AV 1611

KING JAMES VERSION - SWEDISH EDITION

Nya Testamentet

Den Första Allmänna Episteln av Petrus.

1 Petrusbrevet, kapitel 1-5.


Gamla Testamentet, välj bok:

1 MOS2 MOS3 MOS4 MOS5 MOSJOSDOMRUT1 SAM2 SAM1 KUNG2 KUNG1 KRÖN2 KRÖNESRANEHESTJOB: PS: 1-7576-150ORDSPREDHVJESJERKLAGHESDANHOSJOELAMOSOBADJONAMIKANAHHABSEFHAGSAKMAL:

Nya Testamentet, välj bok:

MATTMARKLUKJOHAPGROM1 KOR2 KORGALEFFILKOL1 TH2 TH1 TIM2 TIMTITFILEMHEBRJAK1 PETR2 PETR1 JOH2 JOH3 JOHJUDUPP

1 Petrus, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5
SVENSKA KJV BIBELN

1 PETRUS, KAPITEL 1

1. Han välsignar Gud för hans mångfaldiga andliga nåder: 10. och visar att frälsningen i Kristus inte är något nytt, utan något som profeterats i forna tider: 13. och förmanar dem därför till ett gudfruktigt uppförande, med tanke på att de nu är födda på nytt av Guds ord.

 

1Petr 1:1 PETRUS, en Jesus Kristus apostel, till de främlingar som är utspridda i Pontus, Galatien, Kappadocien, Asien och Bitynien,

1Petr 1:2 Utvalda enligt förkunskapen hos Gud Fadern, genom Andens helgelse, till lydnad och bestänkning av blodet från Jesus Kristus: Nåd vare med er, och er frid, må mångfaldigas.

1Petr 1:3 Välsignad vare Guden och Fadern av vår Herre Jesus Kristus, som i sin stora barmhärtighet har avlat oss på nytt till ett levande hopp genom Jesus Kristus uppståndelse från de döda.

1Petr 1:4 Till ett oförgängligt arv, obefläckat, och som inte bleknar bort, och som är reserverat i himmelen för er,

1Petr 1:5 Som är bevarade av Guds kraft genom tro till frälsning som är redo att avslöjas i den sista tiden.

1Petr 1:6 I vilken ni gläder er storligen, fastän ni nu för en tid, om så behövs, att ni befinner er i tungsinnighet genom mångfaldiga frestelser:

1Petr 1:7 Så att prövningen av er tro, som är mycket mer värdefull än guld som förgås, även om den prövas med eld, må bli funnen till lovprisning och ära och härlighet vid framträdandet av Jesus Kristus:

1Petr 1:8 Honom som ni inte har sett, älskar ni; i honom, även om ni nu inte ser honom, tror ni, och ni gläder er med en outsäglig glädje och full av härlighet:

1Petr 1:9 Till att mottaga slutet på er tro, nämligen era själars frälsning.

1Petr 1:10 Om vilken frälsning profeterna har frågat och flitigt sökt, de som profeterade om den nåd som skulle komma till er:

1Petr 1:11 Att söka efter vilken, eller vilket slags tid Kristus Ande som var i dem tillkännagav, eftersom den i förväg vittnade om Kristus lidanden, och den härlighet som skulle följa.

1Petr 1:12 Det avslöjades för dem, att det inte var för deras egen skull, de tjänade dessa ting utan för oss, som nu har berättats till er av dem som har predikat evangeliet för er med den Helige Ande som sänts ner från himmelen, vilket änglarna önskar att få insyn i.

1Petr 1:13 Omgjorda därför era sinnens midja, var nyktra, och hoppas intill slutet på den nåd som skall bringas till er vid uppenbarelsen av Jesus Kristus;

1Petr 1:14 Som lydiga barn, som inte formar er själva efter de tidigare lustarna i er okunnighet:

1Petr 1:15 Utan såsom han som har kallat er är helig, så var också ni heliga i all slags konversation;

1Petr 1:16 Ty det är skrivet, Var heliga; ty jag är helig.

