AV 1611

KING JAMES VERSION - SWEDISH EDITION

Nya Testamentet

Aposteln Paulus Första Epistel till Thessalonikerna.

1 Thessalonikerna, kapitel 1-5.


Gamla Testamentet, välj bok:

1 MOS2 MOS3 MOS4 MOS5 MOSJOSDOMRUT1 SAM2 SAM1 KUNG2 KUNG1 KRÖN2 KRÖNESRANEHESTJOB: PS: 1-7576-150ORDSPREDHVJESJERKLAGHESDANHOSJOELAMOSOBADJONAMIKANAHHABSEFHAGSAKMAL:

Nya Testamentet, välj bok:

MATTMARKLUKJOHAPGROM1 KOR2 KORGALEFFILKOL1 TH2 TH1 TIM2 TIMTITFILEMHEBRJAK1 PETR2 PETR1 JOH2 JOH3 JOHJUDUPP

1 Thessalonikerna, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5
SVENSKA KJV BIBELN

1 THESSALONIKERNA, KAPITEL 1

1. Thessalonikerna är givna till att förstå både hur omtänksam den Helige Paulus hela tiden var om dem i tacksägelse och bön: 5. och även hur väl han var övertygad om sanningen, och uppriktigheten av deras tro, och omvändelse till Gud.


1Thess 1:1 PAULUS, och Silvanus, och Timoteus, till Thessalonikernas kyrka, som är i Gud Fader och i Herren Jesus Kristus: Nåd vare med er, och frid, från Gud vår Fader, och Herren Jesus Kristus.

1Thess 1:2 Vi tackar alltid Gud för er alla, och nämner er i våra böner;

1Thess 1:3 Utan uppehåll minns vi ert arbete i tron, och möda i kärlek, och hoppets tålamod i vår Herre Jesus Kristus, inför Gud och vår Fader;

1Thess 1:4 Ni vet, kära bröder, att ni är utvalda av Gud.

1Thess 1:5 Ty vårt evangelium har inte kommit till er enbart i ord, utan också i kraft, och i den Helige Ande, och i stor förvissning; eftersom ni vet hur för er skull vi var bland er.

1Thess 1:6 Och ni blev efterföljare av oss, och av Herren, eftersom ni tog emot ordet under mycket lidande, och med glädje av den Helige Ande:

1Thess 1:7 Så att ni blev exempel för alla troende i Makedonien och Akaja.

1Thess 1:8 Ty från er lät Herrens ord, icke allenast ljuda ut till Macedonien och Akaja, utan ock till varje plats er tro till Gud har spridits, så att vi icke behöva tala något.

1Thess 1:9 Ty de vittnar själva om hur vi har gått in hos er, och hur ni har vänt er till Gud från avgudarna till att tjäna den levande och sanna Guden;

1Thess 1:10 Och att vänta på hans Son från himmelen, som han har uppväckt från de döda, nämligen Jesus, som har räddat oss från den kommande vreden.

1 Thessalonikerna, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 TOP

1 THESSALONIKERNA, KAPITEL 2

1. In på vilket sätt Evangeliet fördes och predikades till Thessalonikerna, och på vilket sätt de också mottog det. 18. En förklaring ges både till varför den Helige Paulus var så länge frånvarande från dem, och också varför han så ivrigt ville se dem.


1Thess 2:1 FÖR er själva, bröder, vet att vårt inträde hos er, inte var förgäves:

1Thess 2:2 Utan fastän sedan vi tidigare hade lidit, och blivit skamligt behandlade, vilket ni vet, i Filippi, vi var djärva i vår Gud att med stor stridighet tala till er om Guds evangelium.

1Thess 2:3 Ty vår uppmaning var inte av svek, inte heller av orenhet, inte heller av svek:

1Thess 2:4 Men såsom vi av Gud har fått tillåtelse att bliva betrodda med evangelium, så tala vi också så, inte för att behaga människor, utan för att behaga Gud, som prövar våra hjärtan.

