättningarna byggde på Majoritetstexten i linje med tidigare versioner av Bibeln på respektive språk. King James Version använde bland annat som en grund:
 • Tyndale's Bible (1525-1530) 
 • Coverdale's Bible (1535)
 • Matthew's Bible (1537) 
 • The Great Bible (1539)
 • Geneva Bible (1560)
 • Bishop's Bible (1568)
Medan Carl XII:s Bibel byggde på Gustav II Adolfs Bibel och Luthers Bibel. I båda fallen var det dock en strävan efter större noggrannhet i relation till grundtexterna (Majoritetstexten, Textus Receptus).
4. Poetisk Kvalitet: En av de mest framstående egenskaperna hos båda Biblarna är deras litterära och poetiska kvalitet. Denna skönhet i språket har bidragit till deras bestående popularitet och inflytande.
5. Kulturellt Arv: I båda länderna har dessa Bibelöversättningar blivit kulturella landmärken och har spelat en central roll i litterära och historiska studier.
6. Varaktig Popularitet: Trots att nyare översättningar har introducerats, har både Carl XII:s Bibel och King James Version behållit en särskild plats i hjärtat av troende och litteraturälskare. De är ofta citerade och refererade på grund av deras unika kvalitet och historiska betydelse.
7. Avslöjande: Carl XII:s Bibel förblev den officiella Bibelöversättningen i Sverige fram till 1917, då en ny översättning introducerades. Men den nya svenska Bibelöversättningen från 1917 bygger, till skillnad från Carl XII:s Bibel, på den textkritiska texten (Minoritetstexten). För 1917 år översättning av Gamla Testamentet användes visserligen den Masoretiska texten, som utgör den hebreiska grundtexten men också flera kritiska upplagor av den Masoretiska texten. För 1917 NT byggde översättarna huvudsakligen på den grekiska textkritiska texten som innefattar bland annat från Westcott och Hort, även Septuaginta (LXX) och Septuaginta (en grekiska översättning av GT). Carl XII:s Bibel och 1917 års översättning är inte baserad på samma texter. Även King James Version "ersattes" under falska grunder. När Bibeln Revised Version (RV) som publicerades 1881-1885 marknadsfördes den som en reviderad version av King James Version (KJV) och med samma falska argument presenterades också Bibeln NKJV-New King James Version. Detta är orsaken till att de flesta moderna Biblar saknar verser eller ord som t.ex Apg. 8:37, Joh. 5:4, 7:53, 8:1-11, Mar. 9:44, 46.


Sammanfattning

Konung Carl den Tolftes Bibel och Kung Jakobs Bibel (King James Version)

Även om Carl XII:s Bibel och King James Version uppstod ur olika nationella sammanhang, delar de gemensamma teman av språklig innovation, kulturell påverkan, och bestående arv. De härstammar från samma linje av manuskript, Majoritetstexten och de har båda haft ett gott vittnesbörd till Gud, som har visat människor till frälsning genom tron på Jesus Kristus vår ende Frälsare och frambringat frukt till Herren genom tiderna. 

Guds ord

Ja, vi vill inte enbart hänvisa till den historiska och kulturella delen av denna fantastiska Bibel som Gud har försett oss med och som självklart har varit betydelsefull för Sverige, både ur ett historiskt och ett kulturellt hänseende i över 200 år. Det vi måste förstå med denna bok är att detta är Guds ord, som Gud valde att ge det svenska folket på den tiden då Sveriges ledare baserade landets lagar på ordet av Gud, vilket också välsignades av Gud genom god frukt till Herren och välstånd för folket.