1Petr 1:17 Och om ni åkallar Fadern, som utan hänsyn till person dömer enligt varje människas gärningar, så lev i fruktan under er vistelse här:

1Petr 1:18 Eftersom ni vet att ni inte har blivit friköpta med förgängliga ting, som silver och guld, genom er fåfängliga konversation som ni har mottagit genom tradition från era fäder;

1Petr 1:19 Utan med Kristus dyrbara blod, som av ett felfritt lamm utan fläck:

1Petr 1:20 Som i sanning var förutbestämd innan världen grundades, men som manifesterades i dessa sista tider för er,

1Petr 1:21 Som genom honom tror ni på Gud, som uppväckte honom från de döda, och gav honom härlighet; för att er tro och ert hopp må vara i Gud.

1Petr 1:22 Eftersom ni har renat era själar genom att lyda sanningen genom Anden till uppriktig kärlek till bröderna, se till att ni ivrigt älskar varandra med ett rent hjärta:

1Petr 1:23 Att födas på nytt, inte av förgänglig säd, utan av oförgänglig, genom ordet av Gud, som lever och förblir för evigt.

1Petr 1:24 Ty allt kött är som gräs, och all människans härlighet är som gräsets blomma. Gräset vissnar och blomman faller av:

1Petr 1:25 Men ordet av Herren består för evigt. Och detta är det ord som genom evangeliet predikas för er.

1 Petrus, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 TOP

1 PETRUS, KAPITEL 2

1. Han avråder dem från att bryta mot välgörenheten: 4. och visar att Kristus är grunden som de är byggda på. 11. Han ber dem också avstå från köttsliga begär, 13. att vara lydiga mot myndigheterna, 18. och lär tjänare hur de ska lyda sina herrar, 20. genom att tåligt lida för det goda efter Kristus exempel.

 

1Petr 2:1 DÄRFÖR lägg all illvilja åt sidan, och all svek, och hyckleri, och avund, och allt ont tal.

1Petr 2:2 Som nyfödda barn, önska ordets uppriktiga mjölk, så att ni kan växa därigenom:

1Petr 2:3 Om så är fallet har ni smakat att Herren är nådig.

1Petr 2:4 Till vilken ni kommer, som till en levande sten, visserligen förkastad av människor, men utvald av Gud och dyrbar.

1Petr 2:5 Ni också, som levande stenar, är uppbyggda till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, för att frambära andliga offer, acceptabla för Gud genom Jesus Kristus.

1Petr 2:6 Därför står det också i skriften, Se, jag lägger i Sion en huvudhörnsten, en utvald, och dyrbar: och han som tror på honom skall inte bli förvirrad.

1Petr 2:7 Han är därför dyrbar för er som tror, men för dem som är olydiga, är stenen som byggarna förkastade, densamma har gjorts till hörnstenens huvud,

1Petr 2:8 Och en sten som kan bli en stötesten, och en sten av kränkningja, för dem som stöter sig på ordet, eftersom de är olydiga: vartill de också var utsedda.

1Petr 2:9 Men ni är en utvald generation, ett kungligt prästerskap, en helig nation, ett egendomligt folk; att ni skulle framföra hans lovprisningar som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus:

1Petr 2:10 Som förr i tiden inte var ett folk, men är nu Guds folk, som inte hade erhållit barmhärtighet, men som nu har erhållit barmhärtighet.

1Petr 2:11 Kära älskade, jag uppmanar er som främlingar och pilgrimer, att avstå från köttslig lust, som strider mot själen;

1Petr 2:12 För en ärlig konversation bland Hedningarna,  att de, medan de talar emot er som illgärningsmän, må de genom era goda gärningar, som de skall se, förhärliga Gud på visitationsdagen.