1Thess 2:5 Ty varken har vi någonsin använt smickrande ord, vilket ni vet, eller använt en täckmantel av girighet; Gud är vårt vittne:

1Thess 2:6 Inte heller av människor sökte vi ära, varken av er, inte heller av andra, när vi hade kunnat vara betungande, som Kristus apostlar.

1Thess 2:7 Men vi var milda mot er, såsom en amma vårdar sina barn:

1Thess 2:8 Eftersom vi är kärleksfullt angelägna om er, har vi gärna velat förmedla till er, inte enbart Guds evangelium, utan också våra egna själar, eftersom ni är oss så kära.

1Thess 2:9 Ty ni kommer ihåg, bröder, vårt arbete och vår möda; under arbete dag och natt, eftersom vi inte skulle vara en börda för någon av er, har vi förkunnat Guds evangelium för er.

1Thess 2:10 Ni är vittnen, och Gud är också vittne, till hur heligt och rättvist och ostraffligt vi har uppträtt bland eder som tror:

1Thess 2:11 Ni vet ju hur vi har förmanat, tröstat och uppmanat var och en av er, som en fader gör med sina barn,

1Thess 2:12 För att ni skall vandra på ett sätt som är värdigt Gud, som har kallat er till sitt rike och härlighet.

1Thess 2:13 För detta tackar vi också Gud utan uppehåll, eftersom, när ni tog emot ordet från Gud, som ni hörde av oss, tog ni inte emot det som ordet från människor, utan som det i sanning är, ordet från Gud, som också verkar i er som tror.

1Thess 2:14 Ty ni, bröder, har blivit efterföljare av Guds kyrkor i Judéen som är i Kristus Jesus; ty även ni har fått lida samma sak av edra landsmän, liksom de har fått lida av Judarna:

1Thess 2:15 De som både har dödat Herren Jesus, och sina egna profeter, och förföljt oss; och de behaga icke Gud, utan är motstridiga mot alla människor:

1Thess 2:16 De förbjuder oss att tala till Hedningarna att de må bli frälsta, för att ständigt fylla upp sina synders mått: ty vreden har kommit över dem till det yttersta.

1Thess 2:17 Men vi, bröder, som för en kort tid hava varit borta från er i närvaro, men inte i hjärtat, strävade med stor längtan efter att få se ert ansikte. 

1Thess 2:18 Därför skulle vi, även jag Paulus, ha velat komma till er ännu en gång; men Satan har hindrat oss.

1Thess 2:19 Ty vad är vårt hopp, eller vår glädje, eller vår krona av fröjd? Ja är det inte ni som står inför vår Herre Jesus Kristus vid hans ankomst?

1Thess 2:20 Ty ni är vår ära och glädje.

1 Thessalonikerna, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 TOP

1 THESSALONIKERNA, KAPITEL 3

1 Den Helige Paulus vittnar om sin stora kärlek till Thessalonikerna, delvis genom att skicka Timoteus till dem; för att stärka och trösta dem, delvis genom att glädja sig över deras välgärningar: 10. och delvis genom att be för dem, och en önskan om en trygg ankomst till dem.


1Thess 3:1 NÄR vi därför inte längre förmådde hålla ut, tyckte vi att det var bra att bli lämnade ensamma i Aten;

1Thess 3:2 Och sände Timoteus, vår broder, och Guds tjänare, och medarbetare i Kristus evangelium, för att befästa er, och till att trösta er beträffande er tro:

1Thess 3:3 För att ingen skall bli skärrad av dessa lidanden; ty ni vet själva att vi har blivit utsedda till detta.

1Thess 3:4 Ty när vi var hos er, sade vi er i förväg att vi skulle få lida vedermödor; som så även skedde, och ni vet det.