Avslöjande

Efter Carl XII:s Bibel kom den så kallade "1917-års översättning", den ersatte Carl den Tolftes Bibel som den officiella Kyrkobibeln med ett uppdaterat språk och uppdaterad stavning. Låter bra tycker du kanske, men det ingen talade om var att dessa två Biblar kommer inte från samma linje av manuskript. Carl den Tolftes Bibel kommer från den Mottagna texten, Majoritetstexten; inte Minoritetstexten eller den Kritiska texten som den också kallas för som 1917-års översättning kommer ifrån. Vilket också är fallet för King James Version, när Bibeln Revised Version (RV), publicerades 1881-1885. RV marknadsfördes som en reviderad version av King James Version (KJV) och med samma falska argument presenterades också Bibeln NKJV-New King James Version. 
Varken Carl den Tolftes Bibel eller Kung Jakobs Bibel (King James Version) kan inte ersättas av någon Bibelöversättning som är baserad på korrupta texter, som skapar Biblar som saknar hela verser och ord. Dessa korrupta texter utgör dessutom skrämmande nog grunden för de flesta Biblar som idag finns på marknaden.

Om Bibeltexten från Carl den Tolftes Bibel 1703.

Typsnitt och stavning

Carl den Tolftes Bibel, som publicerades 1703, var en av de tidigaste tryckta Biblarna på svenska och på den tiden användes oftast ett gotiskt typsnitt. Gotiska typsnitt är kända för sina dekorativa och detaljerade bokstäver med många krullar och spetsar.

BILD: Bildexempel på hur det Gotisk teckensnittet ser ut i Carl den Tolftes Bibel 1703.


Textexemplet på bilden är hämtad från Ps. 145:1-4 och lyder:
 • "Ett lof Davidz. Jagh wil vphöija tigh min Gudh tu Konung: och titt namn lofwa altid och förvtan ända. Jagh wil dagliga lofwa tigh/ och titt namn prisa/ altid och förvtan ända. HERren är stoor/ och mycket loflig; och hans storhet är osäijelig. Barnabarn skola prisa tina werck/ och tala om titt wälde.” - Psaltaren‬ ‭145‬:‭1‬-‭4‬ (‭1703‬‬).
 • ”Ett lof Davids. Jag vill upphöja dig, min Gud, du Konung, och ditt Namn lofva alltid och förutan ända. Jag vill dagliga lofva dig, och ditt Namn prisa alltid och förutan ända. Herren är stor, och mycket loflig, och hans storhet är osägelig. Barnabarn skola prisa dina verk, och tala om ditt välde.” - Psaltaren‬ ‭145‬:‭1‬-‭4‬ ‭(1873‬‬).
Om du vill se hur typsnittet i denna Bibel ser ut, rekommenderar vi att du letar efter en fysisk kopia av boken på ett bibliotek, ett antikvariat eller ett museum så att du i sin helhet kan uppskatta det historiska typsnittet i dess autentiska form och skönhet.
I 1703-års utgåva är dess stavning unik som t.ex. Jesu Christo, Christum Jesum och HERren med tre stora bokstäver, vilket motsvarar HERREN, (יהוה) JEHOVA eller när det stavas HErren med två stora bokstäver, vilket motsvarar Herren, (אדוני).
 • "Och hafwer synts Abraham, Isaac och Jacob, att jag will wara deras allsmägtige Gud; men mitt Namn HERRE gjorde jag dem icke kunnigt." - 2 Moseboken 6.3 (1703).
 • "Och hafver synts Abraham, Isaac och Jacob, att jag vill vara deras allsmägtige Gud; men mitt Namn Herre gjorde jag dem icke kunnigt." - 2 Moseboken 6.3 (1873).
 • "Och jag visade mig för Abraham, för Isak och för Jakob under namnet Gud den Allsmäktige, men vid mitt namn JEHOVA var jag inte känd för dem." - 2 Moseboken 6:3 (Svenska KJV Bibeln).


Slottet Tre Kronor

(BILD 1 * Datorgenererad modell av det svenska slottet Tre Kronor)

VISSTE DU ATT:
Trots att konungen själv, Carl XII, aldrig var direkt involverad i översättningsarbetet, fick översättningen hans namn eftersom den slutfördes och publicerades under hans regeringstid.
OBS!

BILD 1: *Computer generated model of the Swedish castle Tre Kronor ("Three Crowns") in Stockholm. This file is licensed under the Creative CommonsAttribution-Share Alike 3.0 Unported license.  MLindner6, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Section,_through_castle.jpg