1Petr 2:13 Underordna er alla mänskliga förordningar för Herrens skull, huruvida det är till kungen, som är den högste;

1Petr 2:14 Eller till guvernörer, som om de vore utsända av honom för att straffa illgärningsmän, och för att berömma dem som gör väl.

1Petr 2:15 Ty så är Guds vilja, att ni genom goda gärningar må kunna tysta okunnigheten av dåraktiga män:

1Petr 2:16 Som fria, och utan att använda er frihet som en täckmantel för illvilja, utan som Guds tjänare.

1Petr 2:17 Hedra alla människor. Älska brödraskapet. Frukta Gud. Hedra kungen.

1Petr 2:18 Ni tjänare, underordna er era herrar med all fruktan; inte bara till de goda och milda, utan också till de motvilliga.

1Petr 2:19 Ty detta är tacknämligt, om en man av samvete gentemot Gud utstår sorg, med att lida orättmätigt.

1Petr 2:20 För vad är det för härlighet, om, ni tålmodigt tar det att bli slagna för era fel? men om, ni gör väl, och ändå har tålamod när ni lider, då är detta acceptabelt inför Gud.

1Petr 2:21 Ty just till detta kallades ni, eftersom Kristus också led för oss, och lämnade oss ett exempel, att ni skulle följa hans steg:

1Petr 2:22 Han gjorde ingen synd, ej heller blev svek funnet i hans mun:

1Petr 2:23 Som, när han blev smädad, inte smädade tillbaka; när han led, hotade han inte; utan överlämnade sig själv till honom som dömde rättfärdigt:

1Petr 2:24 Han bar själv våra synder i sin egen kropp på trädet, för att vi, som är döda från synder, skulle leva för rättfärdighet: genom vars piskrapp ni blev helade.

1Petr 2:25 Ty ni var som får som gick vilse; men är nu återlämnade till era själars Herde och Biskop.

1 Petrus, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 TOP

1 PETRUS, KAPITEL 3

1. Han undervisar om hustrurs och makars förpliktelser gentemot varandra, 8. uppmanar alla människor till enhet, och kärlek, 14. och att uthärda förföljelse. 19. Han kungör också Kristus välgärningar gentemot den gamla världen.

 

1Petr 3:1 PÅ SAMMA SÄTT, ni hustrur, underordna er era egna makar; så att, om någon inte lyder ordet, må också de som är utan ordet bli vunna genom hustrurnas konversationer;

1Petr 3:2 Medan de betraktar din kyska konversation kopplad med fruktan.

1Petr 3:3 Vars utsmyckning låt det inte vara den yttre utsmyckningen av flätning av håret, och bärande av guld, eller att iklädas fina kläder;

1Petr 3:4 Utan låt det vara den dolda människan av hjärtat, i det som inte är förgängligt, ja ornamentetav en saktmodig och stillsam ande, som inför Gud är av stort värde.

1Petr 3:5 Ty på detta sätt hade de heliga kvinnorna i gamla tider också, som förlitade sig på Gud, utsmyckat sig själva, med att vara i underkastelse till deras egna makar:

1Petr 3:6 Liksom Sara lydde Abraham, och kallade honom herre: vars döttrar ni är, så länge ni gör väl, och icke förskräcks av någon  någon förundran.

1Petr 3:7 Likaså, ni män, bo med dem enligt kunskap, ge hustrun ära, som till det svagare kärlet, och som är arvtagare tillsammans av livets nåd; så att era böner inte hindras.

1Petr 3:8 Slutligen, var ni alla av samma sinnelag, ha förbarmande med varandra, älska som bröder,  var medkännande, var artiga:

1Petr 3:9 Ge inte tillbaka ont för ont, eller förolämpning för förolämpning: utan tvärtom välsigna: i vetskap om att ni är kallade därtill, att ni skulle ärva en välsignelse.