1Thess 3:5 Av denna anledning, när jag inte längre förmådde hålla ut, sände jag honom för att lära känna er tro, för att frestaren inte på något sätt skulle fresta er, och vår möda skulle vara förgäves.

1Thess 3:6 Men nu, när Timoteus kom från er till oss och förde oss goda nyheter om er tro och välgörenhet, och att ni ständigt har oss i gott minne, och ivrigt önskade han att se oss, liksom vi också önskade att se er:

1Thess 3:7 Därför, bröder, vi har tröstats över er i vårt lidande och vår nöd genom er tro:

1Thess 3:8 Ty nu lever vi, om ni står fast i Herren.

1Thess 3:9 Ty hur mycket tack kan vi inte återigen tacka Gud för er, för all den glädje som vi för er skull gläder oss åt inför vår Gud;

1Thess 3:10 Natt och dag ber vi ivrigt för att få se ditt ansikte och fullborda det som saknas i din tro?

1Thess 3:11 Må Gud själv och vår Fader, och vår Herre Jesus Kristus leda vår väg till er.

1Thess 3:12 Och Herren må låta er växa och överflöda i kärlek till varandra, och till alla människor, så som vi gör till er:

1Thess 3:13 För att han skall befästa era hjärtan i obefläckad helighet inför Gud, ja vår Fader, när vår Herre Jesus Kristus kommer med alla sina heliga.

1 Thessalonikerna, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 TOP

1 THESSALONIKERNA, KAPITEL 4

1. Han uppmanar dem att fortsätta framåt i all godhet, 6. att leva heligt och rättvist, 9. att älska varandra, 11. och lugnt följa sin egen angelägenhet: 13. och sist av allt att måttligt sörja för de döda. 17. Och till denna sista uppmaning bifogas en kort beskrivning av uppståndelsen, och Kristus andra ankomst för domen.


1Thess 4:1 DESSUTOM vädjar vi till er, bröder, och förmanar er genom Herren Jesus, att ni, så som ni har fått av oss hur ni bör vandra och behaga Gud,  att ni kan överflödas mer och mer.

1Thess 4:2 Ty ni vet ju vilka bud vi gav er genom Herren Jesus.

1Thess 4:3 För detta är Guds vilja, och även er helgelse, att ni skall avhålla er från otukt:

1Thess 4:4 För att var och en av er skall veta hur han skall använda sitt kärl i helighet och ära;

1Thess 4:5 Inte i lusten av begärelse, såsom Hedningarna som inte känner Gud:

1Thess 4:6 Att ingen man skall gå över gränsen och bedra sin broder i någon sak: ty Herren är den som hämnas på alla sådana, vilket vi också har förvarnat er om och vittnat om.

1Thess 4:7 Ty Gud har inte kallat oss till orenhet, utan till helighet.

1Thess 4:8 Han som därför föraktar, föraktar inte människan, utan Gud, som också har gett oss sin Heliga Ande.

1Thess 4:9 Men när det gäller broderlig kärlek behöver ni inte att jag skriver till er, eftersom Gud har lärt er att älska varandra.

1Thess 4:10 Och det gör ni ju mot alla bröderna i hela Makedonien: men vi ber er, bröder, att ni skall växa mer och mer;

1Thess 4:11 Och att ni studerar för att vara stillsamma, och sköta era egna angelägenheter, och att arbeta med era egna händer, så som vi har befallt er;

1Thess 4:12 För att ni skall vandra hederligt mot dem som står utanför, och för att ni inte skall sakna något.

1Thess 4:13 Men jag vill inte att ni, bröder, skall vara okunniga angående dem som sover, så att ni inte sörjer, som andra som inte har något hopp.

1Thess 4:14 Ty om vi tror att Jesus har dött och uppstått, så kommer också Gud att föra dem som sover i Jesus med sig.

1Thess 4:15 Ty detta säger vi er genom Herrens ord, att vi som lever och är kvar till Herrens ankomst inte skall hindra dem som sover.