1Petr 3:10 För honom som vill älska livet, och se goda dagar, låt honom avhålla sin tunga från ondska, och hans läppar att de inte talar svek:

1Petr 3:11 Låt honom undvika ondska, och göra gott; låt han söka frid och följa den.

1Petr 3:12 Ty Herrens ögon vakar över de rättfärdiga, och hans öron är öppna för deras böner; men Herrens ansikte är emot dem som gör ondska.

1Petr 3:13 Och vem är han som kommer att skada er, om ni är följare av det som är gott?

1Petr 3:14 Men om ni lider för rättfärdighetens skull, är ni lyckliga: och var inte rädda för deras terror, var heller inte bekymrade;

1Petr 3:15 Men helga Herren Gud i era hjärtan: och var alltid redo att ge ett svar till var man som frågar er om skälet till det hopp som finns i er, med ödmjukhet och fruktan:

1Petr 3:16 Ha ett gott samvete,  att de, när de talar ont om dig, såsom illgärningsmän, må de skämmas över att falskeligen anklaga dig för din goda konversation i Kristus.

1Petr 3:17 Ty det är bättre, om det är Guds vilja, att ni lider för att göra gott, än för att göra ondska.

1Petr 3:18 Ty även Kristus har en gång lidit för synder, den rättfärdige för den orättfärdige,  att han må bringa oss till Gud; genom att dödas i köttet, men levandegjord av Anden:

1Petr 3:19 Genom vilken han också gick och predikade för andarna i fängelset;

1Petr 3:20 De som förr var olydiga, när Guds långmodighet en gång väntade i Noas dagar, medan arken förbereddes, i vilken några, det vill säga, åtta själar räddades genom vatten.

1Petr 3:21 På samma sätt som dopet också nu frälser oss (inte genom att köttets smuts avlägsnas, utan svaret av ett gott samvete gentemot Gud,) genom Jesus Kristus uppståndelse:

1Petr 3:22 Som har farit till himmelen, och sitter på Guds högra sida; och änglar och auktoriteter och makter har blivit underställda honom.

1 Petrus, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 TOP

1 PETRUS, KAPITEL 4

1. Han uppmanar dem att upphöra från synd genom Kristus exempel, och hänsyn till det allmänna slutet, som nu närmar sig: 12. och tröstar dem mot förföljelse.

 

1Petr 4:1 MED tanke på att såsom Kristus nu har lidit för oss i köttet, så beväpna er också med samma sinne: ty han som har lidit i köttet har upphört från synd;

1Petr 4:2 Att han inte längre skulle leva resten av hans tid i köttet efter människornas lustar, utan efter Guds vilja.

1Petr 4:3 Ty den gångna tiden av vårt liv må för oss vara nog att vi har utfört viljan av Hedningarna, då vi vandrade i lösaktighet, lustar, överflöd av vin, utsvävningar, banketter och avskyvärd avgudadyrkan:

1Petr 4:4 Vari de tänker att det är konstigt att ni inte springer med dem till samma överdrivna utsvävningar, och de talar ont om er:

1Petr 4:5 Som skall avlägga räkenskap inför honom som är redo att döma de levande och de döda.

1Petr 4:6 Ty av denna orsak predikades evangeliet också för dem som är döda, för att de skulle dömas enligt människor i köttet, men leva enligt Gud i anden.

1Petr 4:7 Men slutet på alla ting är nära: var ni därför nyktra, och vaka till bön.

1Petr 4:8 Och över alla ting ha ivrig välgörenhet bland er själva: ty välgörenhet skall täcka mångfalden av synder.

1Petr 4:9 Använd gästfrihet mot varandra utan klagan.

1Petr 4:10 Såsom varje man har mottagit gåvan, att icke desto mindre tjäna på samma sätt densamma mot varandra, såsom goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd.

1Petr 4:11 Om någon man talar, låt honom tala som Guds orakel, om någon man är en tjänare, låt honom göra det utifrån den förmåga som Gud giver: att Gud i alla ting må förhärligas genom Jesus Kristus, till honom vare lovprisning och herravälde i evigheters evighet. Amen.

1Petr 4:12 Älskade, tänk inte det konstigt angående eldprovet som är avsedd att pröva er, som om något konstigt hände er.

1Petr 4:13 Utan fröjdas, i den mån ni är delaktiga i Kristus lidanden, att, när hans härlighet skall bli avslöjad, må också ni vara glada med överflödande glädje.

1Petr 4:14 Om ni blir smädade för namnet Kristus, så lyckliga är ni; ty anden av härlighet och av Gud vilar över er: på deras sida talas det ont om honom, men på er sida förhärligas han.

1Petr 4:15 Men låt ingen av er lida som mördare, eller som en tjuv, eller som en illgärningsman, eller som en som lägger sig i andra människors angelägenheter.

1Petr 4:16 Men om någon man lider som en Kristen, låt honom inte skämmas; utan låt honom förhärliga Gud på grund av detta.

1Petr 4:17 Ty tiden är kommen då domen måste börja i Guds hus: och om den först börjar hos oss, vad skall slutet vara för dem som inte lyder Guds evangelium?

1Petr 4:18 Och om de rättfärdiga med knapp möda blir frälsta, var skall den ogudaktige och syndaren träda fram?

1Petr 4:19 Låt därför dem som lider enligt Guds vilja överlämna bevarandet av deras själar till honom genom att göra väl, som till en trogen Skapare.

1 Petrus, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 TOP

1 PETRUS, KAPITEL 5

1. Han uppmanar Äldste att föda sina hjordar, 5. de yngre att lyda, 8. och alla till att vara nyktra, vakna och stå fasta i tron: 9. att motstå den grymma motståndaren djävulen.

 

1Petr 5:1 DE äldste som finns bland er uppmanar jag, som också är en äldste, och ett vittne om Kristus lidande, och delaktig i den härlighet som avslöjas skall:

1Petr 5:2 Föd Guds hjord som är ibland er, ta tillsynen därav, inte av tvång, utan villigt; inte för smutsig vinning, utan av ett beredvilligt sinne;

1Petr 5:3 Inte heller som med att vara herrar över Guds arv, utan med att vara förebilder för hjorden.

1Petr 5:4 Och när den främste Herden skall framträda, skall ni mottaga en krona av härlighet som inte bleknar bort.

1Petr 5:5 Likaledes, ni yngre, underordna er själva till de äldre. Ja, ni alla, underordna er varandra och var klädda i ödmjukhet: ty Gud står emot de stolta, och giver nåd till de ödmjuka.

1Petr 5:6 Ödmjuka därför er själva under Guds mäktiga hand, att han må upphöja er i sinom tid:

1Petr 5:7 Kasta all er omsorg på honom; ty han har omsorg om er.

1Petr 5:8 Var nyktra, var vaksamma, eftersom er motståndare djävulen, som ett rytande lejon, går hanomkring, och söker efter vem han må sluka:

1Petr 5:9 Som fasta i tron står emot, i vetskap om att samma lidanden fullbordas i era bröder som är i världen.

1Petr 5:10 Men all nåds Gud, som har kallat oss till sin eviga härlighet genom Kristus Jesus, efter att ni har lidit en tid, skall göra er perfekta, stabilisera, stärka, och bosätta er.

1Petr 5:11 Till honom vare härlighet och herravälde i evigheternas evigheter. Amen.

1Petr 5:12 Med Silvanus, en trogen broder till er, som jag menar, har jag kortfattat skrivit, förmanat och vittnat om att detta är Guds sanna nåd vari ni står.

1Petr 5:13 Kyrkan som är i Babylon, utvald tillsammans med dig, hälsar dig; och det gör även Markus, min son.

1Petr 5:14 Hälsa varandra med välgörenhetens kyss. Frid vare med er alla som är i Kristus Jesus. Amen.

1 Petrus, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 TOP