1Thess 4:16 Ty Herren själv skall stiga ned från himmelen med ett rop, med ärkeängelns röst, och med Guds trumpetstöt: och de döda i Kristus skall uppstå först:

1Thess 4:17 Sedan skall vi som lever och är kvar bli uppryckta tillsammans med dem i molnen, för att möta Herren i luften: och så skall vi alltid vara med Herren.

1Thess 4:18 Trösta därför varandra med dessa ord.

1 Thessalonikerna, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 TOP

1 THESSALONIKERNA, KAPITEL 5

1. Han fortsätter i den tidigare beskrivningen av Kristus ankomst för domen, 16. och ger olika föreskrifter, 23. och avslutar sedan Episteln.


1Thess 5:1 MEN om tiderna och årstiderna, bröder, har ni inget behov av att jag skriver till er.

1Thess 5:2 Ni vet ju själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv på natten.

1Thess 5:3 Ty när de säga, Fred och säkerhet, då kommer plötslig destruktion över dem, liksom födslokvalet hos en havande kvinna; och de skall inte undkomma.

1Thess 5:4 Men ni, bröder, är inte i mörker, så att den dagen skulle komma över er såsom en tjuv.

1Thess 5:5 Ni är alla ljusets barn, och barn av dagen: vi är inte av natten, och inte heller av mörker.

1Thess 5:6 Låt oss därför inte sova, som andra gör; utan låt oss vaka och vara nyktra.

1Thess 5:7 Ty de som sover de sover på natten; och de som är berusade är berusade på natten.

1Thess 5:8 Men låt oss, som är av dagen, vara nyktra, och ta på oss trons och kärlekens bröstharnesk, och som en hjälm, frälsningens hopp.

1Thess 5:9 Ty Gud har inte tilldelat oss till vrede, utan för att erhålla frälsning genom vår Herre Jesus Kristus,

1Thess 5:10 Som dog för oss, för att, vare sig vi vakar eller sover, skall vi leva tillsammans med honom.

1Thess 5:11 Trösta er därför tillsammans, och uppmuntrar varandra, så som ni också gör.

1Thess 5:12 Och vi vädjar till er, bröder, att ni känner dem som arbetar bland er och som står över er i Herren, och som förmanar er;

1Thess 5:13 Och att ha en hög aktning för dem i kärlek för deras arbetes skull. Och håll frid sinsemellan.

1Thess 5:14 Vi uppmanar er nu, bröder, att varna dem som är oregerliga, att trösta de svagsinnade, stötta de svaga, varen tålmodiga mot alla människor.

1Thess 5:15 Se till att ingen återgäldar någon man med ont för ont; utan eftersträvar alltid det goda, både bland eder själva, och mot alla människor.

1Thess 5:16 Gläd er alltid.

1Thess 5:17 Be utan uppehåll.

1Thess 5:18 I varje sak ge tack: ty detta är Guds vilja i Kristus Jesus angående er.

1Thess 5:19 Släck inte Anden.

1Thess 5:20 Förakta inte profetior.

1Thess 5:21 Pröva allt; håll fast vid det som är gott.

1Thess 5:22 Avhåll er från allt utseende av ondska.

1Thess 5:23 Och själva fridens Gud må helga er helt och hållet; och jag ber Gud att hela er ande och själ och kropp skall bevaras ostraffliga till vår Herres, Jesus Kristus ankomst.

1Thess 5:24 Trofast är han som kallar er, och han skall också göra det.

1Thess 5:25 Bröder, be för oss.

1Thess 5:26 Hälsa alla bröderna med en helig kyss.

1Thess 5:27 Jag befaller er genom Herren att denna epistel skall läsas upp för alla de heliga bröderna.

1Thess 5:28 Vår Herre Jesus Kristus nåd vare med er. Amen.¶ Det första brevet till Thessalonikerna skrevs från Aten.

1 Thessalonikerna, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 TOP